Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

 • Emplenar i confirmar el formulari de la UB.
 • Es pot demanar més d'una modalitat

Instruccions per emplenar el formulari avís

ATENCIÓ: Cal confirmar i signar telemàticament la sol·licitud per tal que aquesta es tramiti. Si guardes la sol·licitud com a 'esborrany', recorda finalitzar el procés 'guardar sol.licitud' quan tinguis totes les dades/documentació. En cas contrari, no se li donarà tràmit.

En el cas de la Modalitat A és molt important adjuntar tota la documentacio requerida. En el cas del document que cal signar sobre els membres de la unitat familiar es pot descarregar en aquest enllaç avis

Ajut de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes Ajut de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada

 

Informació relativa a la documentació

 

En cas de sol·licitar la Modalitat A (Ajut per a estudiants amb situacions sobrevingudes), s’ha d’adjuntar en pdf la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entén per unitat familiar el que estableix l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
 • Model signat per cadascun dels altres membres de la unitat familiar facilitat en el formulari de sol·licitud [desgarrega]
 • Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no confondre amb el padró individual)
 • Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda al·legada (atur, malaltia, desnonament, traspàs...).
 • Acreditació de la situació econòmica actual: ingressos actuals de la unitat familiar.
 • En cas de no haver sol·licitat la beca general, declaració de la renda o rendes de l'any 2022 dels membres de la unitat familiar.
 • En el cas que no es presenti la declaració de la renda, informació fefaent sobre la situació econòmica de la renda i el patrimoni, o certificat resum de la declaració anual de l'IRPF o certificat d'imputacions dels membres computables de la família, a més del certificat emès per l'Agència Tributària de la no obligació de formalitzar la declaració de la renda.
 • Acreditació dels mèrits indicats a la base II, si escau.

En cas de sol·licitar la Modalitat B:

 • Certificat mèdic acreditatiu de les dificultats derivades de trastorns de l'aprenentatge i/o del desenvolupament, si s'escau.