Serveis consorciats per a l’administració electrònica

e-notum

Notificacions electròniques

L’e-NOTUM és un servei que permet fer notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc.) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

El ciutadà pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rep al correu electrònic o telèfon mòbil.

Accés a l’e-NOTUM

via-oberta

Via Oberta

Sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions i, en general de les institucions públiques i entitats. Això permet la substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper en els procediments administratius per part de les persones interessades.

copia

Generació de còpies autèntiques

CÒPIA és un servei de generació de còpies autèntiques amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent i, en concret, l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el qual regula la validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

e-fact

Factura electrònica

e.FACT és el servei de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes amb sistemes de recepció de factures dels proveïdors per contribuir a l’impuls i difusió de l’ús de la factura electrònica.

eacat

EACAT: tramitació entre administracions

Els serveis de tramitació interadministrativa fan possible la substitució de les trameses documentals en paper per les corresponents en suport electrònic. Es manté la validesa jurídica i facilita la integració automatitzada de la informació en els serveis de les administracions catalanes.

e-licita

Licitació electrònica

El servei e-LICITA és una eina mitjançant la qual el licitador tanca la proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

e-arxiu

Arxiu electrònic únic de documents

El servei i-ARXIU garanteix que els expedients i documents que genera o rep una organització en l’exercici de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables, autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida.

mux

Registre unificat MUX

El servei de registre unificat MUX permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides. Amb aquesta integració, les anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis AOC es fan directament al registre general de l’ens, en lloc de fer-se al registre electrònic auxiliar de l’EACAT.

  • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • Contacte
  • Última actualització: 13-05-2021