Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona

 Sol·licitud PROJECTES, AJUTS, GRUPS 

   Calendari CAIDUB 2022

PROPOSTES D'INNOVACIÓ (En revisió)

 

 Innovació Docent a la UB 

 +  Resolucions convocatòries PID

 +  Innovació docent per Facultats

 +  Estratègies docents en desenvolupament

 +  Cercador de projectes

 

 Projectes RIMDA-Centre 

 +  Medicina - Clínic

 +  Medicina - Bellvitge

 +  Economia i Empresa

 +  Química (SharePoint)

 

 Enllaços d'interès 

Quaderns de Docència Universitària
Formació per a professorat universitari


Portal de Metodologies actives i TIC
 
 

El Vicerectorat de Política Docent de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona. ​

La Universitat de Barcelona assumeix la responsabilitat del suport i l’acreditació d’un seguit  d’accions de millora, innovació o recerca en docència, impulsades per equips docents, per grups d’innovació reconeguts, o pels responsables dels centres i titulacions.

El Programa RIMDA contribueix a aquest objectiu: ​

  • afavorint la millora contínua dels aprenentatges de l’alumnat al qual s’adrecen les accions ​
  • contribuint a la competència professional del professorat implicat en la millora constant de la seva docència mitjançant processos d’assessorament tècnic ​
  • promovent accions d’innovació docent que generin evidències de millora dels aprenentatges que impliquin l’adaptació dels plans docents de les assignatures ​
  • promovent processos de reflexió, avaluació i recerca que permetin generar nou coneixement docent, expert i contrastat ​
  • afavorint la consolidació d’aquest coneixement mitjançant actuacions de difusió i d’intercanvi d’experiències ​
  • fomentant la generació d’evidències que impactin i contribueixin a la qualitat dels ensenyaments de la UB ​
  • garantint l’acreditació del personal docent implicat en qualsevol de les accions, projectes o convocatòries que impulsa el Vicerectorat de Política Docent mitjançant el Programa RIMDA ​

Direcció RIMDA:

Dr. Oscar Nuñez Burcio (dl.rimda@ub.edu)
Delegat del Rector pel Programa RIMDA (Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge)
Telèfon Ibercom: 11192 (Extern: 619 42 10 50)

Equip RIMDA:

Tècnics

Mila Rodríguez Martínez // Jordi Pardo Carazo 
Telèfon Ibercom: 21044 (Extern: 93 402 10 44)

Pregunteu a RIMDA:

Feu servir el formulari de contacte per enviar consultes al RIMDA.