Modalitats de matrícula. Deduccions i increments en el preu de la matrícula (Curs 2023-2024)

Els preus de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixen anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs2023-2024 els fixa el DECRET 115/2023, de 20 de juny

Aquesta informació s’aplica sempre que no s’especifiqui d'una altra manera en el decret de preus, en les diverses convocatòries de beques o en altres normatives legals.

Aquesta informació no s'aplica en el cas d'ensenyaments propis de màster i postgrau.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits, les exempcions, deduccions i increments de matrícula s’apliquen únicament als preus establerts per la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus.

Modalitats de matrícula

A) Matrícula condicional com a becari

Per poder matricular-se condicionalment com a becari,: cal haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació. 

 

Cal acreditar, en el moment de la matricular-se, la modalitat de matrícula alternativa que la UB ha d’aplicar als crèdits no exempts de pagament, d’acord amb la convocatòria, o si hi ha proposta de denegació de la beca. L’estudiant està obligat a abonar el preu corresponent que resulti d’aquesta modalitat de matrícula alternativa, en el termini que s’estableixi en el resguard de matrícula. En cas de proposta de denegació de la beca, aquest import s’ha d’abonar independentment de la interposició que la persona interessada faci dels recursos o al·legacions que s’estableixin en la resolució de la convocatòria.

Has de matricular-te amb el mateix document d’identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquests ajuts. En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència del teu centre. 

 

 

 

Procediment de matrícula:

 

 • Si compleixes els requisits abans esmentats, en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional.
 • Recorda que la gratuïtat de la beca de caràcter general  del Ministeri d' Educació i Formació Professional només s’atorga als crèdits matriculats per primera vegada. El preu a pagar de les assignatures repetides serà el preu del crèdit fixat en el decret de preus aplicant el coeficient de repetició corresponent. També s’ha d’abonar el preu dels crèdits reconeguts, de la gestió de l’expedient acadèmic, de l’assegurança escolar, si ets menor de 28 anys, el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge i, si se sol·liciten, el preu dels altres serveis universitaris.
 • En tot cas, cal que acreditis la modalitat de matrícula que la UB aplicarà si et deneguen la sol·licitud de beca i que també s’aplicarà als crèdits no exempts de pagament d’acord amb la convocatòria i amb el que s’assenyala en el punt B. En el cas de denegació de la beca, hauràs d’abonar el preu corresponent que resulti d’aquesta modalitat de matrícula alternativa en el termini que s’estableixi en el resguard de matrícula. Aquest import s’ha d’abonar independentment que presentis qualsevol dels recursos o al·legacions establerts en la resolució de la convocatòria. Un cop resolt el recurs o l’al·legació es procedirà a la seva devolució, si s’escau.

És important que comprovis que reuneixes els requisits acadèmics que estableix la convocatòria abans de matricular-te com a becari, ja que en el moment de la matrícula pots acollir-te al pagament fraccionat, però en cas de denegació, segons la data de resolució, podries tenir menys terminis per pagar-la.

 

En el cas de no complir els requisits per a matricular-te com a becari condicional, has  de matricular-te obligatòriament en la modalitat de matrícula que correspongui fins a la denegació o la concessió de la beca per l’organisme competent. En el cas de concessió de la beca, la UB tramitarà la modificació de la matrícula i la devolució de l’import corresponent.

 

En cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació que tingui establerta el centre.

 

Consulta la informació sobre com matricular-te condicionalment com a becari i sobre altres ajuts de matrícula

 

 

B) Matrícula ordinària

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en cas que no acreditis cap de les exempcions o bonificacions establertes legalment. En aquesta modalitat cal abonar íntegrament els imports corresponents als crèdits i a la gestió de l’expedient acadèmic establerts en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, a l’assegurança escolar (si ets menor de 28 anys), als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i, si els sol·licites, als altres serveis universitaris.

 

 

C) Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acreditis alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula que acreditis,  has d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si ets menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

 

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de ocmplir en la data d'inici de l'activitat acadèmica.

 

Si pots gaudir d'alguna exempció, hauràs de lliurar la documentació acreditativa a requeriment de la Secretaria d'Estudiants i Docència del teu centre, que es posarà en contacte amb tu per indicar-te quan i com fer-ho.  En cas de no lliurar la documentació, es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència.

 

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

 

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-

100 % dels crèdits matriculats
100 % de la matrícula de doctorat.
100 % de les taxes per gestió de l’expedient.

100 % de les taxes d’examen, expedició de certificats, sol·licitud d’expedició de títols o qualsevol altra taxa o preus públics establerts.

Un dels documents següents:

 

 • Títol de família nombrosa vigent a l’inici del curs acadèmic.
 • Resguard acreditatiu d’haver sol·licitat l’expedició o renovació del títol de família nombrosa, juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, l’estudiant ha de presentar a la secretaria del centre el títol original abans del 31 de desembre de l’any en curs.
 • Certificat emès per la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Drets Socials en què s’acrediti que, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l’estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de de l'any en curs.segons model establert.
 • No cal aportar aquesta documentació si en el moment de la matrícula, s’autoritza la UB perquè efectuï les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració esmentada..

, .

Família nombrosa de categoria general

50 % de l’import del preu dels crèdits matriculats, inclòs el recàrrec per segona, tercera o més matrícules, si escau, o altres recàrrecs d’aplicació.
50 % de la matrícula de doctorat.
50 % de la taxa per gestió de l’expedient.
50 % de les taxes d’examen, expedició de certificats, sol·licitud d’expedició de títols o qualsevol altra taxa  o  preus públics establerts.

t

M atrícula d’honor en el

 • Batxillerat

o en elcicle formatiu de grau superior:

Les qualificacions obtingudes han de ser:

 • Batxillerat o CFGS: qualificació final igual o superior a 9 amb menció de matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat o de formació professional de grau superior.
 • Estudis en centres estrangers ubicats a l’Estat espanyol: qualificació final igual o superior a 9 en batxillerat, amb menció de matrícula d’honor.

.

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

 • Certificat de notes en què consti la menció de la matrícula d’honor, emès pel centre en què ha cursat els estudis de batxillerat o el cicle formatiu de grau superior, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat o de formació professional de grau superior.. Si els estudis de batxillerat s’han cursat a Catalunya, no cal aportar cap documentació. En altres casos, cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre.
 • En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal portar un certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.
 • Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als estudiants d'ensenyaments propis.de Formació Permanent.
 • Els beneficiaris de l’exempció de matrícula per matrícula d’honor o per premi extraordinari de batxillerat o de formació professional de grau superior han d’abonar íntegrament el preu de la gestió de l’expedient, de l’assegurança escolar, si escau, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels altres serveis universitaris que sol·licitin.

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunyai, o l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 •  Resolució del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
No cal aportar cap document si el certificat de grau de discapacitat està emès pel departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’esmentada administració.

Víctimes d’actes terroristes mes fills i cònjuge.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella i els fills que en depenen.

.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

 

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella:

  • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
  • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
  • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
  • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctimade violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
   • Serveis Socials
   • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtats i Feminismes.
   • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
   • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
   • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
   • Recurs públic d’acollida
   • Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
   • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent:

 

  • En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
   • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
   • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
   • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
  • En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
  • El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.

Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:

  • Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
  • Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys

Persones beneficiàries de la prestació de l’ingrés mínim vital 

 Exempció del preu dels crèdits matriculats.

(L’exempció no inclou el preu per als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i de gestió de l’expedient)
 • Resolució de l'INSS de concessió de l'ingrés mínim vital de l’any en curs, o document d’actualització de l’ingrés mínim vital de l’any en curs.

 

 

Deduccions i bonificacions en el preu de la matrícula

 

Bonificació en concepte de matrícules d'honor obtingudes a la UB en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix cada curs els criteris d’aplicació de la bonificació quan l’estudiant ha obtingut una o més matrícules d’honor en estudis cursats a la Universitat en el curs acadèmic immediatament anterior i en els supòsits corresponents, o semestre immediatament anterior en el cas de matrícula semestral.

 

Excepcionalment, i només en cas degudament justificat en què no puguis aplicar la bonificació per matrícula d'honor en el moment que et correspon, podràs sol·licitar :

 

 • aplicar aquesta bonificació en el semestre immediatament posterior, en el cas de model de matrícula semestral..
 • aplicar aquesta bonificació en el curs acadèmic immediatament posterior, en el cas de els models de matrícula anual, anual amb ampliació al segon semestre i matrícula mixta.

Les sol·licituds les resoldrà el vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat previ informe del deganat o de la direcció del centre.

 

Independentment de la classe de matrícula aplicable, la bonificació es deduirà un cop calculat l’import total de la matrícula, llevat dels serveis. L’import de la bonificació es fixarà en funció del tipus (grau, o màster)  i de l’ensenyament cursat pels estudiants, en els supòsits i amb els criteris que s’estableixen en la normativa de matrícula de la UB.

 

 

Matrícula de crèdits convalidats, adaptats i reconeguts

Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, adaptació o reconeixement de crèdits per raó d’estudis oficials o activitats dutes a terme en qualsevol centre universitari han d’abonar a la UB el percentatge que s’estableixi a aquest efecte en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya respecte al preu ordinari del crèdit corresponent. Per aquest curs el percentatge és del 20 %.

 

Els estudiants que accedeixin a la UB específicament per cursar un itinerari doble estan exempts d’abonar a la UB el percentatge assenyalat en la matrícula dels crèdits reconeguts derivats de l’aplicació de les equivalències establertes en l’itinerari aprovat.

 

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la UB per adaptar els seus plans d’estudis anteriorment vigents als nous plans d’estudis és gratuïta, si així s’estableix en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 

Matrícula de crèdits de màster per a titulats en graus de 180 crèdits del sistema universitari català

Els estudiants titulats en un grau de 180 crèdits del sistema universitari català tenen dret a abonar, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada en ensenyaments de màster universitari, l’import equivalent al preu establert en el decret de preus per al grau en que s’han titulat.

 

 

Increments en el preu de la matrícula

 

Increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercer , quarta o més vegades

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades.

 

ENSENYAMENTS DE GRAU

Coeficient

2a. matrícula

3a. matrícula

4a o més matrícules

A 21,85 € 47,34 € 65,55 €
B 28,00 € 65,00 € 88,00 €
ENSENYAMENTS DE MÀSTER
Màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades 28,00 € 65,00 € 88,00 €
Màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades 34,17 € 74,05 € 102,52 €

 

 

.

Increment per als estudiants titulats

El curs 2023-204 se suprimeix el recàrrec de segones titulacions per tal de donar més oportunitats a les persones que volen o necessiten ampliar els seus coneixements universitaris en línia amb el foment de la formació contínua.

 

 

excel HUBc BKC