Convocatòria 2024 d'ajuts per la difusió de les actuacions de millora i innovació docent de Projectes i Grups acreditats

Dotació econòmica

La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 15.000 euros, ampliables segons la disponibilitat pressupostària. S’ha fet la reserva adequada per atendre aquesta convocatòria a càrrec de la posició pressupostària D/226000900/C2024G/G00-AGZ00G02 del Vicerectorat de Política Docent.

 

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes o grups d’innovació docent. En cas de que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte o grup caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsables del projecte o grup.

 

Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Tenir concedit un Projecte PMD o PID en el marc del procediment obert actualment vigent, o bé formar part d’un Grup d’Innovació Docent Reconegut (GID o GIDC).

- La difusió per la que es sol·licita l’ajut ha estat realitzada o s’ha de realitzar durant l’any en curs.

- Mitjançant l’activitat per la que es sol·licita l’ajut es fa difusió dels resultats o les actuacions portades a terme dins dels Projectes o Grups d’Innovació Docent al que pertany el sol·licitant.

 

Ajuts per a la difusió d'actuacions d'innovació docent 

Seguint la normativa establerta d'Ajuts per a l’assistència a congressos i jornades de millora o innovació docent (veure bases de la Convocatòria 2024), i amb l'objectiu d'afavorir l'accés a aquests ajuts a tots els Grups d'Innovació Docent, així com als projectes de Millora i Innovació Docent, s'estableixen els següents criteris de priorització:

- Es podrà demanar 1 ajut per grup d'innovació docent a l'any.

- Es podrà demanar 1 ajut per Projecte de Millora o Innovació docent a l'any.

 

Procediment:

+ Ajuts per a l’assistència a congressos i jornades de millora i innovació docent (Sol·licitud

+ Ajuts per a l’organització de congressos de millora i innovació docent (Sol·licitud

+ Ajuts per a publicacions (Sol·licitud

 

Avaluació dels ajuts presentats: 

Les sol·licituds seran avaluades per l’Oficina Tècnica de Projectes i Serveis Docents (OTPSD).

Seran concedides aquelles que estiguin justificades documentalment atenent els requisits que estableix aquesta convocatòria,

Es prioritzaran aquelles sol·licituds que no hagin rebut cap ajut específic per difusió tant pel Projecte concedit com pel Grup d’Innovació Docent.

En el cas que el número de sol·licituds rebudes superi el pressupost disponible, el Vicerectorat de Política Docent establirà uns criteris de priorització.

 

Justificació de les despeses:

L'OTPSD podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.

 

Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb el seu Projecte o Grup d’Innovació Docent. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.

 

Vigència:

Poden optar als ajuts previstos en aquesta convocatòria aquelles sol·licituds presentades entre el 03/06/2024 i el 15/11/2024.

 

Responsable:

Concepció Amat Miralles
Vicerectora de Política Docent