Convocatòria d’anglès

El Pla de llengües de la Universitat de Barcelona té com a objectiu prioritari la millora de les competències lingüístiques de la comunitat universitària en llengua anglesa. Per això preveu, entre altres mesures, unes mesures de suport lingüístic que permetin que el professorat pugui fer la docència en aquesta llengua.

En el marc d’aquest suport, durant l’any 2019 els Serveis Lingüístics fan una convocatòria de correcció de materials docents escrits en anglès, que durarà des de l’inici de l’any fins que s’extingeixi la dotació prevista. L’import total destinat a aquest propòsit és de tres mil cinc-cents euros, en part procedent d’un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya —programa d’ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.

Oferta

S’ofereix el servei de correcció de materials docents (apunts, dossiers de pràctiques, exàmens, exercicis, etc.) elaborats en anglès per professorat de la UB. Els materials han de ser d’assignatures de graus o de màsters universitaris.


Destinataris

Els beneficiaris d’aquest programa han de ser professors de la UB.


Sol·licitud

Heu d’emplenar degudament la sol·licitud de petició i adjuntar-hi el material que voleu corregir tenint en compte les informacions següents:

 • Al camp de Títol, poseu-hi el nom de l’assignatura.
 • Al camp d’Ensenyament, seleccioneu el grau o el màster.
 • A les dades econòmiques hi poseu l’opció Gratuït.
 • És molt important que al camp d’Observacions de la feina hi feu constar «Convocatòria de correcció de materials docents».

Les sol·licituds es poden enviar durant tot l’any 2019.


Extensió

L’extensió del material no pot superar les quinze mil paraules (cinquanta pàgines, aproximadament) per persona i assignatura.


Format

Els materials es poden presentar en Word, LibreOffice, Excel, PowerPoint, HTML o LaTeX. Si escau (per excés de pes, per problemes de format, etc.), els Serveis Lingüístics es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per resoldre qualsevol possible incidència en la tramesa del material.


Altres requisits i mèrits

A banda del que s’ha esmentat fins ara (format, extensió, etc.), també es tenen en compte els requisits següents:

 • Que no siguin materials que hagin de ser publicats per Publicacions i Edicions o qualsevol altra editorial (si no és que es publiquen amb una llicència lliure del tipus Creative Commons).
 • Que no siguin traduccions automàtiques que després no hagin estat revisades a fons pel professor autor.
 • Que siguin materials d’assignatures que no tinguin l’anglès com a objecte d’estudi.

Igualment, es valoren els mèrits següents:

 • Que l’assignatura pertanyi a un ensenyament que tingui una línia en anglès.
 • Que l’assignatura sigui de grau i obligatòria o de formació bàsica.
 • Que els materials serveixin per a la docència de més d’un grup.
 • Que el text original en anglès tingui una qualitat lingüística suficient per garantir un bon resultat en la correcció.

Concessió

La persona sol·licitant rebrà el resultat de la concessió al cap de cinc dies laborables com a màxim.