Imatge corporativa 

La imatge corporativa d’una institució serveix d’element distintiu per identificar-la i permet de mantenir la integritat i la coherència visuals de la documentació institucional. El Manual de normes gràfiques recull les indicacions bàsiques d’aplicació de la imatge corporativa de la Universitat de Barcelona, que afecten la papereria, la comunicació, la senyalització exterior, etc.

Model
PDFDOTX
Model
PDFDOTX


Marca institucional

  • La marca de la Universitat de Barcelona s’ha d’identificar clarament en l’extrem esquerre de la capçalera de la documentació institucional.

  • Si la capçalera és personalitzada, les dades de l’emissor únicament s’especifiquen en la primera pàgina.


Tipografia i composició

  • Lletra: Arial 10 punts.

  • Interlineat: 12 punts.

  • Paràgrafs: en general, no s’han de sagnar i es deixa una línia en blanc per separar-los.

  • Partició de paraules: s’ha de procurar no partir paraules.


Traduccions

  • La marca de la Universitat de Barcelona és única, independentment de la llengua, i per tant no varia.

  • Les submarques tampoc no es tradueixen, tret de casos singulars que, per raó dels destinataris, excepcionalment s’hagin de tenir en altres llengües.

  • Si el contingut del document no es presenta en català, cal adaptar a la llengua del document les dades orgàniques i personals de la capçalera, si n’hi ha.
Més informació
Manual de normes gràfiques [accés en línia restringit]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016. <https://intranet.ub.edu/dyn/cms/04_eines_i_recursos/09_imatge_corporativa> [consulta: 26 febrer 2016].
Darrera actualització: 24-1-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Imatge corporativa» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=304> [consulta: 29 gener 2023].