ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I PER A ENTITATS DEL GRUP UB

(Exp 2018/80)

 

 

La Universitat de Barcelona ha realitzat un Acord Marc amb l'objecte de fixar els criteris i condicions pels quals s’han de regir els contractes de subministrament de llibres, tant si són en suport físic paper com en qualsevol altre suport físic (audiovisual, electrònic, etc.) a la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, en les condicions i criteris que s’estableixen en els plec administratiu i el plec de prescripcions tècniques (Exp 2018/80).

L’objectiu d’aquest acord marc és, simultàniament, seleccionar proveïdors i productes, així com establir com es realitzaran els posteriors contractes basats.

S'estructura en 6 lots:

LOT 1 - Llibres d’humanitats, lletres, filosofia, geografia, història i belles arts en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 2 - Llibres de ciències socials, jurídiques, de l’educació, d’informació i comunicació i de biblioteconomia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 3 - Llibres de ciències experimentals, tecnologies, matemàtiques, biologia, ciències ambientals i ciències de la terra, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 4 - Llibres de ciències de la salut: psicologia, medicina, farmàcia, nutrició, odontologia, infermeria i podologia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 5 - Llibres de publicació estrangera.

LOT 6 - Llibres en format electrònic.

 

Com comprar dins l'Acord Marc

 

  1. 1. Per a subministraments inferiors a 3.000 € (IVA exclòs)  (BAM)

 

1.1. Per als lots 1, 2, 3, 4 i 5

 

a. CRITERI GENERAL: Comanda directa a PUVILL LIBROS, S.A.

En cas que no disposi del/s llibre/s sol·licitat/s demanar oferta a: ALIBRI LLIBRERIA, S.L. i  LIBRERIA PONS per correu electrònic.

b. COMANDA URGENT: Demanar oferta a: ALIBRI LLIBRERIA, S.L. i  LIBRERIA PONS per correu electrònic.

c. COMANDES ESPECIALS I/O DE DIFÍCIL ADQUISICIÓ: Demanar oferta a: ALIBRI LLIBRERIA, S.L. i  LIBRERIA PONS per correu electrònic.

 

1.2. Per al lot 6

 

a. CRITERI GENERAL: Comanda directa a EBSCO INFORMATION SERVICES SLU

En cas que no disposi del/s llibre/s sol·licitat/s demanar oferta a IRIF

b. COMANDA URGENT: Comanda directa a EBSCO INFORMATION SERVICES SLU

c. COMANDES ESPECIALS I/O DE DIFÍCIL ADQUISICIÓ: No procedeix en aquest lot

 

 

  1. 2. Per a subministraments superiors a 3.000 € (IVA exclòs) i inferiors a 15.000 € (IVA exclòs). (BAM)

 

Es sol·licitarà oferta, com a mínim a 3 de les empreses homologades, per correu electrònic.

Es trametrà comanda a la què ofereixi la millor oferta econòmica, sempre que garanteixi el lliurament del subministrament en el termini imposat per la Universitat.

Es comunicarà als no adjudicataris aquest fet, deixant constància a l’expedient.

 

 

  1. 3. Per a subministraments superiors a 15.000 € (IVA exclòs) – (BAP - A9 + D9)

 

Contactar amb l’Oficina de Contractació Administrativa

Es sol·licitarà, per escrit, oferta a totes les empreses homologades.

El contracte s’adjudicarà al licitador que presenti la millor oferta, valorada segons els criteris detallats en l’acord marc.

Es comunicarà als no adjudicataris aquest fet, deixant constància a l’expedient.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Els contractes basats d'aquest acord marc només es podran efectuar amb les empreses adjudicataries. Ara bé, cal tenir en compte que l'acord marc no és en exclusivitat i que haurà de permetre la compra de forma excepcional a altres editors o proveïdors en determinades situacions: quan els !libres només es puguin adquirir en condicions molt concretes o fora deis circuits comercials habituals (per exemple, autor-editor, exclusivitat editorial, ofertes especials, catàlegs d'exposicions, etc.)

 

 

 

Condicions amb els proveïdors dins l'Acord Marc

 

LOTS 1, 2, 3, 4 i 5 - Llibres de publicació nacional i llibres de public. estrangera.

 

Les empreses adjudicatàries hauran de realitzar el subministrament d'acord amb les següents condicions:

1. Sistema de gestió de comandes

Tota la informació que s’intercanviï amb l'empresa adjudicatària relacionada amb les comandes, inclourà el número de comanda assignat.

2. Termini de lliurament

El temps màxim de lliurament dels documents a partir de la data d'emissió de la comanda haurà de ser de:

30 dies hàbils pels lots 1, 2, 3 i 4

40 dies hàbils pel lot 5

3. Comandes

En el cas que la comanda l'hagi fet una altra unitat de la Universitat de Barcelona o una entitat del Grup UB, l'adjudicatari haurà d'acordar amb la unitat l'horari i el lloc de lliurament.

Les empreses adjudicatàries respondran de les despeses que suposin la pèrdua, danys i alteracions dels productes sol·licitats fins al moment de la formalització de la recepció d'acord amb el que estableix la llei, llevat que la causa sigui directament imputable a la Universitat de Barcelona.

El proveïdor haurà d'informar en el termini màxim de 15 dies hàbils a la unitat sol·licitant de les possibles incidències en les comandes (llibres exhaurits, descatalogats, etc.) De la mateixa manera, es comunicarà si el preu del material supera el 10% del preu estimat en la comanda.

Les empreses adjudicatàries acceptaran les cancel·lacions remeses pel peticionari, degudament justificades i amb anterioritat al subministrament. Així mateix, acceptaran la devolució dels llibres que no compleixin els requisits acordats en el termini d'un mes. Les despeses, en aquest cas, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

S'ha de garantir un servei de gestió de comandes especials i/o de difícil adquisició (segona mà, llibre exhaurit, etc.). Els licitadors no serviran cap llibre, sense que hi hagi comanda prèvia amb especificació del preu.

4. Subministrament

Com a norma general l'horari de lliurament serà des de les 8.00 h a les 19h els dies laborables (de dilluns a divendres), excepte en determinades èpoques de l'any per motiu de vacances (setmana santa, estiu i nadal).

Els ports del subministrament aniran a càrrec de les empreses adjudicatàries.

Les empreses adjudicatàries faran els lliuraments de material minimitzant la quantitat d'embalatges (pes i volum). Els llibres hauran d'estar protegits perquè arribin en perfectes condicions.

Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar l'última edició publicada, excepte que s'indiqui el contrari.

5. Facturació

Els subministraments es facturaran segons les indicacions de la Universitat de Barcelona. En tot cas, a la factura hauran de constar les següents dades: comandes facturades (nombre de comanda proporcionat pel peticionari, nombre d'exemplars subministrats, autor, títol i preu unitari, descompte aplicat i l'IVA corresponent), així mateix constarà el nom o raó social, domicili, identificació fiscal i dades bancàries de l'empresa adjudicatària, número i data de factura, destinatari del servei i número expedient de contractació. S'inclouran els codis que la normativa d'Administració Pública consideri oportuns.

No s’acceptarà cap material que hagi augmentat un 10% més del preu que consti en la comanda, sense que s'hagi acordat prèviament el nou preu.

Les despeses de transport i qualsevol altra despesa necessària per al lliurament seran per compte de les empreses adjudicatàries.

6. Comunicació i informació

Les empreses adjudicatàries informaran sobre qualsevol aspecte concret del subministrament quan sigui requerit. Per això, designarà un responsable dins de l'empresa que serà l'interlocutor, prioritzant el correu electrònic com a mitjà de comunicació i preferiblement ha de tenir com a idioma vehicular el català o castellà. El termini de resposta haurà de ser com a màxim de 72 hores.

Les empreses adjudicatàries han d'informar immediatament de qualsevol incidència sobre el material sol·licitat (exhaurit, no publicat, canvi de preu, etc.) abans que sigui reclamat pel peticionari. De la mateixa manera hauran d'informar sempre que se'ls hi requereixi sobre la marxa general del servei.

Les empreses adjudicatàries donaran resposta ràpida (màxim 72 hores) a les reclamacions o incidències sol·licitades, amb informació precisa sobre l'estat de les comandes.

Les empreses adjudicatàries realitzaran els pressupostos que se li sol·licitin sense cost ni compromís en el termini màxim de 72 hores.

Es valorarà que, quan els licitadors rebin les comandes, es comprometin a comunicar l'existència d'edicions en format electrònic.

 

 

LOT 6 - Llibres en format electrònic.

 

Les empreses adjudicatàries hauran de realitzar el subministrament d'acord amb les següents condicions:

1. Sistema de gestió de comandes

Tota la informació que s’intercanviï amb l'empresa adjudicatària relacionada amb les comandes, inclourà el número de comanda assignat.

2. Termini d'accés als documents

El temps màxim d'accés als documents a partir de la data d'emissió de la comanda haurà de ser de 15 dies hàbils.

3. Comandes

Si els materials no es troben disponibles o si tenen incidències, les empreses adjudicatàries ho hauran de comunicar al peticionari en el termini màxim de 10 dies hàbils.

4. Subministrament

El proveïdor ha de donar accés a l'última edició publicada, excepte que s'indiqui el contrari.

5. Facturació

Els subministraments es facturaran segons les indicacions de la Universitat de Barcelona. En tot cas, a la factura hauran de constar les següents dades: comandes facturades (nombre de comanda proporcionat pel peticionari, nombre d'exemplars subministrats, autor, títol i preu unitari, descompte aplicat i l'IVA corresponent), així mateix constarà el nom o raó social, domicili, identificació fiscal i dades bancàries de l'empresa adjudicatària, número i data de factura, destinatari del servei i número expedient de contractació. S'inclouran els codis que la normativa d'Administració Pública consideri oportuns.

No s’acceptarà cap material que hagi augmentat un 10% més del preu que consti en la comanda, sense que s'hagi acordat prèviament el nou preu.

6. Comunicació i informació

Les empreses adjudicatàries informaran sobre qualsevol aspecte concret del subministrament quan sigui requerit. Per això designarà un responsable dins de l'empresa que serà !'interlocutor, prioritzant el correu electrònic com a mitjà de comunicació i preferiblement ha de tenir com a idioma vehicular el català o castellà. El termini de resposta haurà de ser com a màxim de 72 hores.

Les empreses adjudicatàries han d'informar immediatament de qualsevol incidència sobre el material sol·licitat (canvi d'edició, no disponibilitat, exhaurit, no publicat, canvi de preu, ... ) abans que sigui reclamat pel peticionari. De la mateixa manera hauran d'informar sempre que se li requereixi sobre la marxa general del servei.

Les empreses adjudicatàries donaran resposta ràpida (màxim 72 hores) a les reclamacions o incidències sol·licitades, amb informació precisa sobre l'estat de les comandes.

Les empreses adjudicatàries realitzaran els pressupostos que se li sol·licitin sense cost ni compromís en el termini màxim de 72 hores.

 

 

LOT 1: Llibres d’humanitats, lletres, filosofia, geografia, història i belles arts en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 1 - Llibres d’humanitats, lletres, filosofia, geografia, història i belles arts en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

 

PROVEÏDORS CODI SAP ADREÇA ELECTRÒNICA
ALIBRI LLIBRERIA, S.L. 505245 humanidades@alibri.cat
ATELIER LIBROS, S.A. 102971 editorial@atelierlibros.es
COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, SL 101221 elisabethmassana@lacentral.com
FREIXANET LLIBRES, SA 103145 freixanet@freixanet.com
IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT, S.L. 100540 info@ibero-americana.net
INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ. SL (IRIF) 505252 revista@grao.com
LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 505373 comandes@laie.es
LLIBRERIA HERRERO, SA 102810 david@libreriaherrero.es
LIBRERIA LA JURÍDICA, S.L. 505073 libreria@lajuridica.es
LIBRERIA MEDIOS, SCCL 100043 lmedios@lmedios.com
LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA 110038 info@Lminfo.fi
LIBRERIA PONS, S.L. 101665 admon@libreriapons-zaragoza.com
LIBROS T.L.B.,S. L. 505207 edicion@tirant.es 
MARCIAL PONS LIBRERO 504879 llibreter@marcialpons.es
PÓRTICO LIBRERIAS, S.L. 107663 portico@porticolibrerias.es
PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE, S.L. 106220 publiarq@publiarq.com
PUVILL LIBROS, S.A. 102740 info@puvill.com

 

 

LOT 2: Llibres de ciències socials, jurídiques, de l’educació, d’informació i comunicació i de biblioteconomia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 2 - Llibres de ciències socials, jurídiques, de l’educació, d’informació i comunicació i de biblioteconomia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

 

PROVEÏDORS CODI SAP ADREÇA ELECTRÒNICA
ALIBRI LLIBRERIA, S.L. 505245 humanidades@alibri.cat
ATELIER LIBROS, S.A. 102971 editorial@atelierlibros.es
COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, S.L. 101221 elisabethmassana@lacentral.com
FREIXANET LLIBRES, SA 103145 freixanet@freixanet.com
IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT, S.L. 100540 info@ibero-americana.net
INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ, SL (IRIF) 505252 revista@grao.com
LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 505373 comandes@laie.es
LLIBRERIA HERRERO, SA 102810 david@libreriaherrero.es
LIBRERIA LA JURÍDICA, S.L. 505073 libreria@lajuridica.es
LIBRERIA MEDIOS, SCCL 100043 lmedios@lmedios.com
LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA 110038 info@Lminfo.fi
LIBRERIA PONS 101665 admon@libreriapons-zaragoza.com
LIBROS T.L.B.,S. L.. 505207 edicion@tirant.es 
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. 504879 llibreter@marcialpons.es
PUVILL LIBROS, S.A. 102740 info@puvill.com

 

 

LOT 3: Llibres de ciències experimentals, tecnologies, matemàtiques, biologia, ciències ambientals i ciències de la terra, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 3 - Llibres de ciències experimentals, tecnologies, matemàtiques, biologia, ciències ambientals i ciències de la terra, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

 

PROVEÏDORS CODI SAP ADREÇA ELECTRÒNICA
ALIBRI LLIBRERIA, S.L. 505245 humanidades@alibri.cat
ATELIER LIBROS, S.A. 102971 editorial@atelierlibros.es
FREIXANET LLIBRES, SA 103145 freixanet@freixanet.com
INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ, SL (IRIF) 505252 revista@grao.com
LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 505373 comandes@laie.es
LLIBRERIA HERRERO, SA 102810 david@libreriaherrero.es
LIBRERIA MEDIOS, SCCL 100043 lmedios@lmedios.com
LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA 110038 info@Lminfo.fi
LIBRERIA PONS 101665 admon@libreriapons-zaragoza.com
LIBROS T.L.B.,S. L.. 505207 edicion@tirant.es 
PUVILL LIBROS, S.A. 102740 info@puvill.com

 

 

LOT 4: Llibres de ciències de la salut: psicologia, medicina, farmàcia, nutrició, odontologia, infermeria i podologia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

LOT 4 - Llibres de ciències de la salut: psicologia, medicina, farmàcia, nutrició, odontologia, infermeria i podologia, en format paper o qualsevol suport físic, publicació nacional.

 

PROVEÏDORS CODI SAP ADREÇA ELECTRÒNICA
ALIBRI LLIBRERIA, S.L. 505245 humanidades@alibri.cat
ATELIER LIBROS, S.A. 102971 editorial@atelierlibros.es
FREIXANET LLIBRES, SA 103145 freixanet@freixanet.com
INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ. SL (IRIF) 505252 revista@grao.com
LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 505373 comandes@laie.es
LLIBRERIA HERRERO, SA 102810 david@libreriaherrero.es
LIBRERIA MEDIOS, SCCL 100043 lmedios@lmedios.com
LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA 110038 info@Lminfo.fi
LIBRERIA PONS, S.L. 101665 admon@libreriapons-zaragoza.com
LIBROS T.L.B.,S. L. 505207 edicion@tirant.es 
PUVILL LIBROS, S.A. 102740 info@puvill.com

 

 

LOT 5: Llibres de publicació estrangera.

LOT 5 - Llibres de publicació estrangera.

 

PROVEÏDORS CODI SAP ADREÇA ELECTRÒNICA
ALIBRI LLIBRERIA, S.L. 505245 humanidades@alibri.cat
AMALIVRE 200679
ama@amalivre.fr
ATELIER LIBROS, S.A. 102971 editorial@atelierlibros.es
CASALINI LIBRI, S.p.A. 200780 info@casalini.it 
COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, S.L. 101221 elisabethmassana@lacentral.com
EBSCO INTERNATIONAL INC UK BRANCH 202900 accountsq@london.ebsco.com
FREIXANET LLIBRES, SA 103145 freixanet@freixanet.com
LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL 505373 comandes@laie.es
LIBRERIA LA JURÍDICA, S.L. 505073 libreria@lajuridica.es
LIBRERIA PONS, S.L. 101665 admon@libreriapons-zaragoza.com
LIBROS T.L.B.,S. L. 505207 edicion@tirant.es 
LLIBRERIA HERRERO, SA 102810 info@puvill.com
LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA 110038 info@Lminfo.fi
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. 504879 llibreter@marcialpons.es
PÓRTICO LIBRERIAS, S.L. 107663 portico@porticolibrerias.es
PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE, S.L. 106220 publiarq@publiarq.com
PUVILL LIBROS, S.A. 102740 info@puvill.com
STARKMANN LTD. 200802 bas@starkmann.co.uk
TRANSMEDIA B.V. 200706 info@transmedia.nl

 

 

LOT 6: Llibres en format electrònic.

LOT 6 - Llibres en format electrònic.

 

PROVEÏDORS CODI SAP ADREÇA ELECTRÒNICA
CASALINI LIBRI, S.p.A. 200780 info@casalini.it 
EBSCO INTERNATIONAL INC UK BRANCH 202900 accountsq@london.ebsco.com
GREENDATA, S.L. 505168 greendata@greendata.com
INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ. SL (IRIF) 505252 revista@grao.com
LM TIETOPALVELUT OY SUCURSAL EN ESPAÑA 110038 info@Lminfo.fi
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. 504879 llibreter@marcialpons.es
TRANSMEDIA B.V. 200706 info@transmedia.nl

 

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte