Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Unitats organitzatives < Nomenclatura universitària < Llibre d’estil

Unitats organitzatives


Unitats organitzatives 

A més dels criteris que afecten la nomenclatura organitzativa de la Universitat de Barcelona, que es recullen en aquest llibre d’estil, podeu consultar totes les unitats orgàniques (en català, castellà i anglès), en l’aplicació de centres gestors, d’accés restringit al personal i que manté la Secretaria General.

L’objectiu d’aquests criteris és establir les bases per a un directori de noms de la Universitat de Barcelona —d’unitats, càrrecs i espais físics— coherent, normatiu i adequat.

Aquesta nomenclatura es fa visible en la imatge corporativa, en la documentació institucional, en el web, en la senyalització d’espais, en les targetes identificatives del personal, en les bases de dades de gestió, etc., a més de les referències indirectes que hi fan altres organismes.

Aquesta multiplicitat d’àmbits en què apareixen elements del nomenclàtor i la diversitat d’actors que els poden fer servir, pot generar una situació de coexistència de múltiples formes (sovint errònies tant des del punt de vista conceptual com lingüístic) per denominar una mateixa realitat, cosa que va en detriment de la imatge de transparència, unitat i modernitat que ha de donar la Universitat.

En aquests criteris i amb l’objectiu que els usuaris siguin com més autònoms millor a l’hora de denominar unitats noves o de referir-se a les existents s’ha treballat en aquesta doble línia:

 • s’han establert els principis bàsics i els criteris lingüístics elementals que cal tenir en compte perquè els noms de les unitats siguin funcionals i normatius;

 • s’han fixat les estructures lingüístiques de cada grup d’unitats paral·leles, de manera que els noms de les unitats siguin adequats i coherents uns respecte als altres.


D’aquesta manera, el nomenclàtor comença a dotar-se d’una estructura lògica, explícita, més adequada i àgil, que permet respondre als reptes actuals però també als de futur.

Principis bàsics 

Les denominacions de les entitats i unitats organitzatives de la Universitat de Barcelona:

 • Han de ser en llengua catalana, al marge que se’n facin traduccions cap a altres llengües.

 • Han de ser funcionals, concises, precises i transparents —fàcilment identificables i descriptives.

 • Han de ser coherents amb altres denominacions paral·leles o relacionades.

 • Han de ser lingüísticament adequades i respectar els criteris lingüístics i d’estil de la Universitat.

 • Han de mantenir els nexes lingüístics (articles, preposicions, conjuncions, etc.) necessaris.

 • Han de ser preferentment breus (i no ultrapassar els cent caràcters, inclosos els espais en blanc).

 • Han de tendir a la democratització i la modernització, i obviar marques de gènere.

Criteris lingüístics 

Els criteris que poden ser útils a l’hora d’establir denominacions d’unitats i de càrrecs de la Universitat de Barcelona són els següents:


Estructures lingüístiques 

Amb l’objectiu que el nomenclàtor de la Universitat de Barcelona segueixi unes regles de denominació clares, precises, funcionals, transparents i coherents, s’estableixen una sèrie de patrons lingüístics de caràcter orientatiu per facilitar la construcció dels noms de les unitats orgàniques. Cal tenir en compte que únicament es tipifiquen patrons majoritaris aplicables a denominacions semblants —de manera que no totes les denominacions orgàniques de la Universitat es poden reduir a aquesta tipologia d’estructures.

La informació es presenta en quadres. Cada quadre conté tres tipus d’informació diferents: a) els tipus de patrons, b) les estructures lingüístiques, i c) els exemples.

Tipus de patrons 

 • Genèric + Específic

  El nom que designa el tipus d’unitat va seguit d’una estructura específica que la distingeix. La part específica és única, no apareix en cap altra denominació. Per exemple: Àrea de Suport a la Recerca, Departament de Psicologia Bàsica, etc.

 • Genèric + Patró

  El nom que designa el tipus d’unitat va seguit d’una estructura específica que la distingeix. La part específica és previsible i coincideix amb el patró d’una altra unitat. Per exemple: Direcció de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Secretaria d’Estudiants i Docència de Física, etc.

 • Genèric + Específic de patró

  El nom que designa el tipus d’unitat va seguit d’una estructura específica que la distingeix. La part específica és previsible i coincideix amb una part del patró d’una altra unitat. Per exemple: Centre de Belles Arts, Oficina de Gestió Departamental de Química Orgànica, etc.

 • Ø

  En l’estructura d’aquestes denominacions no hi ha genèric. Per exemple: Gestió de la Recerca, Protecció Radiològica, etc.

Estructura lingüística 

En aquest cas, s’expliciten les estructures lingüístiques en què es concreten els patrons. A part dels genèrics que formen el nom de les unitats, s’especifiquen les categories gramaticals dels específics (noms, adjectius, etc.) i els connectors que uneixen genèric amb específic (preposicions, articles, conjuncions, etc.). En el cas de noms formats per un genèric i un patró (Administració de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per exemple), en general el connector que es fa servir per enllaçar-los és una contracció (del, de la, de l’, dels o de les).

Exemples 

Per il·lustrar l’aplicació dels patrons i de les estructures lingüístiques, s’han triat alguns exemples representatius.

Òrgans de govern

Patró
Vicerectorat + Específic
Estructura lingüística
Vicerectorat de + Nom
Exemples
Vicerectorat de Comunicació i Projecció
Vicerectorat de Política Científica


Patró
Comissionat + Específic
Estructura lingüística
Comissionat per a + Nom
Exemples
Comissionat per al Multilingüisme
Comissionat per a la Coordinació Hospitalària



Grup Universitat de Barcelona

Patró
Fundació + Específic
Estructura lingüística
Fundació + Nom
Exemples
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Josep Finestres



Centres docents

Patró
Facultat + Específic
Estructura lingüística
Facultat de + Nom
Exemples
Facultat de Belles Arts
Facultat d’Economia i Empresa



Departaments

Patró
Departament + Específic
Estructura lingüística
Departament de + Nom
Exemples
Departament d’Àlgebra i Geometria
Departament d’Arts Visuals i Disseny



Unitats transversals

Patró
Àrea + Específic
Estructura lingüística
Àrea de + Nom
Àrea + Adjectiu
Exemples
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Àrea Internacional i d’Estudiants


Patró
Agència + Específic
Estructura lingüística
Agència de + Nom
Exemples
Agència de Postgrau
Agència de Polítiques i de Qualitat


Patró
Direcció + Patró
Estructura lingüística
Direcció de + article + Nom
Exemples
Direcció de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Direcció de l’Àrea Internacional i d’Estudiants


Patró
Administració + Patró
Estructura lingüística
Administració de + article + Nom
Exemples
Administració de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Administració dels Serveis de Suport a la Recerca


Patró
Ø
Exemples
Gestió de la Recerca
Protecció Radiològica


Patró
Serveis + Específic
Estructura lingüística
Serveis de + Nom
Serveis + Adjectiu
Exemples
Serveis de Suport a la Recerca
Serveis Lingüístics



Administracions de centre i de Campus

S’estableixen, en primer lloc, les estructures de centre i de Campus, que serviran per completar l’específic del nom de les administracions corresponents.

Patró
Centre + Específic de Facultat
Estructura lingüística
Centre de + Nom
Exemples
Centre de Belles Arts
Centre d’Economia i Empresa


Patró
Centre + Específic de Facultat + Específic de Facultat
Estructura lingüística
Centre de + Nom + i de + Nom
Exemples
Centre de Física i de Química
Centre de Filosofia i de Geografia i Història


Patró
Campus + Específic
Estructura lingüística
Campus + Nom
Exemples
Campus Mundet
Campus Plaça Universitat



Un cop establerts aquests tres patrons, definim els corresponents a les administracions de centre i de Campus:

Patró
Administració + Centre
Estructura lingüística
Administració de Centre de + Nom
Administració de Centre de + Nom + i de + Nom
Exemples
Administració de Centre de Belles Arts
Administració de Centre de Física i de Química


Patró
Administració + Centre + Campus
Estructura lingüística
Administració de Centre de + Nom + i de Campus + Nom
Exemples
Administració de Centre d’Educació i de Campus Mundet
Administració de Centre de Matemàtiques i Informàtica i de Campus Plaça Universitat



Organització interna de les administracions de centre i de Campus

Patró
Secretaria d’Estudiants i Docència + Facultat o Campus o Ensenyament
Estructura lingüística
Secretaria d’Estudiants i Docència + Específic de facultat
Exemples
Secretaria d’Estudiants i Docència de Biologia
Secretaria d’Estudiants i Docència de Bellvitge
Secretaria d’Estudiants i Docència de Relacions Laborals



Patró
Oficina de Recerca + Específic d’Administració de Centre
Exemples
Oficina de Recerca de Belles Arts
Oficina de Recerca de Biologia


Patró
Oficina de Gestió Departamental + Específic de Departament
Estructura lingüística
Oficina de Gestió Departamental de + Nom
Exemples
Oficina de Gestió Departamental de Microbiologia
Oficina de Gestió Departamental de Genètica


Patró
Oficina d’Afers Generals + Específic d’Administració de Centre
Exemples
Oficina d’Afers Generals de Belles Arts
Oficina d’Afers Generals de Biologia



Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-2-2023
Citació recomanada:
«Unitats organitzatives» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=1804> [consulta: 31 març 2023].