Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Requisits

REQUISITS GENERALS i ECONÒMICS

Requisits Generals

1. Ser estudiant de la UB en qualsevol dels seus ensenyaments de grau o màster universitari (a excepció dels estudiants dels centres adscrits).

 • Queden expressament exclosos els estudiants d'ensenyaments de tercer cicle o doctorat, títols propis i estudis de postgrau propi.
 • Als efectes de la present convocatòria no es consideren estudiants de la UB, els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

2. En el cas de ser estudiant estranger no comunitari, cal que la persona sol·licitant i/o el seu  pare o mare hagin treballat a Espanya durant l’any 2022 i tenir la condició de resident a Espanya, d’acord amb l’establert en la Llei 4/2000 de 11 de gener sobre dret i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en la nova redacció donada per la Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre.

3. No estar en possessió de cap títol acadèmic universitari oficial o no tenir les condicions per obtenir-lo, llevat que estigui cursant els primers estudis de màster o un segon cicle provinent d'un primer cicle no adaptat a l'espai europeu d'educació superior.

4. Trobar-se en una de les situacions següents, segons la modalitat que es vulgui demanar:

 • Modalitat A (ajuts de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes): Haver demanat la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional i/o la beca Equitat el curs 2023-2024 i trobar-se en una situació sobrevinguda que afecta l'economia. S'exclou com a situació sobrevinguda aquella en què la situació la produeix una decisió individual, com ara l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar. La beca general ha d'estar denegada només per motius acadèmics. En cas d'haver estat denegada per motius econòmics, s'ha de demostrar un canvi important en la situació econòmica o cal estudiar les possibles excepcionalitat
  • No haver demanat beca general i/o Equitat i haver sofert una circumstància personal sobrevinguda posterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de les beques esmentades o bé demostrar que els ingressos de la unitat familiar son iguals als dels llindars de la beca general
  • També seran admeses les sol·licituds de les persones refugiades que no hagin pogut fer la sol·licitud de la beca general sempre que sigui per causes justificades que es puguin acredita
  • S'exclou com a situació sobrevinguda aquella en què la situació la produeix una decisió individual com ara l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar.
 • Modalitat B (ajuts de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada: Haver sol.liictat la beca general o l'Equitat i trobar-se entre els trams 1 i 2 de la beca Equitat i haver d'abonar les assignatures amb recàrrec per matricular-les per segona vegada.
  • També es podran ser admesos:
     • Estudiants de màster no habilitant haver demenat la beca general i/o Equitat i que puguin acreditar que es troben en el Tram 1 i 2 de la beca Equitat.
     • Estudiants de grau o màster universitari que sense haver demanat la beca general ni l'Equitat, tinguin dificultats derivades de trastorns de l'aprenentatge i/o del desenvolupament.

Requisits Econòmics

Acreditar que la situació econòmica -durant el darrer trimestre del 2022, durant l'any 2023 o bé amb posterioritat al termini de presentació de les sol·licituds per obtenir la beca general o Equitat- no permet fer front al pagament dels preus públics de matrícula. En particular, la persona sol·licitant ha d'acreditar que es troba en unes circumstàncies que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries. En concret d'acord amb els requisits establerts a la RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2023-2024, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

AVALUACIÓ I ADJUDICACIÓ

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant valora exclusivament les que compleixen tots els requisits establerts a la base III.

2. Des de la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant s'avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris següents, seguint l’ordre de prioritat:

 • Grau
 • Màster universitari

En el cas que le nombre de sol.liictuds speri el pressupost a concedir, s'avaluara la prioritzacio de les sol.licituds en funcio de:

 • Evolució rendiment acadèmic
 • Situació econòmica

La unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, si ho considera oportú d’acord amb les situacions presentades, entrevista les persones sol·licitants que reuneixen els requisits de la convocatòria per poder avaluar millor les situacions al·legades. En el cas que la unitat els ho demani, aquestes persones han d’aportar documentació acreditativa, que pot incloure un informe dels Serveis Socials. Així mateix, en aquesta entrevista el personal de la unitat assessora sobre alternatives i/o accions que els estudiants poden dur a terme.

Si la sol.licitud no reuneix alguns els requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol.lictud en el termini de deu dies naturals i que l'acompanyi dels documents preceptius. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades a la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant i a la seu electrònica. Si no ho fa així, es considera qiue desisteix de la petició.

La comissió avaluadora elabora la proposta d’adjudicació d’acord amb l’avaluació feta per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant i determina els tipus d’ajuts que s’han de concedir segons les situacions al·legades, proposta que lliura a la vicerectora d’Estudiants i Participació.

En el termini màxim de deu dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la  vicerectora d’Estudiants i Participació emet la resolució parcial corresponent, en què consten:

 • les persones adjudicatàries dels ajuts,
 • les persones sol·licitants excloses per no complir els requisits, i
 • les persones sol·licitants en llista de reserva per possibles redistribucions del pressupost.

En les resolucions es fa constar la manera en què es regularitza l’import definitiu de la matrícula i el termini en què es fan les devolucions de matrícula, si escau. Les persones que tinguin l’ajut denegat han de pagar la totalitat de la matrícula abans de l’inici del curs següent.

MÈRITS

Per gaudir de l'ajut es considera un mèrit que la persona sol.licitant:

 • Hagi sol.licitat una beca de col·laboració de la UB.
 • Estigui apuntada al Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Participi en accions de voluntariat a la UB o d'aprenentatge servei (ApS).
 • Col·labori o sigui soci-sòcia de la Fundació Solidaritat UB.