Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Español English Inici OMPI UB imatge de maquetació
Tràmits de regularització de la teva estada
Informació de:
Normativa aplicable
Estades Temporals
Adreces d'interès
 
   
Icona d'informació
Més informació:

Oficina de Mobilitat i
Programes Internacionals
Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 55 62
Fax: 93 403 53 87
A/E: nie@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Estudiants o Investigadors

Per poder romandre legalment a Espanya necessites sol·licitar l'Autorització d'estada per estudis (TIE). Aquest document t'autoritza per poder romandre a Espanya tot el temps que durin els teus estudis i, a més, et dona la possibilitat de viatjar dins la Unió Europea i als països que tenen signats amb Espanya o la UE la lliure circulació de persones.

Qui ha de sol·licitar l'Autorització d'estada per estudis

Tothom que vulgui fer estudis a Espanya i que no sigui nacional d’algun país de la Unió europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) o de Regne Unit, Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa i la seva estada sigui igual o superior a sis mesos.
Què has de fer per aconseguir-la?


Hi ha dues maneres:

1. Des del teu pais d'origen o residència legal:

Abans d'arribar a Espanya, has d'aconseguir el "visat d'estada per estudis" als consolats d'Espanya del teu país d'origen o residència legal. Hauràs d'aportar la documentació que acrediti que has estat acceptat en algun programa d'estudis. Pots consultar el consolat corresponent a la web del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol.

És molt important que el visat sigui d'estudis (tipus D). Qualsevol altre tipus de visat no dona dret a tramitar la targeta d'estudiant. Un cop arribis a Espanya, has de passar per la comissaria de policia durant els 30 primers dies des de la teva entrada al nostre país per tramitar la targeta d'estada per estudis.

Important!


Si els estudis que has de fer a Barcelona són d'una durada igual o inferior a 6 mesos, és possible que el consolat o l'ambaixada d'Espanya tramiti un visat d'estudis amb l'observació "ESTUDIOS TOTAL 180 DÍAS". Aquest tipus de visat es pot prorrogar sense necessitat de tornar al seu país a buscar un altre visat.

La pròrroga l'has de presentar a l'Oficina d'Estrangeria (Passeig Sant Joan, 189, Mesa 7 - 08037 Barcelona) si estudias a Barcelona, sense cita prèvia. Has de cumplir els requisits establerts al respecte amb la renovació normal d'estudiants, amb l'única diferència que has de presentar el certificat d'antecedents penals dels països de residència dels últims 5 anys, legalitzats i traduïts al castellà o català.


Model de sol·licitud
Documentació
Mapa de la comissaria
 

2. Si ets en situació regular a Espanya:

Si ets en situació regular a Espaya (com a turista, per exemple), pots demanar l'Autrització d'estada per a estduis sense haver de tramitar prèviament un visat. S'ha de presentar la sol·licitud amb una antelació mínima d'un mes a la data de caducitat de la teva situació regular a Espanya.

 • Procediment:

1. De manera telemàtica:

- amb certificat digital a través de la plataforma MERCURIO: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_telematica_extranjeria

- amb certificat digital en el Registre comú: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2. De manera presencial:

- Registre General de la Delegació del Govern a Cataluña
Bergara, 12
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 17’30 h., dissabtes de 9 a 14 h.
Horari d'estiu: (de 16 de juny a 15 de setembre) de dilluns a divendres de 8 a 15 h,
dissabtes de 9 a 14 h.

- Registre Auxiliar núm. 1 de la Subdelegació del Govern a Barcelona
Mallorca, 278
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

- Oficines de Correus, en sobre obert adreçat a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona (Bergara, 12 Barcelona).

NOTA: La nostra Oficina (OMPI) informarà, assessorarà i ajudarà en la preparació dels expedients però no podrà tramitar-los.


Información del trámite
Una cop obtinguis la Resolució favorable, hauràs de tramitar la TIE (Targeta d'Identificació com a Estudiant) a la Comissaria de Policia.
Mobilitat dins de la Unió Europea


Hi ha dues possibilitats:

1. Informació per a estudiants estrangers admesos en un altre estat membre de la Unió Europea i que cursaran o complementaran part dels estudis a l'Estat espanyol.

Els estudiants extracomunitaris que hagin estat admesos per dur a terme o ampliar estudis en un altre estat membre de la Unió Europea poden sol·licitar de cursar o completar part dels estudis a l'Estat espanyol, sense necessitat d'obtenir el visat.
Han de sol·licitar l'autorització d'estada per estudis, que es pot presentar abans de l'entrada a Espanya a l'oficina consular espanyola del lloc on resideixi l'estranger o després de l'entrada a Espanya, en el termini d'un mes des de l'entrada, a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona. L'ha de presentar personalment l'estudiant.

Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i, en cas contrari, ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.
Per obtenir més informació, consulteu aquí.

2. Informació per a estudiants estrangers admesos en un Programa multilateral de Mobilidad intraeuropea (p.ex. ERASMUS MUNDUS).

Estudiants extracomunitaris de Grau o Màster que facin una estada a la UB dins d'un Programa multilateral de mobilitat intraeuropea entre diferents universitats.

L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) s'encarregarà de tramitar la Comunicació de la Mobilidad a la Subdelegació del Govern a Barcelona.

El tràmit es pot fer abans de l'arribada a Barcelona o, com a data límit, en el període d'un mes des de l'arribada a Espanya.

Els estudiants de Màster heu de contactar amb la Secretaria del Curs i els estudiants ERASMUS+ amb les Oficines de Relacions Internacionals de la vostra Facultat: http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm

 
I si sóc membre de la Unió Europea?


Si ets d'un estat de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa, tens dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

De totes maneres, tots els estudiants d'algun estat membre de la Unió Europea que faci una estada superior a tres mesos, hauran de sol·licitar obligatòriament la inscripció en el Registre Central d'Estrangers a on els hi donaran un certificat i un Número d'Identificació com a Estranger (NIE).
El registre s'ha de tramitar en les comissaries de Policia Nacional de la ciutat de residència.

La documentació necessària és:

 • Model de sol·licitud (Ex18)
 • Passaport o carta d'identitat en vigor (original i còpia)
 • Matrícula del centre d'estudis (original i còpia)
 • Targeta sanitària europea o pòlissa d'assegurança privada que cubreixi tots els riscos a Espanya durant tot el període d'estudis (original i còpia). En el cas que la pòlissa s'hagi contractat en el país d'origen, s'haurà d'aportar també la traducció.
 • Declaració jurada de l'estudiant conforme disposa de mitjans econòmics suficients durant la seva estada a Espanya (Model). La participació en programes d'intercanvi d'estudis de la Unió Europea es considera acreditació suficient per a la justificació de mitjans econòmics.

Per a la tramitació has de sol·licitar CITA PRÈVIA a les comissaries a través de la pàgina web: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

BREXIT

Des del 6 de juliol al 31 de desembre de 2020, els ciutadans del Regne Unit residents a Espanya, han de tramitar el canvi de document que regularitza la seva estada legal a Espanya. A partir de l'1 de gener de 2021, els ciutadans del Regne Unit que vulguin venir a Espanya, necessitaran tramitar el corresponent visat.
Instruccions i Documentació

 
Ciutadans Andorrans


Segons el Conveni entre Espanya, França i Andorra relatiu a l’entrada, la circulació, la residència i l’establiment dels seus respectius nacionals, fet
ad referendum a Brussel·les el 4 de desembre de 2002 (BOE núm. 153, de 27 de juny de 2003):
Els ciutadans andorrans que vinguin a estudiar a Espanya han de tramitar el permís d’estada per estudis i se’ls aplicaran les normes establertes en el règim general d’estrangeria.

El permís tindrà validesa per a un any i serà renovable (per a un any més) sempre que els estudis continuïn.

Model de sol·licitud
Procediment i documentació

  

Quina vigència té la targeta?


La targeta té una vigència d’un any i és renovable sempre i quan els teus estudis continuïn.

  

Què haig de fer per renovar la targeta?


La renovació es pot fer amb una antelació màxima de 60 dies abans de la data de caducitat i, com a data límit, fins a 90 dies després de la data de caducitat

MOLT IMPORTANT:

 • La llei d'estrangeria (Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre) disposa que les taxes s'abonaran quan es demani l'autorització de pròrroga, modificació, renovació o el visat corresponent a la teva situació legal a Espanya. Això significa que hauràs de pagar la tasa abans de presentar la sol·licitud de renovació del NIE d'estudis i aportar el justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació que t'indiquem. No serà possible resoldre favorablement la sol·licitud fins que no consti el pagament de les taxes corresponents.
  ¿Còm puc fer el pagament?
  Has de connectar-te a la pàgina web: https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idTasa=052&idModelo=790&idProvincia=08

  Has de marcar la casella 1.3 de l'apartat Prórroga de autorización de estancia por estudios.
  Automàticament sortirà indicat l'import a pagar (16,98 €).
  Una cop emplenats tots els camps, has de prémer el botó obtener documento. Es generará un document  pdf que hauràs d'imprimir i pagar a qualsevol entitat bancària.
  L'imprés de la tasa has de lliurar-lo en el moment de sol·licitar la renovació del teu permís d'estada per estudis.

 • Assegurança mèdica: pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment:Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S.L.: http://www.ferrerojeda.com/es-ES/MOVILIDAD-IN.aspx

 • Procediment:

1. De manera telemàtica:

- amb certificat digital a través de la plataforma MERCURIO: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_telematica_extranjeria

- amb certificat digital en el Registre comú: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2. De manera presencial:

- Registre General de la Delegació del Govern a Catalunya
Bergara, 12
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 17’30 hores, dissabtes de 9 a 14 hores.
Horari d'estiu: (del 16 de juny a 15 de setembre) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores,
dissabtes de 9 a 14 hores

- Registre Auxiliar núm. 1 de la Subdelegació del Govern a Barcelona
Mallorca, 278
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

- Oficines de Correus, en sobre obert adreçat a l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona (Bergara, 12 Barcelona).

NOTA: L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) informarà, assessorarà i ajudarà en la preparació dels expedients però no podrà tramitar-los.

Model de sol·licitud
Procedimient i documentació

    

I si haig de viatjar i no tinc vigent la targeta?


Si necessites sortir del país i la seva targeta no és vigent o bé està en procés de renovació, has de tramitar l’autorització de retorn que et permetrà la sortida i posterior retorn al país dins un període no superior a 90 dies. Aquest tràmit s’ha de fer directament a la Comissaria de policia amb cita prèvia.   

Model de sol·licitud
Procediment i documentació

   

Es pot treballar amb el permís d'estada per estudis?

Si durant la teva estada has de fer pràctiques que formen part del pla d’estudis i es produeixen dins el marc de convenis de col·laboració entre una empresa i la UB no serà necessari que tramitis una autorització de treball.

En canvi, si vols compaginar estudis i treball sí que es necessita una autorització de treball tenint en compte tres coses: 
 

Els contractes s’ajustaran a la modalitat de temps parcial i l’horari laboral no pot coincidir amb l’horari lectiu.
  Si el contracte ha de ser a jornada complerta, la seva durada no podrà superar els tres mesos ni tampoc coincidir amb períodes lectius.
  La vigència de l’autorització de treball coincidirà amb la durada del contracte i no podrà ser superior a l’autorització d’estada per estudis.
  
Procediment
Model de sol·licitud

  

Modificació del permís d'estada per estudis a residència i treball per compte aliena


La Generalitat de Catalunya té atorgada la competència executiva en matèria d'autoritzacions inicials de treball per a les persones estrangeres extracomunitàries, la relació laboral de les quals s'acompleixi a l'àmbit territorial de Catalunya. La resta d'autoritzacions relacionada amb persones estrangeres residents a Catalunya continua sent competència de l'Estat.
Aquesta competència transferida afecta a les autoritzacions inicials de treball per compte d'altri i compte propi, a les modificacions de les autoritzacions inicials de treball i al contingent de persones treballadores estrangeres.
 
Permís de Residència per recerca de feina


El Permís de Residencia per recerca de feina és una autorització de residència a Espanya per a poder cercar una feina adequada al seu camp i nivell d’estudis o per emprendre un projecte empresarial, una vegada finalitzats els estudis oficials de nivell superior.

Aquest és un permís de residencia no lucratiu, el que vol dir que no permet treballar. Un cop s’hagi trobat una feina, serà la pròpia empresa qui tramiti el canvi de visat de cerca de feina a visat de treballador.

La duració màxima del permís és de 12 mesos improrrogables, a comptar des de la caducitat de l’anterior Autorització de Residencia.

Termini de sol·licitud: es pot sol·licitar entre 60 dies abans i 90 dies després del venciment de l’autorització de residencia. La sol·licitud, dins del termini indicat, prorroga la validesa de l’autorització anterior fins a la resolució del procediment.

Requisits
 

 • Ser titular d’una prèvia Autorització d’Estada per Estudis.
 • Disposar d’un títol oficial d’educació superior (grau, màster oficial o doctorat) superat a Espanya. IMPORTANT!! El títol universitari ha de ser oficial. No accepten títols propis.
 • Assegurança mèdica que cobreixi tot el període de l'estada.
 • Disposar dels mitjans econòmics suficients per toto el període de l'estada.
Procediment
 
Normativa aplicable
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
   
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 17.11.2021
imatge de maquetació