AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI)

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajuts a les universtiats i centres de recerca, per a la contractació de personal investigador novell i la promoció de la qualitat en la recerca amb la incorporació d’aquest col·lectiu en grups de recerca i en projectes competitius d'I+D. El programa d'ajuts predoctorals per a la contractació de personal investigador novell (FI) de l'AGAUR, té el suport econòmic del Fons Social Europeu.

NATURALESA I DURADA:

Els ajuts es desenvolupen en forma de contracte laboral sota la modalitat de contracte predoctoral amb dedicació a temps complert.

La durada màxima del contracte predoctoral serà de trenta-sis mesos

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els titulats universitaris que en el termini de presentació de sol·licituds acompleixin tots els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

El gaudiment d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut de característiques similars i amb la mateixa finalitat, i també amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual o estatutària.

 

BENEFICIS ECONÒMICS:

La retribució bruta del contracte, per 12 pagues, és la següent:

  • Primer i segon any del contracte: la retribució equivalent al 56% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.
  • Tercer any de contracte: la retribució equivalent al 60% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

 

COL·LABORACIÓ DOCENT:

Amb finalitat formativa, el personal investigador podrà col·laborar en tasques docents amb un màxim de 60 hores anuals.

L'entitat beneficària ha de certificar aquesta activitat a efectes curriculars.

Logo UE

dy