Bústia mónUB | Buzón mónUB | Mailbox mónUB

Recorda: per a consultes sobre informació acadèmica i de serveis cal fer servir "La bústia d'informació a l'estudiant"
Recuerda: para consultas sobre información académica y de servicios se debe utilizar "El buzón de información al estudiante"
Remember: for queries about academic information and services you have to use "Student enquiries mailbox"
Nom* | Nombre | Name: Cognom* | Apellido | Surname:

Segon Cognom | Segundo apellido:

Document d'identificació* | Documento de identificación | Identity card

Data de naixement* | Fecha de nacimiento | Date of birth:
(ddmmaaaa)

NIUB:


Què és el NIUB? | ¿Qué es el NIUB? | What is the NIUB?

1. Selecciona el tipus d'incidència:
Selecciona el tipo de incidencia:
Select the kind of issue:


Intranet alumnes | Intranet alumnos | Intranet students

Campus Virtual | Online Campus

Correu webmail | Correo webmail | Webmail

Comentaris o suggeriments | Comentarios y sugerencias | Comments and suggestion

Altres serveis | Otros servicios | Other services

2. Afegeix una descripció* (aporta el màxim de dades per facilitar la resolució de la incidència)
Añade una descripción (aporta el máximo de datos para la resolución de la incidencia)
Add a description (please, provide the maximum data to resolve the issue)

 

Indica el correu-e per rebre la resposta* | Indica el correo-e para recibir la respuesta | Show the email to receive the reply:
Repeteix el teu correu-e | Repite tu correo-e | Rewrite your email

 

 

 

* indica camp obligatori | * indica campo obligatorio | * shows required field

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Bústia de consultes sobre activitats acadèmiques i formatives", titularitat de la Universitat de Barcelona, les finalitats principals del qual són: respondre a les consultes formulades per aquelles persones interessades en obtenir informació d'activitats formatives i acadèmiques. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu.

Los datos de carácter personal facilitados se incorporarán al fichero "Bústia de consultes sobre activitats acadèmiques i formatives", de la Universidad de Barcelona, cuya finalidad principal es responder a las consultas sobre información de actividades formativas y académicas. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General.n cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita, acompañada de una fotocopia del DNI o de otro documento identificativo, dirigida a la Secretaría General de la Universidad de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 585 (08007 Barcelona), o mediante correo electrónico dirigida a la dirección secretaria.general@ub.edu.
We inform you that while your personal data will be stored in the University of Barcelona's database called "Bústia de consultes sobre activitats acadèmiques i formatives" for the purposes of sending you further information of interest, it is your right to modify this personal data or to withdraw it by written communication, attaching photocopy of the identity card or another document, directed to the General Secretary of Barcelona University, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, or by email to the following email address: secretaria.general@ub.edu.

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Servei d'Atenció a l'Estudiant