RESUM

Els objectius generals d’aquest subprojecte són, d’una banda, completar la introducció dels materials corresponents a les localitats del domini lingüístic català de l’“Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica” (ALPI) i, d’altra, dur a terme diversos estudis contrastius i comparatius, tant intradialectalment i interdialectalment com intralingüísticament i interlingüísticament, d’aquests materials amb les dades que inclouen dues obres fonamentals per al coneixement i estudi de les diverses varietats dialectals dels territoris de parla catalana: el “Diccionari català-valencià-balear” (DCVB) i l’“Atles lingüístic del domini català” (ALDC).

L’estudi conjunt dels materials enriquirà el coneixement global del lèxic i de determinats aspectes fònics i morfològics del català de la primera meitat del segle XX i facilitarà el desenvolupament d’estudis contrastius amb dades actuals.

Les localitats no coincidents complementen, per la seva banda, el contingut dels tres treballs, i, en particular, de l’ALPI i del DCVB. D’aquestes dues obres és sabut, mitjançant la informació que apareix al mapa de localitats del primer volum del DCVB i en posteriors treballs d’investigació, que una part dels materials de l’ALPI haurien servit per incrementar el cabal lèxic del DCVB. Des d’aquesta perspectiva es procedirà a extreure totes les dades de l’ALPI que es van incorporar al DCVB i es determinaran les motivacions de la seva inclusió, com també la metodologia que es va aplicar. Els àmbits d’estudi del subprojecte comprenen principalment la fonètica, la morfologia, la sintaxi, el lèxic i també la paremiologia, l’antropologia i el contacte de llengües.

© GEO-LEX-CAT