Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Convocatòria

Convocatòria d'Ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, per al curs 2023-2024 [+]

La vicerectora d'Estudiants i Participació, de conformitat amb el que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona i d'acord amb els compromisos de l'equip de govern, mitjançant el programa especial d'ajuts de la Universitat de Barcelona anomenat bkUB ha aprovat les bases que regeixen la concessió d'ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, entenent com a tals les situacions personals sobtades que afecten les condicions econòmiques de l'estudiant en el moment en què ha d'efectuar el pagament de la matrícula o d'una part.

Objecte de la convocatòria:

Aquestes bases regulen la convocatòria dels ajuts a l'estudi per als estudiants de grau i màster universitari que es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir l'import total o parcial de la matrícula, com a resultat de:

  • Haver patit una situació sobrevinguda que afecta de manera greu l'economia familiar durant el darrer semestre del 2022, durant l'any 2023 o després del tancament de les convocatòries de les beques.
  • Tenir denegada la beca general només per motius acadèmics
  • Tenir concedida la beca general o Equitat, tenir uns ingressos familiars compresos entre els llindars 1 i 2 de la beca Equitat i haver d'abonar assignatures amb recàrrec per matricular-les per segona vegada.

L'import de l'ajut és com a màxim l'import total dels crèdits matriculats per primera vegada i la deducció del 40 % dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 crèdits. En situacions excepcionals, la comissió avaluadora pot valorar la concessió de l'import total dels crèdits matriculats per segona vegada

Aquests ajuts es poden atorgar només una vegada, a excepció dels casos en què la comissió de selecció consideri que s'ha produït una nova situació sobrevinguda. En qualsevol cas, es prioritzen les sol·licituds que no hagin gaudit d'ajuts anteriorment.

Es podran fer resolucions parcials [+]

Modalitats d'ajuts:

A. Ajuts de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes

B. Ajuts de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada

La comissió avaluadora té la potestat de concedir altres ajuts d'acord amb les circumstàncies excepcionals exposades per la persona interessada.

El termini de presentació de sol·licituds és del 18 de setembre de 2023 al 30 d'abril de 2024

Recorda que si sol·licites l'ajut abans del 30 de novembre de 2023, teva sol·licitud es resoldrà a la 1ª resolució (febrer 2024)