Guies ràpides: els criteris en versió reduïda

Ús no sexista de la llengua

 • Persones determinades
  • Persones indeterminades
   • Altres consideracions
    • Annexos

     Ús no sexista de la llengua

     Què és?     Aquesta és una guia de consulta ràpida, adreçada especialment al PAS i PDI, amb recomanacions per redactar textos igualitaris, en català, que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona. Cal inserir-la, doncs, en el marc del Pla d’igualtat, que preveu una sèrie d’actuacions per proposar models, criteris i bones pràctiques pel que fa a un ús no sexista del llenguatge.

     També cal destacar que darrere d’aquesta guia hi ha els criteris elaborats i consensuats, per al català i el castellà, pel Grup de Qualitat de la Xarxa Vives. Es tracta, per tant, de recomanacions compartides per la majoria d’universitats catalanes.


     Què hi podeu trobar?     Estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i també propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors), posant un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits. Es plantegen les qüestions següents:

     • Què cal fer si ens referim a una persona o persones determinades.

     • Quins recursos tenim quan ens referim a una persona indeterminada (que tant pot ser un home com una dona) o bé a un conjunt de persones indeterminades (que pot incloure homes i dones).

     • Com podem afavorir un ús igualitari i visibilitzador, tenint en compte altres aspectes no estrictament lingüístics.

     • On podem anar a buscar més informació sobre mots o expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; com relacionar els diferents tipus de documents amb les diverses estratègies proposades; com trobar més exemples dels diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats; i, en darrer terme, com anar als criteris complets «Ús no sexista de la llengua», que inclouen també exemples per al castellà.

     Persones determinades

     Utilitzeu el gènere que correspongui, masculí o femení, per fer referència a una persona determinada, tant en singular com en plural.

     Exemple adequatAna Maria Geli, exrectora de la Universitat
     Exemple no admissibleAna Maria Geli, exrector de la Universitat

     Exemple adequatCarta de la gerenta a tot el personal
     Exemple no admissibleCarta de la gerent a tot el personal

     Exemple adequatla professora adjunta
     Exemple no admissiblela professora adjunt
     Exemple adequatel degà de la Facultat de Psicologia, Josep M. Rubio, i la degana de la Facultat de Dret, Rosa Sala
     Exemple inadequatels degans de la Facultat de Psicologia i la Facultat de Dret, Josep M. Rubio i Rosa Sala


     En els mots invariables, l’element diferenciador és la forma femenina de l’article o altres especificadors amb flexió de gènere.

     Exemple adequatla cap del Servei d’Atenció a l’Estudiant
     dues docents
     moltes auxiliars


     Casos especials

     Femenins en ‑essa

     Davant l’alternança de formes, en els casos invariables es recomana l’ús dels femenins acabats en ‑essa que tenen tradició, amb la voluntat de visibilitzar les dones que ocupen aquests càrrecs o professions.

     Exemple adequatla jutgessa
     Exemple inadequatla jutge

     Exemple adequatla metgessa
     Exemple inadequatla metge


     En els casos en què l’alternança es dona amb femenins acabats en ‑a, aquesta es prioritza per davant de la forma amb el sufix ‑essa.

     Exemple adequatl’advocada
     Exemple inadequatl’advocadessa


     Qualificacions

     Denomineu les qualificacions en masculí (apte, no apte, aprovat, no presentat), però feu servir el gènere que correspongui per referir-vos a les persones que obtenen aquestes qualificacions.

     Exemple adequatCERTIFICO: Que Joana Sales és apta per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

     Exemple adequatJoana Sales ha obtingut la qualificació d’apte.


     InformacióPer resoldre dubtes sobre la forma femenina de les denominacions de professions, càrrecs, categories professionals del professorat i titulacions, podeu consultar el Diccionari de la llengua catalana i la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària.

     Persones indeterminades

     Tot i que el masculí, singular o plural, es pot fer servir per referir-nos a homes i dones, quan el text fa referència a persones indeterminades, recomanem diverses estratègies per incloure i visibilitzar ambdós sexes.

     • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

      • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

       Exemple adequatagent, auxiliar, fiscal, membre, representant, responsable

       • Per referir-se a una sola persona

        Exemple adequatel paper de l’ésser humà en el canvi climàtic
        Exemple inadequatel paper de l’home en el canvi climàtic

        Exemple adequatMarta Comas, estudiant del grau de Relacions Laborals
        Exemple inadequatMarta Comas, estudianta del grau de Relacions Laborals

       • Per referir-se a diverses persones

        Es recomana treure l’article o qualsevol determinant amb flexió de gènere si el text ho permet i no canvia el significat.

        Exemple adequatEl curs s’adreça a professionals del món de l’art i del disseny.
        Exemple inadequatEl curs s’adreça als professionals del món de l’art i del disseny.


      • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

       Exemple adequatcriatura, infant, part, persona, víctima

       • Per referir-se a una sola persona

        Exemple adequatles habilitats cognitives de l’infant
        Exemple inadequatles habilitats cognitives del nen

       • Per referir-se a diverses persones

        Exemple adequatS’han organitzat activitats en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol al Japó.
        Exemple inadequatS’han organitzat activitats en solidaritat amb els afectats pel terratrèmol al Japó.


       Límits d’aplicació de les paraules persona i persones

      • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

       Exemple adequatalumnat, cos docent, equip, funcionariat, personal, professorat, plantilla

       • Per referir-se a una sola persona

        Exemple adequateines per al professorat
        Exemple inadequateines per al professor

       • Per referir-se a diverses persones

        Exemple adequatpersonal de secretaria del centre
        Exemple inadequatsecretàries del centre


       Límits d’aplicació dels mots col·lectius

      • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona.

       • La funció o l’acció en comptes de la persona o persones

        Exemple adequatdocència, coordinació, consultoria, presidència, secretaria, vocalia

        • Per referir-se a una sola persona

         Exemple adequateleccions a la presidència de la Comissió
         Exemple inadequateleccions a president de la Comissió

         Exemple adequatinscripció a la jornada Mediació Familiar i Social
         Exemple inadequatinscripció a la jornada Mediador Familiar i Social

        • Per referir-se a diverses persones

         Exemple adequatLa presidència, la secretaria i la vocalia les han d’ocupar docents.
         Exemple inadequatEls presidents, els secretaris i els vocals han de ser docents.

         Exemple adequatAssociació d’Empreses de Consultoria
         Exemple inadequatAssociació d’Empreses de Consultors


        Límits d’aplicació de la funció o l’acció en comptes de la persona o persones

       • L’organisme o la unitat en comptes de la persona o persones

        Exemple adequatajuntament, deganat, comissió, consell, gerència, secretaria, vicerectorat

        • Per referir-se a una sola persona

         Exemple adequatCal adreçar-se a la Intervenció Delegada.
         Exemple inadequatCal adreçar-se a l’interventor delegat.

         Exemple adequatCal trucar als Serveis Informàtics.
         Exemple inadequatCal trucar al tècnic informàtic.

        • Per referir-se a diverses persones

         Exemple adequatConsulteu els dubtes a la Comissió Acadèmica del centre.
         Exemple inadequatConsulteu els dubtes als membres de la Comissió Acadèmica del centre.

         Exemple adequatLes gerències preveuen una reducció de la despesa.
         Exemple inadequatEls gerents preveuen una reducció de la despesa.


        Límits d’aplicació de l’organisme o la unitat en comptes de la persona o persones

       • Canvis de redacció: també podeu recórrer a adjectius en comptes de substantius, a formes verbals en lloc de formes nominals o a altres expressions despersonalitzades.

        • Per referir-se a una sola persona

         Exemple adequatDocumentació de qui sol·licita l’ajuda
         Exemple inadequatDocumentació del sol·licitant de l’ajuda

         Exemple adequatCal portar dues fotografies.
         Exemple inadequatL’usuari interessat ha de portar dues fotografies.

         Exemple adequatNecessiteu un informe mèdic.
         Exemple inadequatNecessiteu un informe del metge

         Exemple adequatNom i cognoms:
         Exemple inadequatSr./Sra.:
         El/La sol·licitant:

        • Per referir-se a diverses persones

         Exemple adequatQui vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.
         [En un pla docent.]
         Exemple inadequatEls alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada han de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

         Exemple adequatRequisit d’accés al postgrau: tenir el grau de Filologia Catalana.
         Exemple inadequatRequisit d’accés al postgrau: ser graduats en Filologia Catalana.

         Exemple adequatUs donem la benvinguda
         Exemple inadequatBenvinguts i benvingudes

         Exemple adequatAmb el patrocini de: / Patrocinen:
         Exemple inadequatPatrocinadors:


      • Tractament personal: feu servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una.

       • Per referir-se a una sola persona

        Exemple adequatAprofitem l’avinentesa per saludar-vos atentament.
        Exemple inadequatAprofitem l’avinentesa per saludar-lo atentament.

       • Per referir-se a diverses persones

        Exemple adequatUs informem de la nova normativa del centre.
        Exemple inadequatEls/Les informem de la nova normativa del centre.


     • Recursos visibilitzadors: fan visibles les dones i els homes en el discurs.

      • Formes dobles: utilitzeu-les de manera excepcional, només quan vulgueu visibilitzar explícitament la presència d’homes i dones en el discurs, sobretot en les referències a càrrecs o professions, i no us serveixi cap dels recursos inclusius. Us recomanem un ús diferent segons si us referiu a una sola persona indeterminada o a més d’una.

       • Per referir-se a una sola persona indeterminada

        Si utilitzeu formes dobles, feu servir les senceres; les abreujades només s’han d’utilitzar si hi ha limitacions d’espai.

        Exemple adequatBenvolgut professor, benvolguda professora,

        Exemple inadequatBenvolgut/uda professor/a,
        [En salutacions de comunicacions.]


        InformacióEn les formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina (Signatura del director o directora del centre, per exemple), tot i que també es pot optar per l’ordre invers (Cal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui, per exemple).


        Recordeu, però, que són preferibles els recursos inclusius davant dels visibilitzadors, perquè tenen l’avantatge que afavoreixen la claredat i la fluïdesa del text. A l’hora d’escollir el recurs més adequat, cal tenir en compte el tipus de text, el context, a qui va destinat, entre altres factors.

        Quan l’aplicació dels recursos inclusius o visibilitzadors va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, utilitzeu el masculí singular amb valor genèric.

        Exemple adequatFormen part de la comissió un membre del col·lectiu docent i investigador, un membre del PAS i un estudiant.

        Exemple inadequatFormen part de la comissió una persona membre del col·lectiu docent i investigador, un membre o una membre del PAS i un o una estudiant.


       • Per referir-se a diverses persones indeterminades

        Quan l’aplicació dels recursos inclusius va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, utilitzeu el masculí plural amb valor genèric abans que les formes dobles.

        Exemple adequatTambé han subscrit el text arquitectes, enginyers industrials, enginyers de telecomunicacions, metges, aparelladors, doctors i llicenciats en filosofia i lletres.

        Exemple inadequatTambé han subscrit el text arquitectes, enginyers i enginyeres industrials, enginyers i enginyeres de telecomunicacions, metges i metgesses, aparelladors i aparelladores, doctors i doctores, llicenciats i llicenciades en filosofia i lletres.


        Reserveu les formes dobles en plural, només de manera excepcional, per a contextos molt determinats, quan hi hagi una voluntat explícita de visibilitzar la presència de tots dos sexes en el discurs.

        Exemple adequatEls rectors i rectores de les universitats catalanes signaran l’acord.
        [Si es vol visibilitzar que hi ha dones rectores.]

        Exemple inadequatEls rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

     Altres consideracions

     Tractaments simètrics

     Feu servir tractaments simètrics entre homes i dones.

     Exemple adequatPer a més informació, adreceu-vos al Sr. Pla o a la Sra. Comes.

     Exemple inadequatPer a més informació, adreceu-vos al Sr. Pla o a la Srta. Comes.


     Exemple adequatIntervé el doctor Pla i li respon la doctora Esteve.

     Exemple inadequatIntervé el doctor Pla i li respon la professora Esteve. [També és doctora.]


     Les paraules dona i home

     En les professions que ja tenen una forma femenina i masculina, no cal fer sevir les paraules dona i home al davant.

     Exemple adequatdues enginyeres

     Exemple inadequatdues dones enginyeres


     Exemple adequatdos llevadors i un infermer

     Exemple inadequatdos homes llevadors i un home infermer


     Nom i cognoms

     Desenvolupeu sempre el nom al costat del cognom per fer visible la presència de les dones.

     Exemple adequatS’aprova la proposta d’Anna Roure i Joan Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.

     Exemple adequatTirado, Daniel; Paluzie, Elisenda; Martínez-Galarraga, Julio (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.


     Gènere no-binari

     En formularis i enquestes, feu servir les denominacions dona, home i no-binari, per reflectir la diversitat de gènere.

     Exemple adequatIdentitat de gènere
     ☐ Dona
     ☐ Home
     No-binari
      

     Annexos     InformacióAl capítol «Uso no sexista del lenguaje» hi trobareu els criteris per al castellà.

     Al capítol «Gender» hi trobareu els criteris per a l’anglès.

     Guia ràpidaAquesta guia ràpida és una versió resumida del criteri «Ús no sexista de la llengua».

     Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
     Darrera actualització: 8-11-2023
     Citació recomanada:
     «Ús no sexista de la llengua» [en línia]. A: Guies ràpides del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/guiarapida.php?id=2510> [consulta: 26 febrer 2024].