10. At the bank agency

Oficina bancària

Era banca

 
divisa
devisa
advance
bestreta
auança
agency
agència
agéncia
amount
import
quantitat
balance
saldo
salde
bank
banc
banca
bill
rebut
recebut
lletra
letra
bolt
pestell
flisquet
branch
sucursal
sucursau
cancel (to)
cancel·lar
anullar
card
targeta
tarja
change (to)
canviar
cambiar
charge (to)
cobrar
crubar
chequebook
talonari
chequèr
coin
moneda
moneda
commission
comissió
comission
firmar
signar
credit (to)
ingressar
depausar
crossed cheque
taló barrat
chèc barrat
deposit
depòsit
desk
taulell
taulèr
dollar
dòlar
dòlar
draw (to)
treure
trèir
envelope
sobre
envolòpa
exchange
canvi
cambi
fine
multa
multa
guarantee
aval
garantida
instalment
termini
tèrme
interest
interès
interès
loan
money
diners
sòs
note
bitllet
bilhet
pay (to)
pagar
pagar
payment
pagament
pagament
peso
pes
pes
PIN number
número secret
còdi secret
pound
lliura
liura
quantity
quantitat
quantitat
rate
taxa
taxa
receipt
comprovant
justificant
save (to)
estalviar
estauviar
saving
estalvi
estauvi
sign (to)
signar
signar
signature
signatura
statement
extracte
tax
impost
impòst
transfer
transferència
transferiment
window
finestreta
hiestreta
withdrawal
reintegrament
remborsament

Opening an account

Obrir un compte

Daurir un compde

I would like to apply for
- a credit card
- a cash card
Voldria sol·licitar
- una targeta de crèdit
- una targeta moneder
Voleria demanar
- ua tarja de crèdit
- ua tarja monedèr
What do I need in order to open
- an account?
- a savings account?
Què necessito per obrir
- un compte?
- una llibreta?
Qué me cau entà daurir
- un compde?
- un libret d'estauvis?

Changing foreign currency

Canviar divises

Cambiar devises

I would like to change
- dollars
- pounds
Voldria canviar
- dòlars
- lliures
Voleria cambiar
- dòlars
- liures
Do you have
- 5 cent
- 10 cent
- 20 cent
- 50 cent
coins?
Té monedes
- de 5 (cinc)
- de 10 (deu)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
cèntims?
Auetz monedes
- de 5 (cinc)
- de 10 (dètz)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
centims?
Do you have
- 5 euro
- 10 euro
- 20 euro
- 50 euro
notes?
Té bitllets
- de 5 (cinc)
- de 10 (deu)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
euros?
Auetz bilhets
- de 5 (cinc)
- de 10 (dètz)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
èuros?
What is the exchange rate for
- the dollar?
- the pound?
A quant es canvia
- el dòlar?
- la lliura?
A guaire se càmbie
- eth dòlar?
- era liura?

Financial transactions

Gestions bancàries

Gestions bancàries

I am expecting
- a transfer
- a refund
- an advance payment
Demori
- un transferiment
- un remborsament
- ua auança
My
- savings account
- account
number is...
El número
- de la llibreta
- del compte
és el...
Eth numèro
- deth mèn libret d'estauvis
- deth mèn compde
ei eth...
I would like
- a bank loan
- an advance
Voldria
- un crèdit
- una bestreta
Voleria
- un crèdit
- ua auança
I want to pay
- the rent
- the electricity bill
- the water bill
- the telephone bill
by direct debit
Vull domiciliar el pagament
- del lloguer
- del rebut de la llum
- del rebut de l'aigua
- del telèfon
Voi domiciliar eth pagament
- deth loguèr
- des factures dera lum
- dera factura dera aigua
- deth telefòn
I want to pay into my
- account
- savings account
number...
Vull fer un ingrés
- al compte
- a la llibreta
número...
Voi hèr un depòsit
- en compde
- en libret d'estauvis
numèro...
I want to cancel
- this savings book
- this account
- this card
Vull cancel·lar
- aquesta llibreta
- aquest compte
- aquesta targeta
Voi cancelar
- aguest libret d'estauvis
- aguest compde
- aguesta tarja
Voldria un taló
- al portador
- nominatiu
- barrat
- conformat
Voleria un chèc
- ath portaire
- a nòm
- barrat
- certificat
I need
- to certify
- to register
my signature
Necessito
- conformar
- registrar
la meva firma
È de besonh
- certificar
- registrar
era mia signatura

Business hours

Horaris

Oraris

Until what time can
- deposits
- payments
be made?
Fins a quina hora fan
- ingressos?
- pagaments?
Enquia quina ora se pòt hèr
- depòsits?
- pagaments?

Incidents

Incidències

Incidéncies

The magnetic strip on the card
- is scratched
- has been erased
La banda magnètica de la targeta
- s'ha ratllat
- s'ha esborrat
Era banda magnetica dera tarja
- s'a raiat
- s'a esfaçat
My
- savings book
- credit card
has been stolen
M'han pres
- la llibreta
- la targeta
M'an panat
- eth libret d'estauvis
- era tarja

Signs

Rètols

Pàneus

Envelopes
Sobres
Envolòpes
PIN number
Número secret
Numèro secret
Continue
Continuar
Continuar
Correct
Corregir
Corregir
Cancel
Cancel·lar
Anullar
Ingressar sense
- llibreta
- targeta
Ingressar sense
- libreta
- tarja
Welcome
Benvingut
Benvengut
Notes
Bitllets
Bilhets
Cash desk
Caixa
Caisha
Document
Document
Document
Savings book
Llibreta
Libreta
Exchange
Canvi
Cambi
Business hours
Horari
Orari
Information
Informació
Informacion
Despatx
- del director
- de la directora
Burèu
- deth director
- de la directora