Criteri D: Creació de Materials i Recursos

En aquesta taula es mostren totes les activitats relacionades amb la creació de recursos i materials adreçats a la docència vinculats amb una acció d'innovació docent, que poden ser incorporades al Curricul@.

Seguir les indicacions de la columna Procediment de registre de cadascuna de les activitats permet garantir la validesa dels registres.

En el cas de vincular aquesta activitat amb un Grup d'Innovació Docent, cal seguir aquests requeriments per tal que sigui avaluat com a tal. 

En molts d'aquests casos, el Curricul@ permet incorporar registres ja generats per altres PDI implicats. L'aplicatiu alerta d'aquesta opció mitjançant la següent informació

Descripció del Procediment de registre:

1) Opció a Curricul@: Trobareu ressaltada l'opció de l'aplicatiu Curricul@ que cal fer servir per registrar l'activitat. 

2) Requeriments: Informació que ha d'incorporar el registre per ser validat.

 

Tipus d'activitat (evidència) Procediment de registre
Publicacions a OCW de la UB 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Publicacions a la col·lecció OMADO del Dipòsit Digital de la UB 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Elaboració de nous recursos i materials docents vinculats amb accions d'innovació docent acreditades prèviament. 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 
Evidències sobre l'impacte de l'ús de nous recursos i materials en la millora de l'aprenentatge de l'alumnat publicats a la col·lecció INNOVADOC del Dipòsit Digital de la UB 1) Opció al Curricul@
2) Requeriments 

 

ALTRES ACTIVITATS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUDES

Criteri A: Projectes

Criteri B: Activitats de Difusió

Criteri C: Activitats de Formació

Criteri E: Premis i distincions