Els criteris del CUB en versió reduïda

Guies ràpides del CUB

Ús no sexista de la llengua 

Què és?Aquesta és una guia de consulta ràpida, adreçada especialment al PAS i PDI, amb recomanacions per redactar textos igualitaris, en català, que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona. Cal inserir-la, doncs, en el marc del Pla d’igualtat, que preveu una sèrie d’actuacions per proposar models, criteris i bones pràctiques pel que fa a un ús no sexista del llenguatge.

També cal destacar que darrere d’aquesta guia hi ha els criteris elaborats i consensuats, per al català i el castellà, pel Grup de Qualitat de la Xarxa Vives. Es tracta, per tant, de recomanacions compartides per la majoria d’universitats catalanes.


Què hi podeu trobar?Estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i també propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors), posant un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits. Es plantegen les qüestions següents:

 • Què cal fer si ens referim a una persona o persones determinades.

 • Quins recursos tenim quan ens referim a una persona indeterminada (que tant pot ser un home com una dona) o bé a un conjunt de persones indeterminades (que pot incloure homes i dones).

 • Com podem afavorir un ús igualitari i visibilitzador, tenint en compte altres aspectes no estrictament lingüístics.

 • On podem anar a buscar més informació sobre mots o expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; com relacionar els diferents tipus de documents amb les diverses estratègies proposades; com trobar més exemples dels diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats; i, en darrer terme, com anar als criteris complets «Ús no sexista de la llengua» publicats al CUB, que inclouen també exemples per al castellà.

Persones determinades 

Utilitzeu el gènere que correspongui, masculí o femení, per fer referència a una persona determinada, tant en singular com en plural.

Exemple correcte Ana Maria Geli, exrectora de la Universitat
Exemple incorrecte Ana Maria Geli, exrector de la Universitat
Exemple correcte Carta de la gerenta a tot el personal
Exemple incorrecte Carta de la gerent a tot el personal
Exemple correcte la professora adjunta
Exemple incorrecte la professora adjunt
Exemple correcte el degà de la Facultat de Psicologia, Josep M. Rubio, i la degana de la Facultat de Dret, Rosa Sala
Exemple inadequat els degans de la Facultat de Psicologia i la Facultat de Dret, Josep M. Rubio i Rosa Sala


En els mots invariables, l’element diferenciador és la forma femenina de l’article o altres especificadors amb flexió de gènere.

Exemple correcte la cap del Servei d’Atenció a l’Estudiant
dues docents
moltes auxiliars


Casos especials

Femenins en ‑essa

Davant l’alternança de formes, en els casos invariables es recomana l’ús dels femenins acabats en ‑essa que tenen tradició, amb la voluntat de visibilitzar les dones que ocupen aquests càrrecs o professions.

Exemple correcte la jutgessa
Exemple inadequat la jutge
Exemple correcte la metgessa
Exemple inadequat la metge


En els casos en què l’alternança es dona amb femenins acabats en ‑a, aquesta es prioritza per davant de la forma amb el sufix ‑essa.

Exemple correcte l’advocada
Exemple inadequat l’advocadessa


Qualificacions

Denomineu les qualificacions en masculí (apte, no apte, aprovat, no presentat), però feu servir el gènere que correspongui per referir-vos a les persones que obtenen aquestes qualificacions.

Exemple correcte CERTIFICO: Que Joana Sales és apta per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Exemple correcte Joana Sales ha obtingut la qualificació d’apte.


Informació Per resoldre dubtes sobre la forma femenina de les denominacions de professions, càrrecs, categories professionals del professorat i titulacions, podeu consultar el Diccionari de la llengua catalana i la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària.

Persones indeterminades 

Tot i que el masculí, singular o plural, es pot fer servir per referir-nos a homes i dones, quan el text fa referència a persones indeterminades, recomanem diverses estratègies per incloure i visibilitzar ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple correcte agent, auxiliar, fiscal, membre, representant, responsable

   • Per referir-se a una sola persona

    Exemple correcte el paper de l’ésser humà en el canvi climàtic
    Exemple inadequat el paper de l’home en el canvi climàtic
    Exemple correcte Marta Comas, estudiant del grau de Relacions Laborals
    Exemple inadequat Marta Comas, estudianta del grau de Relacions Laborals

   • Per referir-se a diverses persones

    Es recomana treure l’article o qualsevol determinant amb flexió de gènere si el text ho permet i no canvia el significat.

    Exemple correcte El curs s’adreça a professionals del món de l’art i del disseny.
    Exemple inadequat El curs s’adreça als professionals del món de l’art i del disseny.


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple correcte criatura, infant, part, persona, víctima

   • Per referir-se a una sola persona

    Exemple correcte les habilitats cognitives de l’infant
    Exemple inadequat les habilitats cognitives del nen

   • Per referir-se a diverses persones

    Exemple correcte S’han organitzat activitats en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol al Japó.
    Exemple inadequat S’han organitzat activitats en solidaritat amb els afectats pel terratrèmol al Japó.


   Límits d’aplicació de les paraules persona i persones

  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple correcte alumnat, cos docent, equip, funcionariat, personal, professorat, plantilla

   • Per referir-se a una sola persona

    Exemple correcte eines per al professorat
    Exemple inadequat eines per al professor

   • Per referir-se a diverses persones

    Exemple correcte personal de secretaria del centre
    Exemple inadequat secretàries del centre


   Límits d’aplicació dels mots col·lectius

  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona.

   • La funció o l’acció en comptes de la persona o persones

    Exemple correcte docència, coordinació, consultoria, presidència, secretaria, vocalia

    • Per referir-se a una sola persona

     Exemple correcte eleccions a la presidència de la Comissió
     Exemple inadequat eleccions a president de la Comissió
     Exemple correcte inscripció a la jornada Mediació Familiar i Social
     Exemple inadequat inscripció a la jornada Mediador Familiar i Social

    • Per referir-se a diverses persones

     Exemple correcte La presidència, la secretaria i la vocalia les han d’ocupar docents.
     Exemple inadequat Els presidents, els secretaris i els vocals han de ser docents.
     Exemple correcte Associació d’Empreses de Consultoria
     Exemple inadequat Associació d’Empreses de Consultors


    Límits d’aplicació de la funció o l’acció en comptes de la persona o persones

   • L’organisme o la unitat en comptes de la persona o persones

    Exemple correcte ajuntament, deganat, comissió, consell, gerència, secretaria, vicerectorat

    • Per referir-se a una sola persona

     Exemple correcte Cal adreçar-se a la Intervenció Delegada.
     Exemple inadequat Cal adreçar-se a l’interventor delegat.
     Exemple correcte Cal trucar als Serveis Informàtics.
     Exemple inadequat Cal trucar al tècnic informàtic.

    • Per referir-se a diverses persones

     Exemple correcte Consulteu els dubtes a la Comissió Acadèmica del centre.
     Exemple inadequat Consulteu els dubtes als membres de la Comissió Acadèmica del centre.
     Exemple correcte Les gerències preveuen una reducció de la despesa.
     Exemple inadequat Els gerents preveuen una reducció de la despesa.


    Límits d’aplicació de l’organisme o la unitat en comptes de la persona o persones

   • Canvis de redacció: també podeu recórrer a adjectius en comptes de substantius, a formes verbals en lloc de formes nominals o a altres expressions despersonalitzades.

    • Per referir-se a una sola persona

     Exemple correcte Documentació de qui sol·licita l’ajuda
     Exemple inadequat Documentació del sol·licitant de l’ajuda
     Exemple correcte Cal portar dues fotografies.
     Exemple inadequat L’usuari interessat ha de portar dues fotografies.
     Exemple correcte Necessiteu un informe mèdic.
     Exemple inadequat Necessiteu un informe del metge
     Exemple correcte Nom i cognoms:
     Exemple inadequat Sr./Sra.:
     El/La sol·licitant:

    • Per referir-se a diverses persones

     Exemple correcte Qui vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.
     [En un pla docent.]
     Exemple inadequat Els alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada han de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.
     Exemple correcte Requisit d’accés al postgrau: tenir el grau de Filologia Catalana.
     Exemple inadequat Requisit d’accés al postgrau: ser graduats en Filologia Catalana.
     Exemple correcte Us donem la benvinguda
     Exemple inadequat Benvinguts i benvingudes
     Exemple correcte Amb el patrocini de: / Patrocinen:
     Exemple inadequat Patrocinadors:


  • Tractament personal: feu servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una.

   • Per referir-se a una sola persona

    Exemple correcte Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos atentament.
    Exemple inadequat Aprofitem l’avinentesa per saludar-lo atentament.

   • Per referir-se a diverses persones

    Exemple correcte Us informem de la nova normativa del centre.
    Exemple inadequat Els/Les informem de la nova normativa del centre.


 • Recursos visibilitzadors: fan visibles les dones i els homes en el discurs.

  • Formes dobles: utilitzeu-les de manera excepcional, només quan vulgueu visibilitzar explícitament la presència d’homes i dones en el discurs, sobretot en les referències a càrrecs o professions, i no us serveixi cap dels recursos inclusius. Us recomanem un ús diferent segons si us referiu a una sola persona indeterminada o a més d’una.

   • Per referir-se a una sola persona indeterminada

    Si utilitzeu formes dobles, feu servir les senceres; les abreujades només s’han d’utilitzar si hi ha limitacions d’espai.

    Exemple correcte Les funcions del degà o degana són:

    Exemple inadequat Les funcions del degà són:
    [En textos normatius.]


    Exemple correcte Benvolgut professor, benvolguda professora,

    Exemple inadequat Benvolgut/uda professor/a,
    [En salutacions de comunicacions.]


    Informació En les formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina (Signatura del director o directora del centre, per exemple), tot i que també es pot optar per l’ordre invers (Cal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui, per exemple).


    Recordeu, però, que són preferibles els recursos inclusius davant dels visibilitzadors, perquè tenen l’avantatge que afavoreixen la claredat i la fluïdesa del text. A l’hora d’escollir el recurs més adequat, cal tenir en compte el tipus de text, el context, a qui va destinat, entre altres factors.

    Quan l’aplicació dels recursos inclusius o visibilitzadors va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, utilitzeu el masculí singular amb valor genèric.

    Exemple correcte Formen part de la comissió un membre del col·lectiu docent i investigador, un membre del PAS i un estudiant.

    Exemple inadequat Formen part de la comissió una persona membre del col·lectiu docent i investigador, un membre o una membre del PAS i un o una estudiant.


   • Per referir-se a diverses persones indeterminades

    Quan l’aplicació dels recursos inclusius va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, utilitzeu el masculí plural amb valor genèric abans que les formes dobles.

    Exemple correcte També han subscrit el text arquitectes, enginyers industrials, enginyers de telecomunicacions, metges, aparelladors, doctors i llicenciats en filosofia i lletres.

    Exemple inadequat També han subscrit el text arquitectes, enginyers i enginyeres industrials, enginyers i enginyeres de telecomunicacions, metges i metgesses, aparelladors i aparelladores, doctors i doctores, llicenciats i llicenciades en filosofia i lletres.


    Reserveu les formes dobles en plural, només de manera excepcional, per a contextos molt determinats, quan hi hagi una voluntat explícita de visibilitzar la presència de tots dos sexes en el discurs.

    Exemple correcte Els rectors i rectores de les universitats catalanes signaran l’acord.
    [Si es vol visibilitzar que hi ha dones rectores.]

    Exemple inadequat Els rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

Altres consideracions 

Tractaments simètrics

Feu servir tractaments simètrics entre homes i dones.

Exemple correcte Per a més informació, adreceu-vos al Sr. Pla o a la Sra. Comes.

Exemple inadequat Per a més informació, adreceu-vos al Sr. Pla o a la Srta. Comes.


Exemple correcte Intervé el doctor Pla i li respon la doctora Esteve.

Exemple inadequat Intervé el doctor Pla i li respon la professora Esteve. [També és doctora.]


Les paraules dona i home

En les professions que ja tenen una forma femenina i masculina, no cal fer sevir les paraules dona i home al davant.

Exemple correcte dues enginyeres

Exemple inadequat dues dones enginyeres


Exemple correcte dos llevadors i un infermer

Exemple inadequat dos homes llevadors i un home infermer


Nom i cognoms

Desenvolupeu sempre el nom al costat del cognom per fer visible la presència de les dones.

Exemple correcte S’aprova la proposta d’Anna Roure i Joan Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.

Exemple correcte Tirado, Daniel; Paluzie, Elisenda; Martínez-Galarraga, Julio (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.


Gènere no-binari

En formularis i enquestes, feu servir les denominacions dona, home i no-binari, per reflectir la diversitat de gènere.

Exemple correcte Identitat de gènere
☐ Dona
☐ Home
No-binari
 
Aquesta guia ràpida és una versió resumida del criteri «Ús no sexista de la llengua» del CUB.
Darrera actualització: 21-12-2021
Impressió de la guia
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua» [en línia]. A: Guies ràpides del CUB. Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/guiarapida.php?id=2510> [consulta: 31 gener 2023].