Preu de la matrícula i d'altres serveis acadèmics (curs 2023-2024)

pendent d'actualitzar

 

 

 

Els preus de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixen anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2023-2024 els fixa el DECRET 115/2023, de 20 de juny,

El preu dels ensenyaments propis de pregrau i de Formació permanent l’estableix el Consell Social de la UB.

Els centres adscrits a la UB apliquen els preus establerts per a les universitats públiques i els preus propis que hagin aprovat.

 

Preu de la matrícula

 

1.- Preu dels serveis acadèmics de caràcter docent

 

 

 

El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus:

 

Coeficient d’estructura docent
A
B
17,69 €
18,46,0 €

 

b) Estudiants de mobilitat internacional del programa STUDY ABROAD i sol·licituds individuals

Aquests estudiants abonen un preu de 90, € per crèdit , sempre que no s'indiquin preus diferents en els convenis especìfics

 

Vegeu les deduccions i increments

 

Ensenyament propi de graduat en Investigació privada

Preu del crèdit aprovat pel Comissió Econòmica de Consell Social

 

Investigació Privada
23,00 €

 

 

Ensenyaments de màster universitari

a) Estudiants nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; residents de llarga durada en Espanya o residents temporals amb permís per treballar.

 

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

- Psicopedagogia (només especialitat en Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària)

18,46 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

18,46€
Resta de màsters de la UB

27,67€

 

 

(1) preu establert en el decret de preus

 

b) Estudiants estrangers no residents a Espanya o residents temporal sense permís s per treballar, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Xina i Andorrar .

 

 

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

- Psicopedagogia (només especialitat en Orientació Psicopedagògica en Educació Secundària)

-Màster en Psicologia de l'Educació (només especialitat en Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària)

 

- Enginyeria Geològica i de Mines ( veure preus de matrícula en UPC )

71 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

71€

Màters delcurs 2023-2024 que tenen un preu diferenciat per aprovació del Consell social de lade ls UB2023-2024. Pendent d'aprovació dels preus pel Consell Social

Ciències actuarials i Fnanceres 82 €
   

Comptabilitat i Fiscalitat

95€
Creacio i Gesdtió d'empreses Innovadores i de base tecnològica 95€
Direcció d'empreses de l'Esport 82
Economia, Regulació i Competència en els serveisPublics 99,9€
Econòmics 75€
Gestió Cultural 82€
Història Econòmica 75€
IInstitu:tions and Political Econmy 82€
Internacionalitzaciò:Acspectes Econòmics i Empresarials i jurídicopolìtics 82€
International Business 110€
Màrqueting i Investigació de Mercats 95€
Recerca en Empresa 75€
Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 75€
   
Resta de màsters de la UB
82.00 €

 

 

 

 

 

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

c) Estudiants de mobilitat internacional del programa STUDY ABROAD i sol·licituds individuals

 

Aquests estudiants abonen un preu de120,00 euros per crèdit, sempre que no s'indiquin preus diferents en els convenis específics.

 

 

 

Ensenyaments de doctorat

Preu de la matrícula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi
401,12 €
Preu de la lectura i defensa de la tesi doctoral
156,87 €

 

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

3- Preu d'altres serveis

Serveis de caràcter administratiu

A més del preu dels crèdits o del preu de la matrícula de doctorat, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació:

 

Gestió de l’expedient acadèmic

 • Matrícula semestral
 • Matrícula anual
 • Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

 

54,54 €
69,80 €
27,27 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)
70,00 €
Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)
1,12 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica deConsell Social ha establert el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

 

 • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
 • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d'informàtica i Wi-Fi).
 • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
 • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
 • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d'1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d'Office 365.

 

Preu d'altres serveis universitaris oferts amb la matrícula

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

 

Els alumnes, amb caràcter voluntari, poden sol·licitar la pòlissa d’assegurança voluntària que la UB té subscrita per a tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis oficials que imparteix. Els alumnes més grans de 28 anys han de fer una renúncia explícita en el cas de no voler contractar-la.

 

Fundació Solidaritat 7,00 €

Servei de reprografia/papereria/llibreria

6,00 €

Servei d'Esports (abonament anual)
200,00 €
Assegurança voluntària
4,80 €

EIM (només ensenyaments de grau)

Pagament a compte d’un curs d’idioma que dóna dret a gaudir d’un 5% de descompte durant el curs 2023-2024

100,00 €

 

 

Preu d'altres serveis acadèmics

El decret de preus estableix també el preu d'altres serveis acadèmics de caràcter administratiu:

 

1- Expedició de títols acadèmics

l

 

Títol oficial de graduat, diplomat, llicenciat, enginyer i enginyer tècnic, de màster universitari (oficial) i de doctor amb suplement europeu al títol i duplicat

218,15 €

Certificat de diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora)
27,27 €
Suplement europeu al títol 32,75€
Despesa en concepte de tramesa del títol universitari (1) Oficina consular
40,00 €
Delegació de govern
20,00 €
Despesa en concepte de tramesa del Suplement Europeu al Títol Correu certificat dins d'Espanya
20,00 €
Correu certificat a l'estranger
40,00 €
Despesa en conceote de tramesa de títol de Formació permanent Correu certificat a l'estranger 40,00 €
Correu certificat dins d'Espanya 20,00 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica de Consell Social de va establir el preu d’aquest servei.

 

2- Expedient acadèmic

Expedició de certificacions acadèmiques

27,27 €

Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis
54,54 €
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers de fora de la Unió Europea per a l'accés als estudis de màster 218,15€
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de doctorat*
218,15€

Trasllat d'expedient acadèmic

54,54 €

Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, a ensenyaments de màster universitari

30,21 €

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans d'estudis universitaris que han de sorgir efectes a l'estranger

 

Aquesta taxa inclou els següents serveis:

     • Expedició de la certificació (català, castellà i anglès)
     • Facilitar als estudiants el pla d’estudi i els programes de les assignatures en catalài castellà per tal que puguin imprimir-lo o fotocopiar-lo. (no inclou el preu de les fotocòpies o impressió)
     • Numerar i estampar el segell del centre en totes les pàgines de la documentació annexa .

Consulta el tràmit de legalització

30,00 €

*Els estudiants titulats universitaris de sistemes educatius estrangers que hagin cursat un màster a la UB estan exempts d'abonar aquesta taxa si ja van abonar la taxa per estudi d'equivalència`per a l'accés al màster.

3- Homologació d'estudis o títols estrangers

Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers

152,66 €

Sol·licitud d’equivalència al nivell acadèmic de doctor i expedició de la credencial acreditativa
218,15 €

 

 

excel HUBc BKC