Guia per la incorporació d'activitats d'innovació docent al Curricul@ docent

En aquesta guia trobareu les indicacions per registrar la vostra activitat particular d'innovació docent al vostre Curricul@.

PROCEDIMENT

  • El/la responsable de cada activitat ha d'incorporar el registre de la mateixa mitjançant l'aplicatiu Curricul@. Podeu accedir mitjançant la Intranet PDI. Si ja heu iniciat una sessió UB podeu fer servir aquest enllaç.
  • Els registres particulars dels PDI implicats en GID permeten al responsable del grup poder gestionar la informació que servirà per a l'acreditació.
  • Cal fer servir les opcions de l'aplicatiu per no registrar més d'un cop un registre compartit (p.ex. Publicacions en revistes, on hi participa més d'un PDI del GID). En molts d'aquests casos, el Curricul@ permet incorporar registres ja generats per altres PDI implicats. L'aplicatiu alerta d'aquesta opció mitjançant la següent informació:

ACTIVITATS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUDES

S'estableixen 5 criteris que inclouen totes les activitats d'innovació reconegudes. Per consultar el procediment de registre de les activitats feu servir els següents enllaços:

Criteri A: Projectes

Criteri B: Activitats de Difusió

Criteri C: Activitats de Formació

Criteri D: Creació de Materials i Recursos

Criteri E: Premis i distincions