qui som? què fem? on anem? d'on venim?
 

 

Història del producte bibliogràfic: dues aproximacions contrastades.

 

Investigador principal: Dr. Enric Tormo i Ballester (Catedràtic de Tecnologia del Disseny)

Investigadors col·laboradors: Dra. Begoña Simón Ortoll i Prof. Oriol Moret i Viñals

(Professors del departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona)

 

Abstract

La ponència proposa mirar aspectes del període de la Història Moderna des de la perspectiva del disseny gràfic, amb la intenció d'establir ponts de reflexió i de discussió amb la disciplina de la Història.

Aquesta visió parteix de considerar la impremta com la primera i única revolució industrial de la història: amb ella s'obre un nou període de trencament cultural (l'aparició del llibre com a mercaderia i producte vulgar; la substitució del discurs especulatiu pel descriptiu a partir de la il.lustració impresa), de fragmentació social i especialització (els diferents usos del llibre; els diferents usos de les tècniques d'il.lustració), d'uniformització (l'error imprès; la normalització alfabètica; la sistematització tipomètrica), i de relació amb les noves estructures de poder (la lletra bastarda en temps d'Isabel la Catòlica ; la Contrareforma ; les Reials Acadèmies). Des d'aquesta perspectiva, semblaria més lògic que el període Història Moderna comencés a mitjan segle XV, amb l'edició de la B 42 de Gutenberg, i acabés a finals de segle XVIII, amb la invenció de la litografia.

 

The paper aims at giving an overview on some aspects of the Modern History period from a graphic design perspective, so that links for consideration and discussion with the History discipline may be set.

This point of view begins by considering printing as the first and only industrial revolution in history: printing leads a new period of cultural breakage (the book as merchandise and common product; the shift from speculative to descriptive discourse through printed illustration), social fragmentation and specialisation (different usage of books; different uses of illustration techniques), uniformity (misprint; alphabet normalisation; type measurement systematisation) and relationship with the new power structures (the bastarda letter in times of Isabel the Catholic; the Counter-Reformation; the Royal Academies). From this perspective, the Modern History period would be best understood by making it begin at mid-XVth century, with the edition of Gutenberg's B42, and end at the end of the XVIIIth century, with Senefelder's invention of lithography.

___________________________________________________________________________

 

Ponència

Abans d'iniciar pròpiament el tema de la ponència, voldríem fer un breu comentari sobre els motius que ens han animat a participar a aquest congrés. Es podria dir, succintament, que el principal propòsit ha estat oferir tant als participants al Congrés com als futurs lectors dels textos que se'n puguin derivar, un àmbit de reflexió i, si s'escau, de debat, presentat des d'una disciplina forana a la Història Moderna. És el Disseny (1), i concretament el Disseny Gràfic, el que donarà l'orientació als nostres continguts, i un tractament específic al material de l'exposició, sempre amb la finalitat de recalcar que hi ha aspectes de la història que des de plantejaments multidiciplinars poden esdevenir possibles i interessants camps de recerca interdisciplinars. L'objecte últim és, doncs, obrir camins de col·laboració entre dues disciplines: la Història , que ja gaudeix d'una llarga tradició quant a producció de coneixement, i el Disseny, que tot just despunta com a disciplina universitària.

Precisament, és aquest Disseny incipient el que ens obliga a fer esment d'algunes de les qüestions que són punts de referència de les seves activitats, sobretot perquè esdevindran esclaridores a l'hora d'endegar els continguts de la ponència. En primer lloc, és necessari assenyalar que l'únic element que és definitori de l'activitat del dissenyador és el que hom coneix com a usuari ; és a dir, aquell individu que dedins les seves vivències quotidianes, i per tal de solucionar moltes de les necessitats circumstancials que l'assetgen, ha d'emprar un objecte que ha estat pensat i fabricat específicament per a resoldre aquests menesters. Atesa aquesta situació, es pot dir que l'activitat del disseny té la missió de proporcionar a l'home-usuari qualsevol objecte que, essent artificial, li resulti útil, és a dir, aquell objecte que, per definició, no troba en el seu entorn natural, ni tampoc forma part de la seva condició biològica; és per això que podem sostenir que el disseny subministra a l'usuari des d'una agulla d'estendre roba (artifici senzill i de fàcil maneig), fins la possibilitat d'entendre la metafísica kantiana sense necessitat de ser el propi Kant (proposta que resol, almenys a un primer nivell, la funció bàsica entre llegibilitat i intel·ligibilitat).

És deguda a aquesta vinculació que s'estableix entre el disseny i l'entorn artificial que, per a un investigador format i especialitzat en aquesta disciplina, els objectes (com ara el llibre) passen, de tenir una condició passiva, a ser subjectes actius de la seva pròpia manipulació investigadora. I és per això que l'investigador en Disseny entén que els artificis són narradors excel·lents de la seves pròpies vides materials, de manera que d'ells en pot extreure indicis i informació que li permetran conèixer tot allò que va envoltar la seva vida d'objectes útils: coneixement dels oficis, materials i eines que es conjuminaven per a la seva fabricació, característiques de la demanda social i de la distribució dins un mercat, ús i funció que tenia el producte en mans de l'usuari, aspectes ergonòmics i antropomètrics que incidien en la seva manipulació i en la seva presentació formal, efectes de la seva rendibilitat, etcèter a. Per tant, com a investigadors, podríem dir que els dissenyadors estem més a prop de ser uns detectius que investigadors de la NASA. Tant és així que, possiblement, aconseguiríem treure una més substanciosa informació sobre un moment històric a partir d'un petit cargol de fusta que de tota la documentació continguda en un arxiu històric. En aquesta mateixa línia, cal posar de relleu que un usuari i, consegüentment, també una utilitat i un ús, mai són casuals ni anecdòtics. Entre ells es produeixen interrelacions que són el resultat d'un llarg procés de gestació en el qual es conforma l'entorn físic i moral que condiciona i defineix aquesta situació en particular; a més, aquest fet concret també es converteix en el trànsit cap a una altra situació similar a l'anterior, si bé que, modificat per l'experiència acumulada, esdevindrà diferent gràcies a la seva pròpia evolució i circumstàncies. Es tracta, doncs, d'un procés continu, de feed-back , en el qual es generen noves necessitats, nous usos i noves relacions amb l'entorn artificial que donen com a resultat una activitat sempre en evolució.

Fins aquí, el que hem exposat és aplicable a tota la disciplina del Disseny en general, sense distinció d'especialitats. No obstant, el Disseny Gràfic, tot i compartir els mateixos trets generals, es diferencia d'altres àmbits disciplinaris perquè desenvolupa un camp de coneixement i unes metodologies que li són pròpies, singularitat que li atorga el fet que treballa amb l'únic mitjà de creació de coneixement, el llenguatge verbal, i més concretament amb la seva formalització gràfica: la paraula escrita. En aquest sentit, es pot dir que el Disseny Gràfic determina els usos donant forma al document escrit; producte que ha proporcionat suport al coneixement abstracte, científic i pràctic, i que ha donat possibilitat a l'home de crear models que poden ser aplicables a diferents àmbits de la vida. Àdhuc, més genèricament, pot considerar-se que el document escrit és responsable del naixement de les diverses cultures i, sobretot, de les diferents civilitzacions.

Finalitzades aquestes notes preliminars, i entrant de ple en el tema de la ponència, s'enunciaran i s'il·lustraran (dissortadament només a mode de llistat) una sèrie d'hipòtesis en torn de la història del producte bibliogràfic; història que se centrarà bàsicament en el període que va des de mitjan s. XV, quan l'aparició del "sistema d'escriptura artificial" inaugura la indústria editorial, fins al s. XVIII, quan l'aparició de les grans enciclopèdies representa la plena estandardització de la cultura gràfica i dels productes destinats a ser suport de coneixement.

 

1. Impremta i tipus mòbils: primera revolució industrial de la història.

Quant a l'edició de la Bíblia de 42 línies, que va tenir lloc a mitjan segle XV a la ciutat de Magúncia, van confluir els quatre factors principals que determinen tot procés industrial: una inversió de capital, que va proporcionar Johann Fust amb el finançament de l'empresa i del projecte editorial; l'avenç tècnic, que va aportar Johann Gutenberg amb l'invent del motlle per fondre tipus mòbils i amb l'optimització mecànica de la premsa per a imprimir; el projecte de disseny, que va desenvolupar Peter Schöffer, personatge que amb la seva mestria com a cal·lígraf va poder proposar la fórmula gràfica que va possibilitar la modulació del pla gràfic mitjançant les peces intercanviables que constituirien el polimotlle d'impressió; i, finalment, l'existència d'un mercat que estava receptiu a l'oferta d'un producte bibliogràfic produït industrialment (serialitzat). Només sota la idoneïtat de la convergència d'aquests quatre factors és possible entendre plenament el naixement de la primera producció industrial de la història: la del llibre imprès, posant l'èmfasi, però, en que va ser necessari un projecte de disseny que permetés resoldre la perfecta articulació entre tècnica i producte.

 

2. El llibre es converteix en mercaderia, es creen segments de mercat i el llibre passa a ser un producte vulgar.

El nou tipus de producció bibliogràfica va comportar canvis culturals importants, sobretot com a resultat de la nova dinàmica que entre l'oferta i la demanda s'anava consolidant en les incipients societats de consum. Atès que el llibre i els seus continguts eren les úniques mercaderies amb les que negociaven les noves empreses editorials, esdevingué una vulgarització del producte i una disminució dels nivells culturals. És obvi que la rendibilitat del llibre com a producte industrial es basava en arribar a un públic cada cop més ampli i que, per tant, ja no podia respondre a les necessitats singulars de determinades elits lletrades. Tots aquells reculls particulars, que havien estat conseqüència de gustos i capacitats individuals d'èpoques anteriors, van anar desapareixent per donar pas a un nou model cultural que tendia a la uniformitat intel·lectual, genèricament secular, pròpia de les emergents societats urbanes i mercantils. Tan sols la immensa capacitat de la producció gràfica industrial, i la impossibilitat d'abastar totes les ofertes possibles, va permetre la creació de segments de mercat especialitzats i que el llibre pogués destinar-se a satisfer necessitats específiques d'ús. Però, si d'una banda el llibre imprès va passar a ser una mercaderia a l'abast de un públic indiscriminat, és a dir, d'un usuari anònim, d'altra va guanyar importància el distintiu personal de tots aquells que col·laboraven en la seva producció; presència que es feia palesa tant en el fet de servar la propietat intel·lectual de l'autor com en la necessitat fer constar les dades sobre els responsables de la seva edició (peu d'impremta, marca d'impressor, marca a l'aigua o filigranes del paper, etc.). Significava, doncs, l'embrió d'un mercat destinat no només a la satisfacció de les necessitats existents, sinó també a la generació i foment d'altres de noves; un procés que tan sols arribaria al seu apogeu amb les societats industrials de finals del mil·leni, quan irrompen les tecnologies de la informació.

 

3. Elevació de l'error (imprès) a la categoria de verídic.

Quan l'amanuense medieval introduïa errors en els textos que copiava, només ho feia en l'únic exemplar en el que treballava; els errors es produïen i s'alteraven còpia a còpia, exemplar a exemplar, de manera que s'integraven a l'obra sota el mateix caràcter personal i artesà que tenia la pròpia producció dels còdexs. En canvi, en el llibre industrial, quan el caixista o componedor introduïa un error que quedava integrat al motlle d'impressió, aquest error constava de forma idèntica en tots els exemplars del tiratge; de manera que les errades quedaven homologades a la veracitat dels propis continguts de l'obra. Amb això no ens referim a aquells errors que són evidents en un entorn cultural (com, per exemple, ho seria indicar que el descobriment d'Amèrica va succeir el "1462") sinó a aquells que, degut a la seva forta càrrega informativa o documental, poden desviar la transmissió del coneixement. A més, curiosament, va ser aquesta mateixa estandardització de l'error la que va comportar la necessitat de les "fes d'errades", que tenien la paradoxal funció de convèncer el lector de la veracitat dels errors que contenia l'obra, ja que allò que hom considerava inqüestionablement verídic era el text imprès. (2)

 

4. La il·lustració impresa i el canvi de continguts: del discurs especulatiu al discurs descriptiu.

Amb el llibre imprès també van poder-se produir canvis en els continguts dels textos i en la seva forma expositiva. Com s'ha dit anteriorment, en la producció manuscrita era impossible la reproducció idèntica de textos, ja que sempre estava mediatitzada per la mà i la capacitat de l'amanuense. Amb les il·lustracions la situació era doblement complexa: d'una banda hi havia la dificultat d'obtenir dibuixos com a representacions fidedignes de quelcom perquè hi intervenia la interpretació de l'autor, i d'altra, existia una gran dificultat tècnica a l'hora d'elaborar-ne reproduccions idèntiques. (3) Precisament, aquesta manca general de referents icònics obligava a la creació i pràctica d'un discurs especulatiu que convertia la interpretació dels textos en la base de qualsevol procés intel·lectual. És per això que hi havia la necessitat de lectures públiques i, sobretot, d'esmerçar esforços per tractar els diferents nivells d'exposició i comprensió de textos, sempre sota el domini més immediat del "verb". Però amb la producció de textos impresos tota aquesta dinàmica intel·lectual va canviar de forma substancial. Amb el llibre industrial (4), tant el text com les il·lustracions van passar a ser models de referència estandarditzats, és a dir, iguals per a tothom, adquirint una condició normativa amb la que van perdre l'anterior caràcter especulatiu. Aquesta inalterabilitat dels continguts, produïda tant per la seva difusió com pel seu procés "impersonal" (tècnic) de producció, va aportar la possibilitat de copsar la societat, la cultura i la ciència com un tot únic i uniforme, englobades sota unes estructures modèliques de comportament i coneixement. Només sota aquestes condicions van poder desenvolupar-se el concepte d'estat, el model científic modern, o la reforma luterana.

 

5. Consolidació de les llengües vernacles i de les nacionalitats.

El nou públic lector, havent-se produït l'auge de les universitats i la consolidació de l'estructura social associada a les ciutats, va veure com el mercat on es trobava immers condicionava l'ús de la llengua que emprava. Doncs, si bé és cert que, des dels humanistes italians del Dolce Stil Novo , per qüestions polítiques i culturals, es va tendir a un major ús de les llengües vulgars, també és cert que amb l'aparició del mercat del llibre imprès es va consolidar la tendència a produir textos en llengües vernacles, sobretot perquè, progressivament, va anar augmentant el públic lector que demandava llibres escrits en la llengua de la seva parla habitual. Però, a més, aquest avenç de la cultura (o de la "culturització" del poble) també va implicar la necessitat d'incorporar cultismes (mots llatins no evolucionats) per a la formulació de nous conceptes d'ús litúrgic, jurídic, administratiu, científic o tècnic. Així, gràcies al mercat del llibre imprès, les llengües vernacles van aconseguir desenvolupar la seva estructura lingüística i forjar usos de competència social ben diferenciats. Situació que va comportar una doble refermança de l'individu: d'una banda perquè tenia accés a nivells culturals uniformadors (referits als diferents segments de la societat) i, d'altra, perquè això li reforçava l'auto-reconeixement per contraposició amb la resta del mercat. En conseqüència, es pot dir que va iniciar-se un procés de fragmentació i d'especialització social i cultural que anava en relació directa a la capacitat d'adquisició d'una bibliografia que fos específica quant a temes i llengua.

 

6. Els proto-impressors: la seva col·laboració en la normalització alfabètica.

Durant el període que abraça la producció d'incunables i, potser, també dels coneguts com post-incunables, la impressió va estar en mans d'homes d'ofici itinerant, és a dir, que treballaven per als empresaris que necessitaven els seus serveis per a la producció d'alguna edició; són els que coneixem com a proto-impressors. L'equipatge que havien de menester el podien carregar en una sola cavalleria, ja que consistia, bàsicament, en una premsa de fusta desmuntable, un joc de matrius alfabètiques, i el motlle de fondre tipus mòbils. En cap cas podien dur els tipus fosos, bé perquè pesaven massa, bé perquè es podien "empastellar" en el seu deambular de ciutat en ciutat.. La resta del material que necessitaven per a l'edició el trobaven in situ : el paper, la tinta (negre de fum i oli de llinosa) i el plom (peltre que s'usava per fer els pots de cuina). Altres proto-impressors no portaven res, o solament el motlle de fondre tipus i la seva mestria en l'ofici; llavors, quan arribaven al lloc de destí, havien de començar amb el llarg procés d'obrir matrius, fondre tipus, etc. En qualsevol dels casos, l'economia de temps i de mitjans d'aquests impressors ambulants, implicava la necessitat de reduir al mínim el nombre de caràcters que havien de manipular. És per això que, en l'exercici del seu ofici itinerant, els proto-impressors van col·laborar en la progressiva reducció dels caràcters de l'alfabet gràfic.

 

7. Isabel la Catòlica i la Bastarda Espanyola (Castella i Aragó).

En temps dels Reis Catòlics, a Castella i a la major part d'Europa, els escribes empraven la lletra Cancelleresca, una lletra gòtica que s'havia de traçar amb ploma de tall ample. El trets angulosos del seu ductus la feia poc llegible. Per tal de resoldre aquest problema, Isabel la Catòlica va disposar que els escribes professionals de la cort i de les cancelleries escrivissin amb el cursus itàlic característic de les cursives italianes, conegudes també com humanístiques ; a més, era l'estil cal·ligràfic que ja s'emprava al regne d'Aragó. No obstant, en la seva disposició no va especificar quin havia de ser el tall de ploma per a l'escriptura i, per tant, el tall ample característic de les gòtiques no es va variar. Va ser així, doncs, com va néixer la Bastarda Espanyola : una lletra cal·ligrafiada amb ploma de tall de gòtica però amb cursus de la lletra itàlica, i de la qual se'n derivarien després totes les semi-gòtiques tipogràfiques que s'aplicarien al llibre imprès. (5) Avui, sota criteris de disseny, podem dir que la faiçó de la Bastarda Espanyola va recollir la unió dels regnes de Castella i Aragó, ja que es va formalitzar amb el tall de ploma castellà i el recorregut del traç aragonès.

 

8. Nova revisió de la Gramàtica d'en Mates.

És prou coneguda i àmpliament discutida la possible errada de la data de l'edició de la Gramàtica d'en Mates que consta en el colofó amb nombres romans: M.cccc.lxviii (1468); sembla ser, que l'any autèntic de la seva edició a Barcelona podria haver estat el M.cccc.lxxxviii (1488) (6). Hom atribueix l'errada a una equivocació del caixista; però atès que el colofó és l'últim text que es compon de la impressió d'una obra, sembla molt improbable que fos un simple error; el coneixement de l'ofici ens indica que ni el caixista ni el corrector de galerades podien haver passat per alt la manca de dues 'x' en la data de l'edició; el colofó formava part de l'últim plec del llibre i, per tant, s'apartava de la composició ràpida i a estrall del text seguit de la resta de l'obra. Endemés, les compaginades eren revisades pel regent de la impremta, qui, sens dubte, tenia un interès especial en les dades que s'imprimien en el colofó, i un error d'aquesta mena no li podria haver passat desapercebut. Per tant, segurament l'errada fou intencionada, possiblement per fer constar la Gramàtica com a primera obra impresa a Catalunya, davant d'altres que s'havien editat anteriorment: els Rudimenta Grammaticae de Perottus -coneguda simplement com a Perottus- i impresa a Barcelona el 1475 per Joan de Salzburg i Pau de Constanza (Hurus) i una segona edició del Perottus impresa a Tortosa per Pere Brun i Nicolau Spindeler l'any 1477. (7)

 

9. Diferents usos del llibre imprès: la literatura de "canya i fil", la bibliografia destinada a les dones, i les Bíblies poliglotes.

Els usos literaris es corresponien als segments socials i culturals en què se subdividia la demanda i hàbits dels consumidors, i a la que, en consonància, responia la diversitat de l'oferta editorial.. Així, per exemple, la literatura de "canya i fil" era la que produïen els impressors itinerants i anònims, destinada al consum del poble ras, i que només minvaria amb la revolució tecnològica del segle XIX. Era la literatura que reunia els cants de cecs, els goigs, les auques, els naips, els calendaris agrícoles i altres productes "menors". La seva pràctica significava la convergència entre les tradicions oral i escrita i, sobretot, el desenvolupament d'una cultura popular que escapava dels controls de les censures (tant religiosa com civil). A més, els seus continguts reflectien els veritables interessos i necessitats de la majoria de la població, de manera que ens expliquen i descriuen molts dels moviments socials d'aquells segles.

També neix una literatura dirigida específicament a les dones, especialment a les dames d'un determinat status social; aquelles que gaudien de temps d'oci per dedicar a la lectura, que disposaven de diners per gastar en objectes sumptuaris, i que mantenien una activitat social reeixida. També es tractava d'un mercat del llibre marginal que, d'una manera més o menys encoberta pel gènere moral, escapava dels controls de les censures. Un exemple d'aquesta literatura podria ser el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, ja que com a novel·la d'aventures cavalleresques era anacrònica, però, en canvi, sobresurten en ella els temes amorosos impregnats de sensualitat i erotisme. Dins l'evolució que seguiria aquesta literatura dedicada a les dones, també es trobaria el tractat de cal·ligrafia que va escriure el Marquès de Campomanes -tot i que va preferir mantenir l'anonimat- en època de Carles III, dirigit exclusivament a les dones, amb la finalitat que aprenguessin l'art de l'escriptura per a poder escriure de forma autònoma (o emancipada) i amb bona lletra.

En canvi, les Bíblies poliglotes (la d'Anvers o la Complutense ) es trobarien en l'altre extrem dels usos literaris de l'època. Mitjançant un domini absolut de l'arquitectura de la pàgina tipogràfica en la que hi figura un mateix text en diferents llengües (llatí, grec, hebreu i caldeu) es representava la noció de "globalització" sota un tractament unificador de les necessitats humanes, a la vegada que es concebia una idea igualitària de les distintes cultures. A més d'això, aquestes obres van significar la maduresa plena de la tipografia, i el zenit en la interrelació entre tècnica i projecte gràfic. Representen, per tant, l'apogeu de l'afany editorial i el punt àlgid del desenvolupament de la indústria bibliogràfica d'ençà els seus rudiments en el s. XV.

 

10. Il·lustració simbòlica (xilografia) i il·lustració científica (calcografia).

La reproducció d'imatges de l'època es va basar en dos procediments principals: el dels motlles xilogràfics (o gravats en fusta) i el de les planxes metàl·liques o calcografia. Dels gravats en fusta, o xilografies, se'n van emprar tres tipus bàsics, cadascun amb resultats gràfico-formals i usos ben diferenciats. Els primers varen ser els motlles d'estampació al "bac", que eren de tradició artesana i amb els quals es van estampar teles, naips, gravats populars i les edicions de la Vulgata ; eren d'un format màxim de foli, i tenien un gruix considerable, ja que la pressió sobre el suport es feia per percussió en el dors del motlle. El segon grup el formarien totes aquelles xilografies gravades per a ornamentar els textos: orles, vinyetes, caplletres o altres elements decoratius. Com que aquestes s'havien d'imprimir junt amb els textos, és a dir, integrades al polimotlle d'impressió, era imprescindible que fessin l'altura tipogràfica i que seguissin la mateixa modulació de l'espai tipogràfic. El tercer tipus de gravats en fusta eren tots aquells que il·lustraven pròpiament el text i que, per tant, també havien de tenir unes dimensions equiparades a les del material de foneria amb el que s'havien d'imprimir. El comerç d'aquests tipus de motlles es va estendre i desenvolupar arreu d'Europa des de mitjan s. XV, de forma que no és sorprenent trobar els mateixos gravats il·lustrant temes i textos diferents. Però sens dubte, no era l'afany d'informació el que perseguien aquestes il·lustracions, sinó el de mostrar imatges que per les seves referències al·legòriques o simbòliques servissin com a reclam especulatiu per al lector; com diu Ivins: " Evidentemente, las personas a las que iban destinados estos impresos no buscaban en ellos información, sino el instrumento para despertar en sí mismas emociones piadosas. Sin duda, había también en todo esto una buena dosis de superstición (...) Para los compradores, aquellas estampas eran simplemente imágenes, y no una clase especial de manifestación gráfica, susceptible de una repetición exacta. " (8) Podríem dir, doncs, que aquelles xilografies formaven part de l'imaginari popular amb la funció d'actuar com a referents de l'experiència vivencial i que constituïen, per tant, models de comportament i referències per a la memòria històrica.

Les aportacions de la il·lustració calcogràfica en relació als usos del producte imprès van ser molt diferents de les que havia aportat la xilografia, ja que, com afirma el mateix Ivins: " El tema de un impreso, así como su finalidad y el grupo social al que ha ido dirigido, ha estado siempre íntimamente relacionado con el procedimiento usado para su fabricación . " (9) Les il·lustracions calcogràfiques, que es van introduir a Catalunya des d'Itàlia a finals del s. XVI (10), seguien un procés d'impressió diferenciat del que seguia el motlle tipogràfic del text. El sistema més habitual, per la seva rapidesa i simplicitat tècnica, era la confecció de "làmines", és a dir, fulls que contenien només les il·lustracions i que anaven en volums separats del text o bé intercalats entre els plecs del llibre. El seu potencial tècnico-expressiu i la mestria que exigia van fer que la calcografia sempre es relacionés amb l'activitat artística, però també va fer possible que les il·lustracions impreses aportessin una informació clara i precisa sobre el text que acompanyaven. El propi fet que en les planxes calcogràfiques hi apareguessin els noms de l'autor del dibuix original i del gravador de la planxa, és una evidència de l'especificitat i rigor que es buscava en les il·lustracions, i del valor informatiu que van adquirir per se les imatges impreses. Per tant, no podríem estar d'acord amb la generalització que fa Eisenstein quan diu: "(...) la reproducción precisa y detallada fue algo imposible de lograr hasta la aparición de la xilografía y el grabado. Tacos y planchas hicieron que, por vez primera, fuera posible un aparato visual de referencia . " (11) Els matisos són importants: a diferència de la xilografia, la tècnica calcogràfica permetia una finor de traç que la feia idònia per a les representacions de temes culturals i científics; és per això que es va emprar per a la reproducció de models expositius concrets que permetrien desenvolupar la ciència i disciplines humanístiques com la Història de l'Art. També cal dir que sovint s'oblida la doble distorsió que implica la il·lustració calcogràfica: la del dibuix i la del gravat de la planxa. Distorsió que, en canvi, no tindria cap sentit buscar en les xilografies.

 

11. La Contrareforma catòlica: singulars aportacions a les arts gràfiques i al mercat del llibre.

Sovint s'ha considerat que la Contrareforma catòlica va comportar una davallada de la quantitat i de la qualitat del producte editorial: " La decadencia del arte de imprimir característica de la centuria [s. XVII] e s común a todos los países europeos desde los últimos años del siglo anterior. Solamente se salvan de esta decadencia los Países Bajos (...) Los impresores trabajan utilizando equipos empleados en siglos anteriores y el papel soporte de la impresión ha bajado visiblemente de calidad. " (12) Se sobreentén que varen ser les disputes, matances i repressions -una vegada ja formalitzada la Contrareforma en els decrets del Concili de Trento- les causants de la regressió que van patir la producció i comerç del llibre. No obstant, aquesta situació també presentava una altra faceta molt diferent. En el període que va des de la meitat del s. XVI fins a mitjan s. XVII, la producció gràfica no va disminuir, almenys no en termes absoluts; de fet, només va variar el seu rumb quant a mercat i tipologia de productes. En efecte, davant de la necessitat de preservar-se de les censures civils i religioses, va emergir un mercat clandestí, popular, que es nodria de productes de baixa qualitat destinats, principalment, al món de l'educació i del lleure. Circumstàncies que foren propícies per donar embranzida a tota una narrativa subversiva que escapava dels circuits legals. Situació que a la vegada anava de la mà amb la generalitzada mancança de matèries primeres, ocasionant la carestia de paper i l'excessiva reutilització del material de foneria. Tanmateix, aquesta precarietat va ser la que va estimular l'enginy dels impressors que menaria a l'esclat de la Tipografia a finals del s. XVIII. De fet, moltes de les innovacions que s'atribueixen als britànics de finals del s. XVIII i principis del XIX, ja eren pràctica habitual en els tallers de l'Europa continental i també en els catalans, per exemple, l'estereotípia, o el gravat a testa .

 

12. Les Reials Acadèmies: la voluntat d'una imatge institucional.

Les Reials Acadèmies de l'Europa dels segles XVII i XVIII varen ser promogudes i totalment dependents dels diferents governs que les van instaurar. Avui, examinades sota criteris de disseny, podem dir que varen ser les responsables d'implantar aquella imatge d'Estat que tenia la funció d'identificar i difondre tot allò amb què es volia distingir el poder establert. Una imatge que tractava d'aconseguir la unitat mitjançant la creació d'un imaginari de referència i la normalització d'uns coneixements amb valor canònic. Propòsit que es procurava assolir mitjançant una gamma finita i específica d'objectes, els quals havien de constituir el repertori formal modèlic representatiu del valor polític i social de l'estat. La ideació i obtenció d'aquest parc material distintiu es realitzava sota un estricte pla d'execució -altrament dit "projecte"- que contemplava, a més de les particularitats de l'objecte singular, l'entorn al qual anava destinat. Això es correspon al concepte de decorum, que idòniament van poder adaptar les Reial Acadèmies per tal de desenvolupar els objectius "normalitzadors" de l'Estat que representaven. D'aquesta manera, el conjunt d'activitats i coneixements que es desenvolupaven sota la tutela de l'Acadèmia era molt ampli; anava des de la realització de petits artefactes fins a projectes destinats a la configuració de macroentorns artificials (parcs, jardins, ciutats...). En resum, l'efectivitat de les seva estructura organitzadora -que es materialitzava en la projecció de la seva imatge "institucional"- tenia com objecte principal la definició d'uns estàndards culturals i la representació col·lectiva d'una societat que quedava assimilada a la concepció d'Estat.

 

13. Tipometria: la normalització dels sistemes d'amidament.

És indubtable que els sistemes d'amidament de l'època se servien exclusivament de formulacions associades a l'antropometria. De fet, no seria fins l'època revolucionària de finals del XVIII quan començarien les mesures de normalització que introduiria el metre i tota la sistematització en el sistema mètric decimal. Per això, l'entorn artificial que abastava l'individu va continuar durant tota l'Edat Moderna tenint el caràcter ergonòmic que de forma "natural" emanava de l'harmonia entre l'home i el seu entorn utilitari. Tanmateix, en el camp de la tipografia ha perdurat i subsistit fins avui el mateix sistema ancestral d'amidaments (provinent del peu i de la polzada), sense que encara no l'hagi pogut reemplaçar el sistema mètric decimal. És evident que la tipografia, tant per la seva envergadura tècnica, com per la mida del producte (tipus mòbils) que manega, com per la llarga tradició d'ofici que la va consolidar, no podia adoptar el sistema mètric decimal (tot i que no hi han faltat temptatives). En realitat, l'origen de la tipometria va associat a l'ergonomia i a l'arquitectura gràfica dels manuscrits medievals, trobant les seves arrels en el pautat cal·ligràfic que els amanuenses confeccionaven per resoldre la pàgina de text en funció del seu estri d'escriptura: el tall de la ploma i les dimensions del suport. Gràcies a Peter Schöffer, el cal·lígraf (o proto-dissenyador) de la societat maguntina, la Gòtica textur va proporcionar els elements formals amb els quals es van poder confeccionar totes les peces intercanviables i combinables (de foneria) del polimotlle tipogràfic. Però la normalització pròpiament dita de la tipometria no esdevindria fins el segle XVIII, amb Pierre-Simon Fournier i François-Ambroise Didot que establirien el valor del punt tipogràfic. Però la tipometria, a més de sostenir-se en unitats antropomètriques, ha conservat gairebé fins als nostres dies -almenys dins l'argot de l'ofici- totes aquelles denominacions de caire usual que més diuen sobre l'origen, ús i funció dels diferents cossos del text. Són noms que responen a unes escales de valors internes, pròpies i exclusives de l'entorn tècnic de la tipografia, ja de caràcter d'ús ( glosa, text , lectura, ... ), ja toponímics ( Parisina, ...), ja d'autoria ( Garamond, Gallarda, ... ) , ja d'obra de referència ( Cícero , Sant Agustí, Atanàsia, ...), ja canònics, amb els seus relatius ( Cànon, Petit cànon, Doble cànon,... ).

 

14. "Filotipografia", la concepció formal dels alfabets en la cal·ligrafia: per principis i per imitació .

L'edat moderna comprèn el capítol més captivant de la història de la tipografia; bàsicament perquè és quan l'escriptura va adquirir la seva condició mecànica al servei d'una indústria destinada al desenvolupament social i cultural, i quan l'escriptura manual va poder ascendir de rang amb la cal·ligrafia, passant de l'activitat mecànica dels amanuenses a l'activitat artística liberal dels mestres cal·lígrafs. Efectivament, mentre la indústria bibliogràfica havia impulsat el disseny d'alfabets específicament tipogràfics (amb tipus com els de Jenson, Garamond, Caslon, Baskerville, Didot, etc.) i l'escriptura manual havia exhaurit els seus propis referents (esgotats per la pròpia pràctica i pels succedanis de plom), la cal·ligrafia va veure's abocada a emparar-se en models i maneres que oferia la "recent" implantada tècnica tipogràfica. És llavors quan va néixer la "filotipografia" sota dues fórmules cal·ligràfiques capaces d'enaltir l'escriptura manual. La primera, la de la cal·ligrafia per principis , partia de la premissa que tots els alfabets es generen a partir d'unes formes primigènies (normalment la que conforma la ' i ') que han de ser traçades sobre un pautat i segons un tall de ploma particular. És a dir, que seguint el procés invers que havia seguit Schöffer amb la Gòtica textur , es construïa tot l'alfabet sota un estricte constructor generat a partir de l'especejament modular de l'alfabet i de la tècnica usual de l'escriptura manual. En canvi, la segona, la cal·ligrafia per mostres , establia, seguint la tradició cal·ligràfica, la còpia com a sistema de formalització d'alfabets. No obstant, i per esgotament de les pròpies fonts de referència, en el s. XVII trobem que sovint s'imitaven formes alfabètiques que eren privatives de la tècnica tipogràfica, de manera que els manuals proposaven alfabets que només podien ser dibuixats, però mai traçats cal·ligràficament; així, s'obtenien formes alfabètiques que tan sols esdevenien succedanis cal·ligràfics, com és el cas de la Romanilla : (13) és ben clar que la dificultat del seu traçat ocorria per tractar-se d'un transvasament forçat d'un mitjà tècnic (la tipografia) a un altre (la cal·ligrafia), amb l'únic objectiu de copiar la forma, però sense tenir en compte que els mitjans tècnics de conformació són genuïns de cada alfabet.

 

15. La història del producte bibliogràfic en la fixació del període que comprèn l'edat moderna: de la B 42 (mitjan s. XV) a la litografia (finals s. XVIII).

Aquest darrer punt només vol ser una proposta, certament agosarada, segons la qual determinar el període que comprèn l'Edat Moderna sota un punt de vista diferent al convingut fins avui. Proposem que l'inici quedi establert en la primera empresa editorial: l'edició de la Bíblia de 42 línies (mitjan s. XV), i acabi quan Aloys Senefelder va inventar la litografia (finals s. XVIII). La justificació de la proposta és prou clara: tot el desenvolupament de l'Edat Moderna solament és concebible des de la capacitat de difusió de les idees i de la informació que va proporcionar la impremta: el concepte d'Estat, l'estandardització o "globalització" de la cultura, el pensament i les maneres d'uniformitat social i, sobretot, l'obertura de mercats manufacturers, es troben en la mateixa base de la revolució que va produir-se amb la publicació bibliogràfica industrialitzada. En canvi, el final del període vindria marcat per la possibilitat d'igualar l'acció tècnica a l'acció creadora, mitjançant la litografia, ja que és l'únic procés de l'activitat gràfica que permet que l'acció sobre el motlle d'impressió sigui idèntica a la que s'exerceix sobre el paper. El que vol dir que el fet tècnic no mediatitza el resultat i que la capacitat expressiva pot conservar completament i plena el seu caràcter individual. Per tant, proposem establir una analogia entre la llibertat expressiva de l'individu que pot ser reproduïda i multiplicada mitjançant la litografia, i l'afany de difondre i compartir l'expressió individual que mena en l'home contemporani.

 

...........................................................................

1. Els professors que subscriuen aquesta ponència són professors de la Secció de Disseny del Departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona; per tant, és dins l'àmbit del Disseny on desenvolupen les seves tasques habituals de docència i recerca.

2. Com diu Elisabeth Eisenstein: "(...) de la misma forma que un simple error de cajista podía ser puesto en circulación en un gran número de copias [ exemplars impresos ], también podía un solo estudioso enmendar tal errata en todo el conjunto de la edición . " Elisabeth EISENSTEIN. La revolución de la imprenta en la Edad Moderna Europea. Madrid : Akal, 1994, pàg. 60. [S'ha esmenat el terme 'còpia' per introduir un concepte més adient per referir-se al món de la reproducció mecànica o industrial: el d''exemplar', ja que aquest pressuposa l'existència d'un motlle com a model previ.]

3. És un dels aspectes que subratlla William Ivins: " Se han aducido todas las razones imaginables para explicar los lentos progresos de la ciencia y la tecnología en los tiempos antiguos y en las épocas posteriores, pero nunca se ha hecho referencia alguna al efecto negativo de la ausencia de métodos para la repetición precisa y exacta de manifestaciones gráficas sobre las cosas observadas, así como sobre las herramientas y sus usos. Las técnicas revolucionarias que llenaron este vació se generalizaron por primera vez en el siglo XV . " William W. IVINS Jr. Imagen impresa y conocimiento: Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili, 1975, pàg. 29.

4. El procés ja s'hauria iniciat durant la primera meitat del s. XV amb la impressió dels llibres xilogràfics, els quals podrien considerar-se com el resultat d'una protoindútria bibliogràfica.

5. " La Letra Baftarda es la reyna de todas las efpecies de Formas de Letras que ay inventadas, afsi en lo hermofo de fu vifta, como en la facilidad, y prefteza con que fe executa, y tambien por fer la mas comun, y neceffaria, que todos deben practicar; y en particular la deben faber con toda perfeccion los Maeftros, para poderla enfeñar a fus difcipulos con el primor, deftreza, y libertad, que fe requiere. La qual fe compone de dos Formas, que fon la Letra Magiftral fentada, llamada antiguamente Cancelleresca, y la Letra Grifa (...) de modo, que fe vino à tomar el medio entre los dos eftremos de eftas dos Formas, y quedò la Baftarda en el termino, que oy fe practica, no folo en efta Corte, fino en todos los Reynos, y Señorios de España. " Aznar de POLANCO. Arte nuevo de escribir por preceptos geometricos, y reglas mathematicas. Madrid: 1719, pàg. 19. Quant a la lletra Grifa , es refereix a la cursiva humanística que havia creat el gravador de tipus Francesco Griffo per a l'editor i impressor venecià Aldo Manuzio.

6. Bibliògrafs i historiadors han estudiat l'autenticitat de l'any d'edició de la Gramàtica d'en Mates, però mai han arribat a fixar cap data concreta i definitiva. [Hipólito ESCOLAR (dir.). Historia ilustrada del libro español: De los incunbles al siglo XVIII. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, pàg. 50]. No obstant, altres autors apunten com a any més possible el 1488 [Pedro BOHIGAS. El libro español (ensayo histórico). Barcelona: Gustavo Gili, 1962, pàg. 91; José MARTÍNEZ de SOUSA. Pequeña historia del libro. Barcelona: Labor, 1987, pàg. 61.]

7. Pedro BOHIGAS, op. cit., pàg. 85-86.

8. William W. Ivins, op. cit. pàg. 43-44.

9. Ibídem, pàg. 42.

10. La talla dolça va ser la primera tècnica del gravat calcogràfic, i va aparèixer a França a mitjan s. XVI.

11. Elisabeth EISENSTEIN, op. cit. pàg. 34.

12. Hipólito ESCOLAR (dir.), op. cit. pàg. 142.

13. " Esta letra Redonda de Imprenta, ò por otro nombre Romanilla es la más común, con que se imprimen los Libros, y es muy raro el Libro, que se halla impreso de otra: pero también es la mas dificultosa de formar, de todas las que se hacen con la pluma por ser tan prolixa, y enfadosa, por cuanto se hace de muchos golpes, y es menester tantísimo tiento, y sosiego de pulso para hacerla con perfección . " OLOD, R. P. Fr. Luis de. Tratado del origen y arte de escribir bien: ilustrado con veinte y cinco láminas. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1982, pàg.125. [Edició facsímil].

       
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Aspectos de clasificación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
       
     
     
     
     
   
 
Optimizado para navegadores versión 4.7 -- Resolución 800x600