Logo Universitat de Barcelona Facultat de Formació del Professorat imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Mestre d'Educació Infantil
imatge de diagramació
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Informació complementària

Ordre d'accés

L'ordre per accedir als diferents processos (matrícula, elecció d'escola, tria de menció...) es fa segons els criteris següents:

Nota mitjana ponderada de l'expedient
Nombre de crèdits superats
Cognoms i nom

Semestralitat

La planificació semestral de les assignatures que es mostra a l'apartat del pla d'estudis és orientativa i, per tant, susceptible de modificar-se a cada curs atenent a criteris estrictament acadèmics i docents.

Ocupació/Equilibri del nombre d'estudiants dels diferents grups

L'àrea acadèmica de la facultat es reserva el dret a canviar estudiants de grup, respectant sempre l'horari en que s'han matriculat, per tal d'equilibrar-ne el nombre i garantir la qualitat de la docència.

Menció

Per obtenir el títol de graduat en Mestre d’Educació Infantil l’estudiant ha de completar la seva formació superant 21 crèdits optatius. Aquests crèdits optatius s’ofereixen en el marc d’una menció en la qual s’intensifiquen determinats continguts vinculats a les diverses àrees del currículum escolar.

La programació anual de les diferents mencions del pla d’estudis de l’ensenyament està supeditada a un nombre mínim i màxim d’estudiants matriculats.

La possibilitat de cursar una menció dependrà del nombre d’estudiants preinscrits, del nombre de places disponibles i de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Pràctiques

En relació al desplegament de les diferents assignatures de pràctiques cal tenir en compte que:

  • Les pràctiques es realitzen en escoles acreditades pel Departament d’Ensenyament i proposades per la Facultat com a centre de pràctiques.
  • L’estada en els centres de pràctiques són a temps complet, en horari escolar de matí i tarda (de 9 a 17 hores).
  • L’horari de les sessions de tutories es correspon amb l’horari (matí o tarda) del grup que l’estudiant ha escollit en el moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura de pràctiques. És obligatori assistir presencialment a les tutories.

Reconeixement de crèdits

Per admissió a la universitat per a titulats de cicles formatius de grau superior

Als estudiants que hagin cursat el cicle formatiu de grau superior en Educació infantil no se'ls reconeix cap crèdits.

D'activitats (Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona)

Sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Els estudiants que obtinguin aquest reconeixement podran deixar de fer, com a màxim, dues assignatures de tres crèdits de la menció. Els crèdits obtinguts en aquest tipus d'activitats es poden substituir per una assignatura optativa de la menció sempre i quan s'acumulin en blocs de 3 crèdits.

Assignatura pedagogia i didàctica de la religió catòlica

Els estudiants de quart curs que desitgin cursar l’assignatura optativa de 6 crèdits Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica (codi 363264), poden optar per dues opcions de matrícula:

• Opció 1. Cursant els estudis amb l'itinerari sense menció (crèdits cursats: 240). Aquesta opció comporta que el títol serà de mestre en educació primària sense menció.

• Opció 2. Cursant 6 crèdits optatius addicionals mantenint la menció (crèdits cursats: 240+6). Aquesta opció comporta que a l’estudiant se li expedirà el títol de mestre d'educació primària amb la menció que hagi cursat i que en el suplement del títol s’especificarà que ha cursat aquests 6 crèdits de més.

 

 
imatge de maquetació