Acreditació de coneixements de català per al PDI

PDICertificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

La Universitat de Barcelona ofereix al personal docent de la institució la possibilitat d’acreditar els coneixements de català per mitjà d’unes proves que es convoquen, de manera ordinària, tress vegades l’any: al febrer, al juny i a l’octubre. Si la demanda ho justifica i la CIFALC ho avala, també poden organitzar-se convocatòries extraordinàries.

Els membres del PDI que superen les proves reben el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1), que permet acreditar coneixements avançats de català tant a la Universitat de Barcelona com en qualsevol altre àmbit acadèmic, professional o de l’administració pública en què es demani aquest nivell. Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar-ne les convocatòries.

En el marc del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, i després del requeriment del certificat de suficiència a tot el PDI de la UB que encara no el té acreditat, des de febrer de 2022 els Serveis Lingüístics han ampliat l’oferta de cursos i convocatòries per tal de donar cabuda a tot el personal que ho requereixi.

Equivalències reconegudes per la Generalitat de Catalunya

Les persones que van cursar l’educació secundària a Catalunya o bé tenen algun títol o certificat de català, poden comprovar en aquesta taula d’equivalències de la Generalitat de Catalunya si tenen reconegut el nivell de suficiència en llengua catalana (C1). Aquesta taula és un resum de les equivalències previstes a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

Els dubtes en matèria d’equivalències poden adreçar-se a la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya a través d’aquest formulari.

Lliurament de certificats

Cal presentar el certificat de suficiència en llengua catalana (C1) o d’un nivell superior a l’Oficina d’Afers Generals de la facultat corresponent.

Curs de preparació per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

Aquest curs és exclusiu per al PDI de la Universitat de Barcelona i serveix per preparar l’examen per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1).

Per tal de seguir el curs amb aprofitament són imprescindibles uns coneixements mínims de llengua catalana equivalents al nivell B2 del MECR. Si no es disposa del certificat d’aquest nivell, cal fer obligatòriament una prova de nivell. Podeu sol·licitar-la adreçant-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

La docència tindrà lloc per videoconferència. Les classes es gravaran i quedaran disponibles al Campus Virtual del curs fins al dia de la convocatòria d’examen.

El PDI de la UB gaudeix de l’exempció en el pagament de la matrícula de dos cursos de cada nivell.

Suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (C1)40 h
Calendari Videoconferència
Del 13 de març al 5 de juny de 2024 Dilluns i dimecres, de 18:30 a 20:30
Del 2 d’abril al 6 de juny de 2024 Dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30

Inscripció oberta fins al 21 de febrer o fins a exhaurir-se es places disponibles. Per sol·licitar la vostra plaça, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu tot indicant en quin dels dos cursos us voldríeu inscriure. Adjunteu-hi també el certificat equivalent al nivell B2 del MECR. Si no disposeu del certificat, podeu sol·licitar una prova de nivell.

S’ha tancat la inscripció.

Les videoconferències s’enregistraran perquè els alumnes les puguin recuperar.

Per tal de facilitar l’adquisició de les competències necessàries per superar la prova de suficiència, s’han programat dos cursos telemàtics de nivell B2 específicament adreçats al PDI de la UB.

Nivell B2 per al personal docent i investigador40 + 20 h
Calendari Videoconferència
Del 13 de març al 5 de juny de 2024 Dilluns i dimecres, de 18:00 a 20:00
Del 2 d’abril al 6 de juny de 2024 Dimarts i dijous, de 18:00 a 20:00

Inscripció oberta fins al 21 de febrer o fins a exhaurir-se les places disponibles. Per sol·licitar la vostra plaça, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu tot indicant en quin dels dos cursos us voldríeu inscriure. Adjunteu-hi també el certificat equivalent al nivell B1 del MECR. Si no disposeu del certificat, podeu sol·licitar una prova de nivell.

S’ha tancat la inscripció.

Aquest curs té 40 h de docència i 20 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual. Les videoconferències s’enregistraran perquè els alumnes les puguin recuperar. Les proves es faran de manera presencial: l’escrita, el 8 de juny de 2024 i l’oral s’organitzarà, sempre que sigui possible, al llarg de la mateixa setmana de la prova escrita.

S’ofereix, també, un curs de nivell B2 semipresencial.

* Vacances durant el mes d’agost. Es reprenen les classes el 2 de setembre.
Nivell B2 per al personal docent i investigador80 h
Calendari Classe presencial Videoconferència
Del 26 de juny al 2 d’octubre de 2024* Dimecres, de 17:30 a 20:00 Dilluns, de 18:00 a 19:30

Inscripcions obertes del 6 al 31 de maig o fins a exhaurir-se les places disponibles. Per sol·licitar la vostra plaça, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

S’ha tancat la inscripció.

Aquest curs s’adreça al personal docent i investigador de la UB per ajudar-lo a adquirir els coneixements per assolir el nivell C1 de llengua catalana. Si se supera l’avaluació final, s'obtindrà una acreditació amb validesa interna a la UB que permetrà accedir a un curs de nivell C1.

Els exàmens seran presencials: l’oral el 30 de setembre a la tarda (l’horari es comunicarà de manera individual) i l’escrit el 2 d’octubre (de 17:30 a 20:30).

El curs té 40 hores de docència i 40 hores de treball autònom a través del Campus Virtual. Les classes presencials seran a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

Si voleu rebre un avís tan bon punt es publiqui la programació del primer semestre del curs 2023-2024, si us plau consigneu les vostres dades de contacte a través d’aquest formulari.

Estem treballant en l’oferta de cursos i convocatòries del primer semestre del curs 2023-2024 específicament adreçats al PDI de la UB. Si voleu rebre un avís tan bon punt hàgim publicat nova informació, empleneu aquest formulari.

Sessió informativa sobre la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

Abans de cada convocatòria d’examen es programa una sessió informativa que és impartida conjuntament per un docent amb llarga experiència en la docència i les proves de suficiència i una tècnica dels Serveis Lingüístics. Aquestes sessions s’adrecen a tot el PDI que tingui previst presentar-se a la convocatòria i, molt especialment, al personal que ja té assolides les competències del nivell de suficiència en llengua catalana i es prepara la prova per lliure.

L’objectiu de les sessions informatives és donar a conèixer, d’una banda, l’estructura de la prova i els barems d’avaluació, i de l’altra, explicar els aspectes organitzatius i el desenvolupament pràctic de la convocatòria. A cada sessió s’ofereix un espai d’interacció per resoldre els dubtes i consultes que plantegen els candidats. Tot plegat amb la missió d’ajudar el PDI a fer front a l’examen amb més garanties d’èxit.

Les sessions tenen lloc de 16:00 a 18:00, són telemàtiques i queden enregistrades al Campus Virtual a disposició dels participants.

Durant el primer semestre del curs 2023-2024 s’oferiran noves sessions informatives sobre la prova de suficiència per a la docència (C1), d’acord amb el calendari de convocatòries. Si voleu rebre un avís tan bon punt es publiqui la programació, si us plau consigneu les vostres dades de contacte a través d’aquest formulari.

Propera sessió informativa:

 • Dimecres 8 de maig de 2024

Per inscriure’s a una sessió informativa només cal emplenar aquest formulari.

Prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

A la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1) els aspirants han de demostrar que poden expressar-se en català amb fluïdesa i correcció, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de la gramàtica i de la llengua escrita formal.

La part escrita de la prova té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb un descans de mitja hora entre la primera i la segona part. Normalment es convoca els examinands al campus de Sants, tot i que en funció del nombre d’examinands i d’aules disponibles pot desplaçar-se a una altra ubicació.

Les proves orals s’organitzen, sempre que sigui possible, al llarg de la mateixa setmana de la prova escrita, tenint en compte la disponibilitat horària dels candidats, que podran consignar les seves preferències a través d’un formulari que rebran a l’adreça de correu UB unes setmanes abans de la prova escrita.

Per accedir a la prova de suficiència per a la docència és necessari acreditar el nivell B2 del MECR o bé superar una prova de nivell, que podeu sol·licitar adreçant-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

És possible presentar-se a la prova per lliure, és a dir, sense haver seguit abans el curs. Amb tot, els Serveis Lingüístics es reserven el dret d’anul·lar la matrícula d’un candidat si ha quedat demostrat que el seu nivell és inferior al necessari per superar la prova. S’aconsella als examinands lliures l’assistència a la sessió informativa prèvia a la convocatòria a la qual es presenten. Vegeu l’apartat sobre les sessions informatives.

Per conèixer millor la prova són útils els documents publicats al web de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya):

El cost de la matrícula a la prova de suficiència en llengua catalana per a la docència és de 120 €, tot i que el PDI de la UB gaudeix de l’exempció del pagament en dues convocatòries. Suspendre la prova, no presentar-s’hi o donar-se’n de baixa un cop tancat el període d’inscripcions són motius de pèrdua d’una convocatòria.

Convocatòria d’octubre de 2023

 • Dia: dissabte 7 d’octubre de 2023
 • Horari aproximat: 9:00-13:00
 • Lloc: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
  Edifici de Sants
  Melcior de Palau, 140. Barcelona

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria de desembre de 2023

 • Dia: divendres 15 de desembre de 2023
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: Facultat d’Economia i Empresa
  Av. Diagonal, 690, 696
  08034 Barcelona

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria de febrer de 2024

 • Dia: dissabte 10 de febrer de 2024
 • Horari aproximat: 9:00-13:00
 • Lloc: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
  Edifici de Sants
  Melcior de Palau, 140. Barcelona

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria de juny de 2024

 • Dia: dissabte 8 de juny de 2024
 • Horari aproximat: 9:00-13:00
 • Lloc: Facultat d’Economia i Empresa

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria d’octubre de 2024

 • Dia: divendres 11 d’octubre de 2024
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: per determinar

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria de desembre de 2024

 • Dia: divendres 13 de desembre de 2024
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: per determinar

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria de febrer de 2025

 • Dia: dissabte 8 de febrer de 2025
 • Horari aproximat: 9:00-13:00
 • Lloc: per determinar

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Convocatòria de juny de 2025

 • Dia: dissabte 14 de juny de 2025
 • Horari aproximat: 9:00-13:00
 • Lloc: per determinar

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció: per sol·licitar la inscripció a la prova, si us plau adreceu-vos a sl.catala.pdi@ub.edu.

Si voleu rebre un avís tan bon punt es publiqui la programació del primer semestre del curs 2023-2024, si us plau consigneu les vostres dades de contacte a través d’aquest formulari.

Curs de nivell de suficiència (C1) dins de l’oferta d’estiu de 2022

Aquest és un curs adreçat al públic general al qual el PDI també es pot inscriure. Si hi esteu interessats, trobareu més informació a la pàgina d’inscripció als cursos d’estiu de 2022.

* Vacances durant el mes d’agost. Es reprenen les classes l’1 de setembre.
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 80 h
Calendari Videoconferència Classe presencial
Del 28 de juny al 4 d’octubre de 2022* Dimarts, de 18:00 a 19:30 Dijous, de 18:00 a 20:30
Aquest curs té 40 h de docència (25 h de classe presencial i 15 h de classe per videoconferència) i 40 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual. Els exàmens es faran de manera presencial. Escrit: dissabte 8 d’octubre de 2022. Oral: 5 i 6 d’octubre de 2022.

Més informació

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

sl.catala.pdi@ub.edu