Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Ciències de la Terra Imatge de diagramació
La recerca a la facultat PDI/PAS Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Ajuts i premis a la recerca convocats per la facultat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
 • AJUTS A LA RECERCA CONVOCATS PER LA COMISSIÓ DE RECERCA DE LA FACULTAT

Convocatòria d’Ajuts de Recerca 2018 de la Facultat de Ciències de La Terra

Bases

Per acord de la comissió de recerca de la Facultat de Ciències de La Terra es convoquen els Ajuts de Recerca 2018. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure accions relacionades amb la recerca que es desenvolupa a la Facultat, i que inclouen:

 • Mobilitat d’investigadors per assistència a congressos o estades curtes de recerca
 • Activitats per facilitar la visibilitat i la difusió de la recerca
 • Millora dels espais i dels equipaments de recerca comuns
 • Organització de reunions (congressos, seminaris i cursos de formació d’investigadors)
 • Altres accions per la millora de la recerca a la Facultat.

S’estableixen dues modalitats de sol·licitud:

 • Modalitat A, Ajuts de viatge, per facilitar la mobilitat especialment de joves investigadors (pre i post-doctorals).
 • Modalitat B, oberta, per tota la resta d’accions incloses en aquesta convocatòria.

S’estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds:

 • Fins el 15 de juny 2018.
 • Fins el 31 d’octubre de 2018.

 

Dotació econòmica

Es destinarà un màxim aproximat de 10.000€ en cada un dels terminis. No obstant això, la Facultat es reserva el dret de modificar aquesta quantitat en funció de la situació econòmica.

Beneficiaris:

Poden sol·licitar aquest ajut el personal docent i investigador i els estudiants de doctorat adscrits a la Facultat de Ciències de La Terra. És imprescindible tenir vinculació contractual amb la UB. Les accions per les quals es sol·licita aquest ajut s’hauran de realitzar durant els anys 2018 i 2019.

Avaluació:

Les sol·licituds d’ajut es resoldran en el termini màxim de 10 dies a partir de la finalització dels terminis.

Per a la concessió dels ajuts es tindrà en consideració el següent:

 • En el cas de la modalitat A, tindran prioritat els investigadors joves que no tinguin possibilitat de sol·licitar un ajut per altres vies i no hagin gaudit d’un ajut en convocatòries anteriors.
 • En el cas de la modalitat B, el benefici que suposa per la Facultat l’acció sol·licitada i que el sol·licitant haurà de justificar.
 • Es valorarà el destí dels ajuts al llarg de les diferents convocatòries per equilibrar la distribució dels ajuts entre els grups de recerca de la F acultat.

 

Documentació́ a aportar:

En tots els casos:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Memòria de l’activitat a realitzar que inclou:
  • Descripció de l’acció a desenvolupar i justificació de l’interès.
  • Projecte o projectes vinculats amb aquesta acció (Nom del Projecte, durada, Nom Investigador Principal i Centre).
 • Curriculum vitae abreujat (darrers 5 anys), generat a partir de l’aplicació curricul@ del GREC en format AQU, i resum de la trajectòria científica (màxim un full A4), que pot incloure indicadors de la qualitat de la producció científica.

Per optar a l’ajut cal tenir el CV introduït al GREC i actualitzat amb les aportacions de l’any en curs.

Si s’escau:

 • Estades en un centre de recerca: Carta d’acceptació del responsable del centre receptor
 • Assistència a congrés: Còpia del resum de la ponència i document d’acceptació de la mateixa, nom, lloc i data de celebració del congrés
 • Organització de reunions: Pressupost detallat amb ingressos i despeses, composició del comitè organitzador i programa d’activitats.
 • Si el sol·licitant és becari de doctorat, cal adjuntar còpia del contracte o credencial de becari amb data de finalització.

 

Compromisos:

Cas d’obtenir la subvenció de la Facultat, el sol·licitant es compromet a fer constar el nom de la Facultat de Ciències de La Terra en la llista d’institucions que donen suport financer a l’acció.

 

Documents vinculats

 

Resolucions
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Geologia
Última actualització o validació:28.06.2018