Criteri A: Projectes

Els tècnics del RIMDA carreguen automàticament tots els projectes concedits amb el PDI implicat. Per vincular aquest registre automàtic al Curricul@ docent cal seguir les següents indicacions.

Per vincular els projectes oficials creats pel RIMDA al Curricul@ particular, cal fer servir l'opció Activitats Desenvolupades / Projectes i altres ajuts:

Aquesta opció permet mostrar els registres UB pendents de ser vinculats amb el Curricul@ particula. Cal fer servir l'opció AFEGIR:

Mostra una llista (taula) amb tots els projectes en els que està implicat el docent. Cal seleccionar el registre pendent del PID concedit.

 

Un cop tancat el procediment (Tramet), i validat per la institució, el projecte quedarà definitivament vinculat al Curricul@ particular.

Taula de tipologies de projectes reconeguts

Criteri A. Projectes d’innovació docent
Projectes d’innovació docent de convocatòries oficials i competitives d’altres institucions o organismes reconeguts
Projectes de Millora i d’Innovació Docent de convocatòries competitives del Programa RIMDA
Participació en actuacions promogudes des de l’UB, pel Vicerectorat de Política Docent o el Programa RIMDA, vinculades amb la millora i la innovació de la docència universitària,
Projectes de Recerca en Docència (Convocatòries REDICE)

 

En el cas que un PDI hagi creat un registre al seu Curricul@ de forma manual, aquest apareixerà duplicat (l'oficial creat pel RIMDA i el seu propi)

Consulteu aquesta guia per detectar i gestionar registres duplicats (veure PDF).

 

ALTRES ACTIVITATS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUDES

Criteri B: Activitats de Difusió

Criteri C: Activitats de Formació

Criteri D: Creació de Materials i Recursos

Criteri E: Premis i distincions