14. At the post office

Correus

Servici postau

 
address
adreça
adreça
buy (to)
comprar
crompar
collect (to)
recollir
collection
col·lecció
colleccion
envelope
sobre
envolòpa
urgent
urgent
fill in (to)
omplir
aumplir
form
imprès
formulari
letter
carta
carta
mail
correu
corrèu
money order
gir
mandat postau
notice
avís
avís
parcel
paquet
paquet
plane
avió
avion
post box
bústia
boèta
postage
franqueig
afranquiment
postcard
postal
postau
postcode
codi postal
còdi postau
rate
tarifa
tarifa
receive (to)
rebre
recéber
refund
reembossament
remborsament
registered
certificat
certificat
seal
precinte
precinte
seal (to)
precintar
barrar
sell (to)
vendre
véner
send (to)
enviar
enviar
sender
remitent
stamp
segell
sagèth
telegram
telegrama
telegrama
weigh (to)
pesar
pesar
weight
pes
pes
window
finestreta
hiestreta

Sending and receiving letters or parcels

Enviar i rebre cartes o paquets

Enviar e recéber cartes o paquets

I would like to register
- this parcel
- this letter
Voldria certificar
- aquest paquet
- aquesta carta
Voleria enviar
- aguest paquet
- aguesta carta
certificat, certificada
I would like to send
- this letter
by air-mail
special delivery
- this parcel
by air-mail
special delivery
Voldria enviar
- aquesta carta
per avió
per correu urgent
- aquest paquet
per avió
per correu urgent
Voleria enviar
- aguesta carta
per avion
per corrèu urgent
- aguest paquet
per avion
per corrèu urgent
What is
- the cheapest
- the safest
- the quickest
way?
Quina és la manera
- més barata?
- més segura?
- més ràpida?
Quina ei era manèra
- mès abarata?
- mès segura?
- mès rapida?
Do I have to write the sender's name
- on this letter?
- on this delivery?
- on this parcel?

- En aquesta carta
- En aquesta tramesa
- En aquest paquet
hi he de posar el nom del remitent?
- En aguesta carta
- En aguest enviament
- En aguest paquet
me i cau méter eth nòm der enviaire?
I am expecting
- a cash on delivery parcel
- a registered parcel
Will you notify me at home?
Espero
- un reembossament.
- un certificat.
M'avisaran a casa?
Demori
- un remborsament
- un certificat
Me haràn arribar un avís en casa?
I am here to pick up
- a registered parcel
- a parcel
- a registered letter
Vinc a recollir
- un certificat
- un paquet
- una carta certificada
Vengui a remassar
- un certificat
- un paquet
- ua carta certificada
May another person come to fetch
- a registered letter for me?
- a parcel for me?
Pot venir una altra persona a recollir
- una carta certificada?
- un paquet?
Pòt vier ua auta persona a remassar
- ua carta certificada?
- un paquet?

Forms

Impresos

Formularis

I would like some
- registered mail
- special delivery
- cash on delivery
forms
Voleria formularis
- entà corrèu certificat
- entà corrèu urgent
- entà remborsaments
Where it says...
- what does that mean?
- what do I have to write?
On diu...,
- què vol dir?
- què hi he de posar?
A on i ditz...,
- qué vò díder?
- qué me i cau méter?

Buying stamps

Comprar segells

Crompar sagèths

I would like some stamps
- for local mail
- for national mail
- for international mail
Voldria segells per a correu
- local
- interprovincial
- internacional
Voleria sagèths entath corrèu
- locau
- interprovinciau
- internacionau
I would like some
- 25 cent stamps
- 50 cent stamps
- 75 cent stamps
Voldria segells
- de 25 (vint-i-cinc)
- de 50 (cinquanta)
- de 75 (setanta-cinc)
cèntims
Voleria sagèths
- de 25 (vint-e-cinc)
- de 50 (cinquanta)
- de 75 (setanta cinc)
centims

Period of time

Terminis

Tèrmes

Signs

Rètols

Panèus

Forms
Impresos
Formularis
Certificats
Certificats
Local mail
Correu urbà
Corrèu locau
EU countries
Països UE
Union Europèa