5. At the Library

Biblioteca

Bibliotèca

 
article
article
article
ask for (to)
demanar
demanar
atlas
atles
atlas
author
autor
autor
book
llibre
libre
bookcase
prestatgeria
estatgères
tornar
tornar
armariet
casièr
card (index)
fitxa
ficha
carnet
carnet
cart, trolley
carret
cariòt
cassette
casset
caisheta
catalogue
catàleg
catalòg
chair
cadira
cagira
guarda-roba
guarda-ròba
desk
taulell
taulèr
dictionary
diccionari
diccionari
disk
disc
disc
edition
edició
edicion
encyclopaedia
enciclopèdia
enciclopèdia
extension
pròrroga
alongament
fill in (to)
emplenar
aumplir
hanger
penja-robes
penjader
index
índex
indèx
key
tecla
tecla
loan
préstec
prèst
lose (to)
perdre
pèrder
magazine
revista
revista
microfilm
microfilm
microfilm
newspaper
diari
diari
editorial
edicions
read (to)
llegir
liéger
reference
referència
referéncia
room
sala
sala
section
apartat
seccion
shelf
prestatge
estatgèra
study (to)
estudiar
estudiar
table
taula
taula
thesis
tesi
tèsi
title
títol
títol
video tape
vídeo
vidèo
volume
volum
volum

Before entering

Abans d'entrar

Abans d'entrar

Where can I leave
- my coat?
- my cardigan?
- my umbrella?
On puc deixar
- l'abric?
- la jaqueta?
- el paraigua?
A on pogui deishar
- er abric?
- era giqueta?
- eth paraploja?
Where can I leave
- my belongings?
- my helmet?
- my bag?
- my rucksack?
On puc deixar
- les meves coses?
- el casc?
- la bossa?
- la motxilla?
A on pogui deishar
- es mies causes?
- eth casc?
- era bossa?
- eth morralet?
Are these lockers
- free?
- occupied?
Aquests armariets,
- estan lliures?
- estan ocupats?
Aguesti casièrs,
- son liures?
- son aucupadi?
How can I
- open
- close
this locker?
Aquests armariets,
- com s'obren?
- com es tanquen?
Com
- se daurissen
- se barren
aguesti casièrs?
No hi ha lloc
Non i a lòc

Asking for books

Demanar llibres

Demanar libres

Is there an index
- of authors?
- of subjects?
Hi ha índex
- d'autors?
- de matèries?
I a indèx
- d'autors?
- de matèries?
Where are the books
- on mathematics?
- on economics?
- on medicine?
On són els llibres
- de matemàtiques?
- d'economia?
- de medicina?
A on son es libres
- de matematiques?
- d'economia?
- de medecina?
Are there any books
- in German?
- in English?
- in French?
Hi ha llibres
- en alemany?
- en anglès?
- en francès?
I a libres
- en alemand
- en anglés?
- en francés?

Other services at the library

Altres serveis de la biblioteca

D'auti servicis dera bibliotèca

How are
- the video tapes
- the discs
- the CD-ROMs
- the cassettes
- the dictionaries
classified?
Com estan classificats
- els vídeos?
- els discos?
- els CD-ROM? (ce de rom)
- les cassets?
- els diccionaris?
Coma son classificadi
- es vidèos?
- es disques?
- es CD-ROM? (ce de ròm)
- es caishetes?
- es diccionaris?
I can't find
- the book...
- the... room
- the photocopier
No trobo
- el llibre...
- la sala de...
- la fotocopiadora
Non tròbi
- eth libre...
- era sala de...
- era fotocopiadora
Should I leave the books
- on the trolleys?
- on the table?
Els llibres, s'han de deixar
- als carrets?
- sobre la taula?
Cau deishar es libres
- enes cariòts?
- dessús dera taula?

The card

El carnet

Eth carnet

I am a
- pharmacy
- mathematics
- biology
student
Sóc estudiant
- de Farmàcia
- de Matemàtiques
- de Biologia
Sò estudiant
- de Farmàcia
- de Matematiques
- de Biologia
Estudio a la Facultat
- de Filologia
- de Dret
- de Filosofia
Estúdii ena Facultat
- de Filologia
- de Dret
- de Filosofia

Lending service

Préstec

Prèst

Can I borrow
- books
- magazines
- video tapes
- compact discs
- CD-ROMs
with this card?
Amb aquest carnet, em puc emportar
- llibres?
- revistes?
- vídeos?
- discos compactes?
- CD-ROM? (ce de rom)
Damb aguest carnet, me pogui emportar
- libres?
- revistes?
- vidèos?
- disques compactes?
- CD-ROM? (ce de ròm)
I would like to keep this book
- one more week
- some more days
- until next Monday
Voldria tenir aquest llibre
- una setmana més
- uns quants dies més
- fins dilluns que ve
Voleria auer aguest libre
- ua setmana mès
- quauqui dies mès
- enquiath deluns que ven

Signs

Rètols

Panèus

Private
Privat
Privat
Photocopies
Fotocòpies
Fotocòpies