[x traduir]La línia de recerca en polítiques lingüístiques comparades pretén analitzar els principis teòrics i pràctics de la política, la gestió i la planificació lingüístiques partint de l’anàlisi contrastiva les regulacions lingüístiques de iure i de facto en societats diferents. En aquesta línia, els investigadors del CUSC treballen especialment en la comparació de les polítiques dels diferents territoris de llengua catalana i en l’estudi contrastiu de les polítiques lingüístiques dels països amb llengües mitjanes.

The research on language policies compared to analyze the theoretical and practical principles of policy, management and planning based on the contrastive analysis of linguistic regulations jure and de facto in different societies. In this regard, researchers CUSC work especially in comparison to the policies of the different territories of Catalan language and contrastive study of language policies of countries with medium languages.