Principis bàsics 

Les denominacions de les entitats i unitats organitzatives de la Universitat de Barcelona:

  • Han de ser en llengua catalana, al marge que se’n facin traduccions cap a altres llengües.

  • Han de ser funcionals, concises, precises i transparents —fàcilment identificables i descriptives.

  • Han de ser coherents amb altres denominacions paral·leles o relacionades.

  • Han de ser lingüísticament adequades i respectar els criteris lingüístics i d’estil de la Universitat.

  • Han de mantenir els nexes lingüístics (articles, preposicions, conjuncions, etc.) necessaris.

  • Han de ser preferentment breus (i no ultrapassar els cent caràcters, inclosos els espais en blanc).

  • Han de tendir a la democratització i la modernització, i obviar marques de gènere.
Darrera actualització: 26-1-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Unitats organitzatives: principis bàsics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1626> [consulta: 31 març 2023].