Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs2023-2024)

Què has de fer després de matricular-te

Pagament de la matrícula

Si has escollit el pagament en terminis, en el moment de la matrícula s’imprimeix el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts),  on cal accedir per pagar la resta de rebuts.

 

Si has escollit el pagament únic domiciliat i no has presentat l'autorització de domiciliació bancària en el moment de la matrícula, has de presentar aquest document en la secretaria d'estudiants i docència del teu centre.

 

Recorda fer el pagament dins el termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments  dintre d’aquest termini comporta la suspensió automàtica dels teus drets com a estudiant amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 

Documentació de matrícula

Cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. La documentació presentada ha de ser  original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor. En el cas de matrícula en un centre adscrit de la UB, el centre pot demanar  la documentació original i una fotocòpia d’aquesta documentació.

No presentar la documentació en el  termini comunicat per la secretaria pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 

Consulta la documentació que has de trametre a la secretaria.

Beca general

En el cas que t'hagis matriculat condicional com a becari sense haver sol·licitat la beca perquè no estava oberta la convocatòria en el moment de la matrícula, recorda tramitar la sol·licitud en el període que estableixi la convocatòria. La UB comprovarà que l’hagis demanat. Consulta la informació sobre la sol·licitud de beca general.

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc