Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 1. Implicar noves assignatures en el desenvolupament de les competències de treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
 2. Estendre l’ús d’eines d’avaluació de les competències de treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
 3. Completar el banc de bones pràctiques de la competència de treball en equip i iniciar la creació d’aquest banc pel que fa a la capacitat d’aprenentatge.
 4. Redactar i posar a disposició de l’alumnat i el professorat implicat sengles protocols per planificar i desenvolupar les competències de comunicació i compromís ètic.
 5. Redactar les rúbriques i elaborar altres eines per avaluar les competències de comunicació i compromís ètic.
 6. Identificar les assignatures que s’han d’implicar en el desenvolupament de les competències de comunicació i compromís ètic.
 7. Formar el professorat que s’ha d’implicar en el desenvolupament de les diferents competències.
 8. Comprovar l’evolució de l’alumnat en el desenvolupament de les diverses competències i fer un seguiment de les evidències d’avaluació recollides.
 9. Aprofitant l’experiència adquirida, elaborar un document que descrigui el procediment a seguir per al desplegament de competències transversals en els ensenyaments de la Facultat de Dret.

Com es pot comprovar, els objectius estan estretament relacionats amb els ítems proposats a la convocatòria.

 • En primer lloc, el treball de les competències transversals implica una intervenció directa sobre l’alumnat amb la intencionalitat de produir una millora en els aprenentatges.
 • Com a conseqüència de l’anterior, suposen una millora respecte a una situació inicial, ja que es pretén consolidar i aprofundir en la tasca realitzada en els darrers cursos per desenvolupar algunes competències transversals i implantar-ne d’altres que encara no han estat treballades.
 • Així mateix, el projecte es vol desenvolupar seguint una planificació prèvia, partint de l’experiència de cursos anteriors. Aquesta planificació es concreta en l’apartat dedicat al desenvolupament.
 • Els antecedents del projecte, ja exposats, acrediten la viabilitat del projecte, malgrat les dificultats per implicar part del professorat, i la càrrega que comporta l’avaluació i el seguiment, si no es disposa de personal de suport.
 • Finalment, el projecte contempla indicadors de resultats, que s’exposen en l’apartat dedicat a l’avaluació, i incorpora elements de novetat, ja que no existeix a la Facultat de Dret cap altre precedent de planificació i avaluació de competències generals, organitzada per al conjunt d’un ensenyament.
Codi del projecte: 
2014PID-UB/060
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sole Catala, Marina
Participants: 
Montserrat Casanellas Chuecos, Ana Antonia Collado Sevilla, Lluis Medir Tejado, Daniel Montolio Estivill, Ana Maria Palau Roque, Miguel Perez Moneo Agapito
Grup d'innovació docent: