Llengua oral i ioga. De la consciència a la ciència?

El projecte que es presenta es fonamenta en tres eixos: Llengua Oral, Compromís social i Pluridisciplinarietat. Pel que fa a la llengua Oral i el Compromís Social, referents educatius com l’OCDE, la UNESCO o el projecte Horitzó 2020 han posat de manifest la importància de la comunicació oral com a pilar educatiu prioritari a desenvolupar per a les professions del futur i també per a la participació responsable de la ciutadania en la societat. A més, entenem que l'expertesa en habilitats orals és transversal i implica diferents àmbits interdisciplinaris com la comunicació, la lingüística, la psicologia i l'educació i és necessari poder analitzar en quin grau d'eines d'origen divers estan connectades. Dins d’aquest marc transversal, doncs, es proposa analitzar en quin grau la respiració conscient, la relaxació i el ioga contribueixen a millorar les competències comunicatives orals dels estudiants. De manera més concreta, es preveu elaborar analítiques d'aprenentatge i poder aplicar els resultats obtinguts en els contextos acadèmics en què la llengua oral és present. En aquest sentit, les aportacions del mindfulness i ioga són objecte d'estudi científic des de la psicologia i, més recentment, des de l'educació (vegeu Simon, 2016 i Werlen, 2015) i abordar-los des de la innovació docent universitària constitueix un punt de partida per explorar nous territoris de la comunicació oral.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte té com a objectiu aportar evidències empíriques que mostrin quina és la influència de la relaxació i el ioga en la comunicació oral. D’aquesta manera, a partir de l'elaboració d'analítiques d'aprenentatge, es pretén generar nous contextos d'aprenentatge on es doni importància a la relaxació i el ioga per millorar la competència en llengua oral. Entenem que la promoció d'aquesta competència va directament lligada a la potenciació del plurilingüisme i a una participació social més activa i responsable.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/030
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Carrera Sabaté, Josefina
Participants: 
Alba Jiménez Lafuente, Gemma Reguant Fosas, Jesús Bach-Marquès
Ensenyament/s: 
Comunicació i Indústries Culturals (Facultat de Filologia i Comunicació)
Màster de Comunicació Especialitzada (Facultat de Filologia i Comunicació)
Grau de Ciències Ambientals (Facultat de Biologia)
Estratègies docents per la millora/innovació: