Membres

Segons l'article 4 del Reglament d'aquesta unitat orgànica, poden ser membres del Claustre de Doctors:

  • Els doctors per la Universitat de Barcelona en qualsevol dels seus ensenyaments.
  • Els professors doctors que pertanyin o hagin pertangut a la plantilla docent de la UB.
  • Els doctors amb altres vinculacions amb la Universitat de Barcelona.
  • Els doctors honoris causa de la Universitat de Barcelona.

Els aspirants han de presentar una sol·licitud per escrit a la Comissió delegada del Claustre de Doctors, la qual ha de decidir sobre la seva admissió, d’acord amb els criteris prèviament establerts i ha de comunicar la decisió en la reunió del Consell més immediata.

Excepcionalment, poden ser membres honoraris aquelles persones que mereixin aquesta consideració pels seus mèrits o la seva elevada qualificació professional, a judici del Consell, segons els criteris prèviament establerts.

Són causa de baixa:

  • La decisió voluntària, presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  • L'acord del Consell, a proposta raonada de la comissió delegada, incorporada en l’ordre del dia de la reunió.