AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI)

SEGUIMENT

Si ja ets beneficiari d’un contracte predoctoral FI, a continuació trobaràs informació del teu interès:

INFORME DE RENOVACIÓ:

Anualment, has de presentar a les nostres oficines una sol·licitud de renovació de l'ajut, d'acord amb el calendari que estableix la última convocatòria.

Imprès de renovació pel segon i tercer any de contracte.

INFORME FINAL:

El personal investigador contractat ha de justificar l'ajut durant el darrer mes de contractació, independentment de la causa que motivi la finalització del contracte, contestant el qüestionari electrònic normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de l'AGAUR.

https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl?tipusUsuari=enquesta>

INCOMPATIBILITATS:

Als contractes objecte d'aquestes bases s'apliquen les incompatibilitats que s'estableixin al contracte laboral que subscriguin les entitats d'adscripció d'acord amb la legislació vigent.

L'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut finançat amb fons públics o privats que tinguin la mateixa finalitat i, en general, amb qualsevol altre percepció salarial que tingui horaris coincidents amb els de l'activitat formativa i investigadora o que pugui afectar l'assoliment dels objectius de l'ajuda.

L'ajut és compatible amb les activitats professionals o investigadores que siguin d'interès per als objectiu formatius de l'ajut, incloent els complements per tasques docents o els complements per tasques de recerca directament associades al projecte formatiu desenvolupat per la persona investigadora. L'ajut també és compatible amb les ajudes per a l'assistència a congressos, reunions o jornades científiques i les ajudes per a la realització d'estades breus de recerca i d'altres activitats formatives.

L'autorització d'aquestes compatibilitats correspon a l'entitat d'adscripció que acull la persona investigadora contractada, la qual ho ha de comunicar a l'AGAUR en el moment en què es produeixi.

INTERRUPCIONS:

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment i paternitat suspendran el còmput de la durada del contracte. Igualment el suspendran les situacions previstes a l'article 45.1.n) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

En aquests casos, l'entitat beneficiària de l'ajut podrà sol·licitar la recuperació del període de suspensió durant la darrera anualitat de l'ajut i en el termini màxim de dos mesos abans de la finalització dels tres anys de contracte.

Logo UE

vgfd