PATRIMONI CULTURAL. Universitat Històrica

Planetari (finals del segle XVIII). Col·lecció Instruments Científics de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

La Universitat de Barcelona atresora una rica herència, viva i diversa, generada, acumulada i preservada al llarg de la seva història. Tot aquest patrimoni cultural, format pel llegat material i immaterial i per les persones i els col·lectius que l’han configurat i dignificat, distingeix aquesta institució com la universitat històrica del país.

El dia 15 de novembre de 2021 es va fer públic el nou web del Museu Virtual de la UB (MVUB), que substitueix l'anterior plataforma, creada fa més de 10 anys, però que manté viva l'esència del projecte: apropar el patrimoni cultural de la UB a tota la comunitat universitària i a la societat en el seu conjunt. El nou web, renovat íntegrament, incorpora un catàleg en línia de col·leccions, nodrit per una nova eina de catalogació, així com altres seccions dedicades a patrimoni cultural, entre d'altres un blog.

Així mateix, el MVUB dona accés al web Visita virtual de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, en els tres idiomes (català, castellà i anglès), el qual inclou diversos apartats sobre la història de la UB, la concepció arquitectònica de l'Edifici Històric, en el marc urbanístic de la Barcelona del segle XIX, la figura d'Elies Rogent, així com un recorregut ampli i exhaustiu pels diversos espais de l'Edifici, inclòs el jardí Ferran Soldevila. 

 

Les col·leccions patrimonials de la UB

El 14 de desembre de 2022 es va aprovar en Consell de Govern el nou Reglament de patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona, creant, així, un nou marc per al reconeixement i la gestió de les col·leccions patrimonials de la UB. 

L’objectiu és ordenar i diferenciar el patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona i regular-ne tant l’administració com els òrgans competents per gestionar-lo, bo i respectant la identitat i autonomia d’acció de cada col·lecció. Amb aquest reglament, la Universitat de Barcelona dona compliment a les necessitats comunes de gestió, projecció i coneixement del patrimoni de la institució, tenint en compte que la gestió de les col·leccions continua sent competència dels seus responsables.

 

Jardí Ferran Soldevila

El jardí és considerat patrimoni cultural i històric de la ciutat, per la gran varietat d’espècies que acull, així com pel seu valor com a jardí botànic. Per aquest motiu, se’l considera un museu a l’aire lliure de la Universitat. Per tal de fer compatible la diversitat d’usos de què és objecte el jardí, va aprovar l'any 2020 una Normativa bàsica d'ús. Podeu trobar més informació sobre l’aprovació d’aquesta normativa aquí.