Tema 5. Reaccions en atmosfera inerta

Determinades reaccions químiques necessiten dur-se a terme en una atmosfera lliure d’oxigen i/o d’humitat per tal d’evitar oxidacions o descomposicions de reactius i/o productes. En aquests casos l’aire atmosfèric de l'interior del recipient de reacció se substitueix per un gas inert com el nitrogen o l’argó.