20. Medical attention

Serveis mèdics

Servicis medicaus

 
abdomen, belly
ventre
vrente
ache
dolor
dolor
allergic
al·lèrgia
allèrgia
allergy
alcohol
alcòl
analysis
anàlisi
analisi
ankle support
turmellera
cauilhèra
antibiotic
antibiòtic
antibiotic
arm
braç
braç
aspirin
aspirina
aspirina
asthma
asma
asma
back
esquena
esquia
band-aid
tireta
benda adesiva
bandage
bena
benda
bandage (to)
embenar
bendar
bed
cama
cama
bronchitis
bronquitis
bronquiti
burn
cremada
cremada
urgències
urgéncies
chemist's
farmàcia
farmàcia
chiropodist
calmant
calmant
clinic
dispensari
dispensari
cold
constipat
constipat
cold
refredat
constipat
condom
preservatiu
preservatiu
constipation
restrenyiment
contraceptive
anticonceptiu
contraceptiu
cotton wool
cotó fluix
coton idrofil
cough
tos
tos
cream
crema
crèma
cure (to)
curar
guarir
cut
tall
talh
dentist
dentista
dentista
diarrhoea
diarrea
diarrèa
disinfectant
desinfectant
desinfectant
dizziness
mareig
doctor
documentation
documentació
documentacion
ear
orella
aurelha
elbow
colze
code
colzera
emparacode
eye
ull
uelh
fever
febre
fèbre
flu
grip
gripa
foot
peu
fracture
fractura
fractura
gauzes
gases
gases
get drunk (to)
emborratxar-se
emborrachar-se
girdle
faixa
faisha
haemorrhage
hemorràgia
emorràgia
hand
man
head
cap
cap
health
salut
salut
hear (to)
sentir-hi
enténer-i
hepatitis
hepatitis
epatiti
hives
urticària
urticària
hospital
hospital
espitau
hurt (to)
fer mal
hèr mau
ill
malalt
malaut
ill
malalta
malauta
illness
malaltia
malautia
injection
injecció
injeccion
injury
ferida
herida
insomnia
insomni
insomnia
insulin
insulina
insulina
insurance
assegurança
assegurança
itch
picor
piquèra
knee
genoll
jolh
knee bandage
genollera
jolhèra
knock (to)
colpejar-se
pataquejar-se
laxative
laxant
laxant
measles
xarampió
sarrampilhon
medicine
medicament
medicament
medicina
medecina
molar
queixal
caishau
mumps
galteres
gautissons
neck
coll
còth
consultori
consultòri
ointment
pomada
pomada
operate (to)
operar
auperar
operation
operació
operacion
pain
mal
mau
painkiller
analgèsic
analgesic
penicillin
penicil·lina
penicillina
peroxide
pharyngitis
faringitis
faringiti
plaster (to)
enguixar
emplastrar
pneumonia
pulmonia
paumonia
policy
pòlissa
polissa
polio
pòlio
poliomieliti
pregnant
embarassada
embarrassada
prescription
recepta
recèpta
clínica
clinica
pulse
pols
pos
remedy
remei
remèdi
sanitary pad
compresa
compressa
see (to)
veure-hi
veder-i
serious
greu
grèu
shift
torn
torn
slight
lleu
sore throat
angines
angines
speck
brossa
lordèra
spot
gra
gran
esparadrap
esparadrap
sting
picada
picada
stitch
punt
punt
stomach
estómac
estomac
sunstroke
insolació
insolacion
suppository
supositori
supositòri
tablet
pastilla
pastilha
tetanus
tètanus
tetanòs
thermometer
termòmetre
termomètre
tooth
dent
dent
tranquillizer
callista
tuberculosis
tuberculosi
tuberculòsi
twist (to)
torçar
tòrcer
vomit
vòmit
vòmit
wristband
canellera
emparacanèth
x-ray
radiografia
radiografia
zone
zona
zòna

Asking for medical assistance

Demanar assistència

Demanar assisténcia

I need
- a doctor
- some medicine
- a chemist's
Necessito
- un metge
- un medicament
- una farmàcia
È de besonh
- un mètge
- un medicament
- ua farmàcia
I would like to go to
- the dentist's
- the gynaecologist's
- the psychiatrist's
Voldria anar al
- dentista
- ginecòleg
- psiquiatre
Voleria anar
- entath dentista
- entath ginecològ
- entath psiquiatre
I would like to see
- an ophthalmologist
- an ENT specialist
Voldria que em visités
- un oftalmòleg
- un otorinolaringòleg
Voleria que me visitèsse
- un oftalmològ
- un otorrinolaringologista
I have to have
- an analysis
- an X-ray
M'he de fer
- una anàlisi
- una radiografia
M'è de hèr
- ua analisi
- ua radiografia

Going to the doctor's

Anar a cal metge

Anar entath mètge

I have a fever
Tinc febre
È fèbre
I have
- earache
- toothache
My knee aches
My foot hurts
Em fa mal
- l'orella
- el queixal
- el genoll
- el peu
Me hè mau
- era aurelha
- eth caishau
- eth jolh
- eth pè
My
- head
- neck
- stomach
- abdomen
- back
aches
Tinc
- mal de cap
- mal de coll
- mal d'estómac
- mal de ventre
- mal d'esquena
È
- mau de cap
- mau de còth
- mau d'estomac
- mau de vrente
- mau d'esquia
I have twisted
- my arm
- my foot
- my knee
- my leg
M'he torçat
- el braç
- el peu
- el genoll
- la cama
M'è torçut
- eth braç
- eth pè
- eth jolh
- era cama
No puc
- anar de ventre
- dormir
Non pogui
- cagar
- dromir
I am allergic
- to sticking plaster
- to penicillin
Sóc al·lèrgic
- a l'esparadrap
- a la penicil·lina
Sò allergic
- ar esparadrap
- ara penicillina
I am
- diabetic
- diabetic
Sóc
- diabètic
- diabètica

- diabetic
- diabetica
Could you give me a prescription for
- this medicine?
- a medicine for...?
Em pot receptar
- aquest medicament?
- un medicament per a...?
Me pòt receptar
- aguest medicament?
- un medicament entà...?

Buying medicine

Comprar medicaments

Crompar medicaments

I would like
- alcohol
- cotton wool
- some band-aids
- some condoms
- a suntan cream
Voldria
- alcohol
- cotó fluix
- tiretes
- preservatius
- una crema solar
Voleria
- alcòl
- coton idrofil
- bendes adesives
- preservatius
- ua crèma entath solei
Necessito
- una turmellera
- una canellera
- una faixa
È de besonh
- ua cauilhèra
- un emparacanèth
- ua faisha
Can I try
- the knee bandage
- the elbow guard
on?
Em puc emprovar
- la genollera?
- la colzera?
Me pogui sajar
- era jolhèra?
- er emparacode?
Do you have a remedy
- for toothaches?
- for hives?
- for diarrhoea?
Tenen algun remei per
- al mal de queixal?
- a la urticària?
- a la diarrea?
Auetz quauque remèdi entà
- eth mau de caishau?
- era urticària?
- era diarrèa?

Insurance

Assegurança

Assegurança

Signs

Rètols

Panèus

Urgències
Urgéncies