Imatge de capçalera Bústia d'Alertadors i Antifrau
Imatge de capçalera Bústia d'Alertadors i Antifrau mòbil
BÚSTIA D'ALERTADORS I ANTIFRAU

BÚSTIA D'ALERTADORS I ANTIFRAU

 

Aquest mecanisme facilita la notificació tant del presumpte frau com de deficiències en el control que puguin fer augmentar la vulnerabilitat de la Universitat al frau. 

Què es pot comunicar?

Es poden informar de les infraccions següents:

 • Accions i omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea.
   
 • Accions i omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal, incloses infraccions que impliquin dany econòmic per a la Hisenda pública i per a la Seguretat Social.
   
 • Accions i omissions que puguin ser constitutives d’infracció administrativa greu o molt greu, incloses infraccions que impliquin dany econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
   
 • Deficiències en el control que puguin fer augmentar la vulnerabilitat de la Universitat al frau.
   

Aquest canal d’alertadors i antifrau no ha de tramitar les comunicacions, les sol·licituds, les reclamacions, les queixes i els suggeriments per a la satisfacció dels quals estigui previst un procediment específic diferent.

Com funciona?
 • Durant tota la tramitació es garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals
   
 • En cap cas, es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l’informant ni se’ls donarà accés a la comunicació
   
 • Tots els intervinents actuen amb el màxim sigil i respectant el deure de mantenir la discreció, i de bona fe.
   
 • S’exigeix el respecte a la presumpció d’innocència i a l’honor de les persones afectades.
   
 • La falta de col·laboració de la persona afectada no impedeix que, d’ofici, es continuï tramitant el procediment.
   
 • La comunicació es pot presentar de forma anònima.
   
 • El delegat pot mantenir comunicació amb l’informant i sol·licitar-li la informació addicional que consideri necessària per a la investigació dels fets.
   
Com es tracten les comunicacions?
 • Un cop presentada la comunicació en línia, les persones obtenen a l’aplicació un  acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d’accés al canal de comunicació.
   
 • Aquest codi alfanumèric és la única manera d’accedir a aquets canal i garanteix la confidencialitat dels informadors. Es responsabilitat del informant conservar-lo.
   
 • L’acusament de recepció de la comunicació es tramita en un termini de set dies hàbils des de la seva recepció. El mes d’agost i els períodes de tancament de la UB es consideren inhàbils.
   
 • Es comprovarà la informació aportada, i si aquesta no inclou una descripció suficient dels fets i/o no aporta elements o dades necessaris per poder començar a valorar els fets descrits, es requerirà a l’informant que completi la informació i/o aporti documentació en el termini de deu dies hàbils
   
 • Es pot acordar la no admissió i, en conseqüència, l’arxivament de les actuacions en els casos següents:
   
  • Quan els fets comunicats manquin de versemblança
    
  • Quan els fets comunicats constitueixin mers rumors
    
  • Quan la comunicació manqui manifestament de fonament.
    
  • Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior.
    
  • Quan no s’hagi atès suficientment el requeriment d’aportació d’elements o dades necessaris per a la valoració dels fets després d’haver estat sol·licitat.
    

   

 

ACCEDEIX A LA BÚSTIA

 

 • Al finalitzar la comunicació es generarà aleatòriament un codi de registre.
 • És imprescindible que guardi aquest codi perquè és l'únic mitjà de comunicació entre vostè i la bústia antifrau.