p

Modificació i anul·lació de matrícula (curs 2023-2024)

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació establerta per cada centre.

Modificació de matrícula

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

Quan hàgiu efectuat la matrícula, podeu sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures dins del termini establert anualment pel centre corresponent. Aquesta modificació de matrícula genera una liquidació econòmica nova que substitueix o complementa l’anterior. La UB ha d’abonar la diferència que es pugui produir al vostre favor.

 

Un cop acabat aquest termini, també podeu sol·licitar,sempre que estigueu al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, la supressió o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada dintre de les dates que s’indiquen en aquest apartat.Aquesta modificació de matrícula genera una liquidació econòmica nova que substitueix o complementa l’anterior. Heu d’abonar l’import dels crèdits que amplieu sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hàgiu anul·lat o modificat. El degà o la degana del centre resoldrà la sol·licitud de modificació de matrícula. En la resolució es determinaran els efectes econòmics i acadèmics de la modificació.

 

Els terminis per sol·licitar una modificació de matrícula una vegada finalitzat el termini establert pel centre són els següents:

 

 • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 31 d'octubre de 2023
 • Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al juliol o al setembre: de l'1 de febrer al 7 de març de 2024.. 

Als ensenyaments amb organització anual en què la docència semestral permeti l’ampliació de la matrícula de crèdits de

segon semestre o en el cas de modificacions o ampliacions de matrícula fetes a partir del 25 de gener de 2024, s’abona el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst per a aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 

La modificació de la matrícula ha de garantir l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

6. Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l’estudiant ha d’efectuar un nou pagament a la UB, aquest s’efectua sempre en un rebut únic i s’ha de fer en els set dies naturals següents a la data de la modificació. Només en el cas de modificacions originades per resolucions de beca denegada o de denegació del préstec AGAUR s’establirà, si és el cas, i en funció de les dates, un procediment de pagament en terminis.

Els pagaments a la UB que deriven de qualsevol modificació de matrícula s’han de fer sempre d’un sol cop i en efectiu en els set dies naturals següents a la data de la modificació.

 

Recordeu que si sou sol·licitants de beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta pot afectar a la resolució de la vostra beca i al compliment de requisits d'aquesta.

 

 

B) Ensenyaments de doctorat

Les modificacions de matrícula que es vulguin efectuar s’hauran de dur a terme en els terminis següent

 

 • Doctorands que continuen un programa de doctorat: fins al 19 de novembre de 2023
 • Doctorands que inicien un programa de doctorat
  • Primer període de matrícula: fins al 19 de novembre de 2023.
  • Segon període de matrícula: fins al 17 d’abril de 2024.

 

Anul·lació total de matrícula

 

  A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

  Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, podeu sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

   

   • Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats.Aquesta devolució no inclou l’import corresponent a la gestió d’expedient acadèmic, així com el preu de l’assegurança escolar, si escau, el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i el dels altres serveis universitaris contractats.
   • . En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
   • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció Aquesta devolució no inclou l’import corresponent a la gestió d’expedient acadèmic, així com el preu de l’assegurança escolar, si escau, el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i el dels altres serveis universitaris contractats .
   • Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans dell30 d'octubre de 2023 teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats i dels serveis, en cap cas es retornarà l’import corresponent a la gestió d’expedient. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
   • Per motius personals.
    • Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans de 29 de setembre de 2023 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats i dels serveis, en cap cas es retornarà l’import corresponent a la gestió d’expedient.  Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.
    • La resta d’estudiants poden sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. Aquestes sol·licituds no es resolen, per regla general,  mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

  Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació, de manera telemàtica o presencialment, al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Consulta les altres altres oficines on presentar la sol·licitud.

   

  En cas que hagis formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol·licitis l’anul·lació de la beca i abonis l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació. A més, si la beca ha estat resolta, has de retornar els imports dels ajuts en concepte de beca que se t'hagin transferit.

   

  En el cas que un alumne matriculat com a becari de caràcter general anul·li només algunes assignatures, si no acredita  un  motiu que comporti la devolució de l’import de les esmentades assignatures, haurà d’abonar l’import de les assignatures anul·lades.

  • La sol·licitud d’anul·lació s’ha de presentar, de manera telemàtica o be presencialment,  a  l’oficina de registre del centre on s’han matriculat, a una oficina de registre de la UB (ub.edu/registre/ca/horari) o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent.
  • El deganat o la direcció del centre resol l’anul·lació de matrícula. En la resolució es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació.

   

  . Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

   

  Sempre que ni s'induquin altres dates, elst erminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

   

   • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 31d'octubre de 2023.
   • Matrícula del segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol o al setembre: fins 7 de març de 2024.

B) Ensenyaments de doctorat

Els doctorands poden sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

 

 • Per malaltia greu de l’estudiant que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut, de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, o, segons el col·lectiu, de MUFACE, en què es conclogui aquest impediment. En aquest cas, el/la doctorand/a té dret a la devolució de l’import del preu de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral avaluació continuada de la tesi doctoral.
 • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
 • Per interès personal del doctorand.
 • Els doctorands que s’hagin matriculat per primera vegada al programa de doctorat, sempre que sol·licitin l’anul·lació de la matrícula abans del 19 de novembre de 2023 (matrícula en el primer període) i del 17 d’abril de 2024 (matrícula en el segon període), estiguin al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts i no hagin sol·licitat l’acceptació del pla de recerca, tenen dret a la devolució de l’import corresponent al preu de la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça en el programa de doctorat.
 • La resta de doctorands poden sol·licitar l’anul·lació de la matrícula sense dret a devolució dels imports ingressats per cap concepte.
 • .  La sol·licitud d’anul·lació s’ha de presentar, de manera telemàtica o be presencialment,  a  l’oficina de registre del centre on s’han matriculat, a una oficina de registre de la UB (ub.edu/registre/ca/horari) o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar amb posterioritat als procediments establerts en l’article 27 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB respecte a la baixa temporal en el programa.

 • a resta de doctorands poden sol·licitar l’anul·lació de la matrícula sense dret a devolució dels imports ingressats per cap concepte.
 • Les sol·licituds d’anul·lació per interès personal no es resolen mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. En cas que el doctorand o doctoranda hagi formalitzat la matrícula com a becari o becària, cal que sol·liciti l’anul·lació de la beca i aboni l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació.
    • La sol·licitud d’anul·lació s’ha de presentar, de manera telemàtica o bé presencialment, a l’oficina de registre del centre en què l’estudiant s’hagi matriculat, a una oficina de registre de la UB (ub.edu/registre/ca/horari) o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar amb posterioritat als procediments establerts a l’article 27 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB respecte a la baixa temporal en el programa.

 

    • Correspon al director o directora de l’Escola de Doctorat resoldre l’anul·lació de la matrícula. La secretaria d’estudiants i docència de la facultat responsable de la gestió de l’expedient ha de fer arribar un informe sobre la situació acadèmica del doctorand o doctoranda, d’acord amb el model normalitzat, prèviament a la resolució. En la resolució del director o directora es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació.
    • En casos greus i excepcionals degudament justificats, el director o directora de l’Escola de Doctorat, amb l’informe previ de la Gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels termini establerts per la UB. En la resolució del director o directora es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació.

 

    • En tots els casos, cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació. En cas contrari, no s’estudia la sol·licitud presentada.

 

 

Anul·lació per casos greus i excepcionals

 

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

 1. En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb l’informe previ de la Gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. En la resolució del vicerectorat es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació. La devolució de l’import dels crèdits matriculats no comporta l’import corresponent a la gestió d’expedient acadèmic, així com el preu de l’assegurança escolar i, si escau, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels altres serveis universitaris contractats, que s’hauran d’abonar.

 

 

3.   La sol·licitud d’anul·lació s’ha de presentar, de manera telemàtica o be presencialment, a  l’oficina de  registre del centre on s’han matriculat, a una oficina de registre de la UB (ub.edu/registre/ca/horari) o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent.
. Cal haver abonat, per regla general,  l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la UB.

. L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

6. Les matrícules totalment anul·lades tindran els efectes acadèmics posteriors en l’expedient de l’estudiant que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació respecte a l’abandonament dels estudis.

 

 

Índex

excel HUBc BKC