Contacte

 • Claustre de Doctors
 • Universitat de Barcelona
 • Finca Agustí Pedro i Pons
   
 • Av. Vallvidrera, 25
 • 618 141 405
 • cdub@ub.edu

Organització

Òrgans de govern

President: Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona

Vicepresidenta: Dra. Maria Feliu Torruella, vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació  

Secretària: Dra. Marta Piñol Lloret


Comissió delegada      

 • Dra. Ma. Teresa Estrach Panella, vocal
 • Dra. Ma. Elena Lauroba Lacasa, vocal
 • Dr.  Jordi Ortín Rull, vocal
 • Dr. Xavier Ma. Triadó i Ivern, vocal

Funcionament del Claustre de Doctors

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona està format per tres òrgans unipersonals (el president, el vicepresident i el secretari) i dos òrgans col·legiats (el Consell i la Comissió Delegada).

El president es el rector de la Universitat de Barcelona. La funció principal del president és dirigir i representar el Claustre de Doctors. Així doncs, s’encarrega de convocar les reunions dels òrgans col·legiats, és a dir, del Consell i de la Comissió Delegada, i també de presidir-les i dirigir-les. A més a més, el president és qui ha de signar els documents oficials (públics o privats) i, juntament amb el secretari, les actes i els documents que derivin de les decisions preses pels òrgans del Claustre de Doctors. D’altra banda, el president ha d’executar els acords del Consell, i, finalment, si calgués, ha d’adoptar les provisions i mesures urgents per als objectius i l’actuació del Claustre de Doctors, dels quals informarà oportunament els òrgans corresponents. En cas d’absència o malaltia, o altra causa justificada, el president pot delegar les seves funcions en el vicepresident, el qual ha nomenat entre els membres del Claustre de Doctors.

El vicepresident, doncs, actua amb competències delegades del president i té funcions executives.

Al  secretari li correspon convocar els òrgans col·legiats per ordre del president, així com efectuar les notificacions a tots els membres. També custodia la documentació del Claustre de Doctors, i, pel que fa a les reunions del Consell i de la Comissió Delegada, és l’encarregat, d’una banda, d’aixecar, redactar i signar les actes, i de l’altra, de redactar els certificats que calgui lliurar.

Quant al Consell, cal dir que és el màxim òrgan de representació del Claustre de Doctors. Està format pel president, el vicepresident i el secretari (els òrgans unipersonals), juntament amb la resta de membres del Claustre de Doctors. Les funcions del Consell són elegir els vocals de la Comissió Delegada, l’activitat i la gestió de la qual també ha de controlar; elaborar el Reglament del Claustre de Doctors i modificar el que calgui, i, a més, aprovar el pressupost anual.

Finalment, la Comissió Delegada és l’òrgan que duu a terme la gestió ordinària del Claustre de Doctors. Està formada pel president, el vicepresident, el secretari i els quatre vocals elegits per votació del Consell. El vicepresident actua amb l’autoritat delegada del president en tots els afers que l’encomani. A la Comissió Delegada li correspon acomplir les decisions preses pel Consell i fer un seguiment dels acords que adopti. També ha de confeccionar el pressupost de l’exercici, elaborar la memòria anual de les activitats i sotmetre tot això a l’aprovació del Consell. Tanmateix, pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball.