Pautes de redacció 

 • Quin document voleu elaborar?

  Escolliu correctament el document que heu d’elaborar. Tingueu en compte:

  • a qui va adreçat

  • quina funció té

  • quina normativa el regula (si escau).


  Si teniu algun dubte, consulteu la definició i les característiques del document que voleu redactar, que es troben en l’apartat Models de documents.

 • De quines parts consta?

  Consulteu l’esquema del model de document i seguiu-lo. Tingueu en compte també les normes gràfiques de presentació que fixa el Manual de normes gràfiques de la Universitat de Barcelona.

 • Quina informació ha de contenir?

  Seleccioneu la informació pertinent per a l’objectiu que us proposeu i deixeu de banda el que no sigui rellevant. Busqueu la simplificació.

 • Com heu d’ordenar la informació?

  Estructureu el text en paràgrafs de manera que cada un correspongui a una unitat de missatge. Seguiu un ordre lògic, així s’aconsegueix una comprensió bona i ràpida.

  Trobareu les indicacions pertinents de cada document en l’apartat d’estructura i les parts de què consta en l’esquema.

 • Quina varietat de la llengua és l’adequada?

  Esteu elaborant un document que, segurament, és formal. Penseu que la varietat estàndard és la més adequada. En segon lloc, plantegeu-vos quina terminologia i quina fraseologia voleu utilitzar segons el llenguatge d’especialitat al qual pertanyi el vostre text (llenguatge administratiu, llenguatge jurídic, llenguatge de les matemàtiques, etc.). Consulteu l’apartat de terminologia i fraseologia de cada model de document.

 • Heu aconseguit el que us proposàveu?

  Repasseu el document i comproveu que sigui clar i que:

  • contingui tota la informació necessària, però que no sigui redundant

  • estigui ben puntuat

  • els enllaços (conjuncions, relatius, etc.) facin el document entenedor.
Darrera actualització: 5-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Pautes de redacció» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1162> [consulta: 24 gener 2022].