Legislació sobre educació superior universitària

Legislació general sobre titulacions universitàries

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre (BOE 24-12-2001), de Universitats.

Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE 13-04-2007), per la que es modifica la Llei orgànica 6/2001.

Reial Decret 420/2015, de 29 de maig (BOE 17-06-2015), de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris.

Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril (BOE 21-04-2012), de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (Modifica la llei Orgànica 6/2001).

Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE 18-09-2003), pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Reial Decret 49/2004, de 19 de gener (BOE 22-01-2004), sobre homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE 30-10-2007), pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris.oficial (derogat per RD822/2021).

Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre (BOE 29-09-2021), pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de la seva qualitat.

Reial Decret 1509/2008,de 12 de setembre (BOE 25-09-2008), pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols.

Nota informativa de la Secretaria General de Universidades sobre la disposició transitòria segona del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre (BOE 25-09-2008), pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols.

Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE 10-02-2011), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (deroga part del RD 1393/2007).

Reial Decret 543/2013, de 12 de juliol (BOE 13-07-2013), pel qual es modiquen el RD 1393/2012 i el RD 99/2011 i el RD 1892/2008Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer,pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Resolució d'11 de maig de 2017 (BOE 13 de maig de 2017), de la Secretaria General d'Universitats, per la que es publica l'Acord de Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s'ordenen els ensenyaments oficials de Grau.

Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre (BOE 31-12-2010), pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.

Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol (BOE 30-07-2014), pel qual se regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE 25-07-2007), sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol (BOE 03-08-2011), pel qual s’estableix el Marc Espanyol de qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer (BOE 05-03-2014), pel qual es modiquen els Reials Decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenacio dels ensenyaments universitaris oficials.

Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014), pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial y per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre (BOE 11-11-2015), pel qual es dicten normes de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, el que respecta als procediments d'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.

Correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat (vincle al web del Ministeri d'Universitats).

Legislació sobre l'accés i l'admissió

Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE 30-10-2007), pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficial (derogat per RD 822/2021).

Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre (BOE 29-09-2021), pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment.

Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE 03-07-2010), pel qual es modifica el RD 1393/2007.

Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE 10-02-2011), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (deroga part del RD 1393/2007).

Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer (03-02-2015), pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer (BOE 05-03-2014), pel qual es modiquen els Reials Decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenacio dels ensenyaments universitaris oficials.

Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 24-11-2008), pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (derogat per RD 412/2014).

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny (BOE 07-06-2014), pel qual la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Correcció d’errades RD 1892/2008 (BOE 21-07-2009), de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE 04-06-2009), per la que s’actualitzen els annexos del RD 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el RD 1892/2008, de 14 de novembre, (BOE 08-05-2010), pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig (BOE 07-05-2010), per la que s’estableix el procediment per a l’accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als que és d’aplicació l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.

Resolució de 6 de juliol de 2010 (BOE 10-07-2010), de la Secretaria General de Universitats per la que es modifiquen els Annexos I i IV de l’Ordre EDU/1661/2010, de 4 de maig, per la que s’estableix el procediment per l’accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als què és d’aplicació l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.

Resolució de 3 de març de 2014 (BOE 10-03-2014), de la Secretaria General de Universitats per la que es modifiquen els Annexos I i IV de l’Ordre EDU/1661/2010, de 4 de maig, per la que s’estableix el procediment per l’accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als què és d’aplicació l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.

Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE 25-07-2007), sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Legislació sobre el reconeixement de crèdits i la convalidació d'assignatures

Acord de 25 de octubre de 2004 (BOE 15-03-2005), del Consell de Coordinació Universitària, pel qual s’estableixen els criteris generals a què hauran d’ajustar-se les Universitats en matèria de convalidació i adaptació d’estudis cursats en centres acadèmics espanyols i estrangers.

Reial Decret 49/2004, de 19 de gener (BOE 22-01-2004), sobre homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE 30-10-2007), pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficial (derogat per RD 822/2021).

Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre (BOE 29-09-2021), pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de la seva qualitat.

Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE 03-07-2010), pel qual es modifica el RD 1393/2007.

Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer,pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Reial Decret 1681/2011, de 14 de novembre (BOE 16-12-2011), sobre reconeixement de estudis en l'àmbit de l'Educació Superior.

Correcció d'errors del Reial Decret 1681/2011 (BOE 12-03-2012), sobre reconeixement de estudis en l'àmbit de l'Educació Superior.

Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014), pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial y per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre (BOE 11-11-2015), pel qual es dicten normes de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014), el que respecta als procediments d'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.

Legislació sobre homologació i convalidació de títols estrangers

Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014), pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial y per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diploma (derogat pel RD 889/2022).

Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre (BOE 19-10-2022), pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, declaració d'equivalència i convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials que pertanyen a ordenacions acadèmiques anteriors.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre (BOE 11-11-2015), pel qual es dicten normes de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014), el que respecta als procediments d'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.

Correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat (vincle a web del Ministeri d'Universitats).

Acord de 25 d'octubre de 2004 (BOE 15-03-2005), pel què s'estableixen els criteris generals a què hauran d'ajustar-se les Universitats en matèria de convalidació i adaptació d'estudis cursats en centres acadèmics espanyols i estrangers.

excel HUBc BKC