COL•LECCIÓ INNOVADOC (DOCUMENTS D'INNOVACIÓ DOCENT)

INNOVADOC forma part de les col•leccions del Dipòsit Digital UB i conté documents de difusió de les accions d’innovació i millora docent del professorat de la Universitat de Barcelona implicat en projectes i/o grups d’innovació docent.

- Més informació: INNOVADOC al Dipòsit Digital 

Com publicar al Dipòsit Digital de la UB
 

 EN  CAS DE NO ESTAR REGISTRAT COM A LLIURADOR A INNOVADOC ... 

Aquesta col·lecció, a diferència d'altres col·leccions del Dipòsit Digital no permet per defecte l'autolliurament. En el cas de no haver-ho sol·licitat abans, cal enviar un correu electrònic a dipositdigital@ub.edu INDICANT QUE VOLEU FER L'ALTA COM A LLIURADORS A INNOVADOC.

Un cop el CRAI us retorni el correu amb l'autorització ja podeu iniciar el lliurament directament al Dipòsit Digital, escollint en aquest cas la col·lecció INNOVADOC d'entre les que tingueu disponibles.

INDICACIONS DE FORMA

a) El documents lliurats no han de tenir una extensió limitada.

b) Es poden incloure gràfics, taules, imatges, annexos o bibliografia.

c) La redacció pot ser en català, castellà o anglès (sempre que hagi passat per  revisió lingüística).

Un cop lliurat el document al Dipòsit Digital el RIMDA, com a administrador d’aquesta col•lecció, informarà als interessats sobre l'acceptació o no de la seva publicació.

REQUISITS

En el cas que no es compleixin els requisits necessaris, ja sigui perquè la proposta presenta defectes de redacció, de presentació, de contingut o no s'adapti a aquesta política de publicació, l’autor/s haurà de revisar i adaptar-la al format requerit per tal de que pugui formar part d’INNOVADOC.
 

ORIENTACIONS PEL LLIURAMENT D'INFORMES FINALS DE PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT:

A continuació es detallen un seguit de qüestions que ajuden a la reflexió sobre l'actuació d'innovació portada a terme i sobre la que es vol fer difusió, i a la presentació de l'informe final. No es tracta d'un model d'estructura de document, sinó de qüestions que entenem que qualsevol reflexió final sobre el projecte desenvolupat ha de respondre.
 

1) DADES DEL PROJECTE

Cal fer servir les dades incorporades a la proposta acceptada com a PID.

 

2) RESUM I DESCRIPTORS

2.1. Resum (150- 200 paraules)

Breu resum del projecte desenvolupat que sintetitzi: (a) plantejament inicial (justificació i  objectius), (b) context, (c) aplicació, i (d) resultats previstos i assolits.

2.2. Descriptors

 

3) MANCANCES DETECTADES

 • Quines són les característiques específiques del context d’aplicació?
 • Quins problemes es van detectar inicialment?
 • Com i quan s’ha considerat la necessitat de portar a terme l’actuació docent innovadora?

 

4) OBJECTIUS

 • En què aspecte de la docència o aprenentatge s’ha incidit?
 • Quins han sigut els objectius generals? i els específics?
 • En termes generals, quina/es estratègies s’han portat a terme per incidir sobre les mancances detectades?

 

5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ

 • Quines activitats s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius?
 • Ha calgut modificar alguns dels objectius inicials? Quins i per què?
 • Com s’han desenvolupat les activitats previstes pel que fa a temps, fases proposades, etc.?
 • Quins recursos, programes, qüestionaris, instruccions, materials o altres s’han utilitzat per a l’aplicació del projecte?
 • S’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, plantejament, materials utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins i per què?
 • Quins problemes han aparegut durant el procés? Com s’han solucionat?
 • En el cas de disposar-ne, com s’ha gestionat el finançament i a quins àmbits o recursos s’ha destinat?

 

6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ

6.1. Avaluació

 • Quins indicadors d’avaluació s’han escollit?
 • Quin/s han sigut els instruments d’avaluació que s’han utilitzat?
 • Quin ha estat el procediment per a la recollida de dades?
 • L’enfocament de l’avaluació escollit ha sigut el més encertat per evidenciar els resultats tenint en compte la seva relació amb els objectius de la proposta?

 

6.2. Resultats i interpretació

 • Quins han sigut els resultats quantitatius i qualitatius obtinguts?
 • Hi ha hagut una correspondència entre els resultats obtinguts i els objectius plantejats?
 • S’han registrat millores en els resultats? I al procés d’aprenentatge? S’ha generat un tipus d’ajuda/intervenció docent més encertada per les necessitats dels alumnes?

 

7) VALORACIÓ DE L’EXPERIENCIA

 • Els resultats obtinguts fan viable l’aplicació del nou plantejament docent? En cas contrari, quines modificacions caldria aplicar?
 • S’ha fet o es preveu fer difusió dels resultats obtinguts (articles, congressos, publicacions…)?
 • Com es valora l’experiència per part dels implicats (professor i alumnat)? Quin és el grau de satisfacció?

 

8) REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Bibliografia o fons d’informació consultades.