Instal·lació i projectes sonors

Instal·lació sonora

La instal·lació sonora és una pràctica multidisciplinària, basada en conceptes d’espai i so. Aquesta assignatura teoricopràctica està impartida per un equip de professors compost per un escultor, un compositor, un arquitecte especialista en acústica, i una performer que treballa l’espai audiovisual. En l’assignatura s’impartiran els conceptes fonamentals per a desenvolupar un treball pràctic en el qual intervenen la sintaxi de l’espai tridimensional; l’organització espacial en l’espai urbà i en l’entorn natural; l’organització de el so, la gestió de projectes en l’espai acústic i una investigació crítica que s’interrelaciona aspectes històrics i la realització pràctica d’una instal·lació sonora col·laborativa per part dels alumnes.

L’assignatura està impartida pels professors Pedro Alcalde; Josep Cerdà; Francesc Daumal i Barbara Held, amb l’estructura i continguts:


Espai · Josep Cerdà

4 sessions de 3h.

Aquesta part de l’assignatura tractarà de la sintaxi de l’espai tridimensional i l’organització espacial en l’espai urbà i en l’entorn natural. S’estudiarà l’estructuració espacial mitjançant els recorreguts i seqüències narratives de l’espai i s’introduirà als materials, tècniques constructives i processos artístics necessaris per a la comprensió i l’experimentació pràctica en escultura sonora i instal·lacions en l’espai tridimensional.

– Geofonías del Silenci

Identitat sonora de el lloc, ambients sonors i escolta activa. Derives sonores, Sound Walking, passejants solitaris, flâneurs, artistes caminants i poetes. Genius loci, o l’esperit de el lloc. Shinrin Yoku, microsons i sons inaudibles. Silencis en la literatura. Instal·lacions, performances i happenings silenciosos.

– Cartografia sonora i geolocalització

Fronteres, nivells i capes sonores en l’espai urbà. Espais urbans definits per la dinàmica i la mobilitat. Trajectòries espacials i temporals. Composicions sonores dels espais urbans. Cartografia artística: mapes de sons, sentiments i sensacions. Sistemes gràfics de representació, codis de lectura, ordenació, processament i transmissió d’informació. La ciutat com a text i escenari, amb múltiples possibilitats de lectura.

– Exposar sons

Experimentar el so amb la tímbrica dels materials i formes. Nocions de Ritme, Composició, Simetria, Harmonia, i la seva interrelació en les arts plàstiques, escèniques, musicals i tridimensionals. Cimática, dibuixar amb sons, imatges de com es propaga el so en els materials amb recorreguts i pautes geomètriques.

– Nocions d’espai

Percepció de l’espai, física, mental i sensorial. Superfícies, territoris, i límits. Línies i recorreguts en l’espai. Trajectòries, etapes espacials i temporals. Transicions i successions rítmiques entre els espais. Seqüències sonores, geometria dels espais i materials. Disseny sonor de l’espai.


So · Pedro Alcalde

4 sessions de 3h.

Aquesta part de l’assignatura s’entrellaça amb la de “Espai” en sessions compartides. El so serà considerat tant en si mateix, com a flux temporal, com en la seva relació amb l’espai i tots aquells projectes que impliquen una interacció multi-, inter- o antidisciplinar amb les altres arts o esdeveniments.

– Jocs de valors i intensitats

Ona sonora i so percebut: magnituds i paràmetres. Exercicis pràctics de creació amb paràmetres aïllats: freqüència, intensitat, durada, espectre de parcials, envoltant i timbre. Combinatòries. Ruletes aleatòries.

 • Excurs: so i llum, escolta i visió, altres sentits.
 • Pràctica: COMPOSICIÓ SONORA PER PANTALLA, vídeo breu amb imatge i so basats en els diferents jocs amb els paràmetres sonors.

– Mapes de textures

Graduació de el flux d’esdeveniments sonors: composicions amb textures. Sintagma i paradigma: línia de temps horitzontal (opacitat / claredat) i línia de densitat vertical (homogeni / heterogeni). Tipus de textures i maneres de combinació i juxtaposició.

 • Excurs: fonts sonores, atributs, morfologies, simbologies, estètiques, ètiques.
 • Pràctica: MAPA SONOR REAL O IMAGINARI, cartografia amb arxius d’àudio.

– Instruccions, Partitures, Notacions

Procediments, ritmes i desenvolupaments sonors. Eines: magnificar, minimitzar, modificar, donar un altre ús, reordenar, combinar.

 • Excurs: categories reguladores: lineal / no lineal, unitat / multiplicitat, durador / fugaç, objectiu / subjectiu, col·lectiu / individual, ordre / caos, tancat / obert.
 • Pràctica: PARTITURA GRÀFICA I DIARI SONOR, amb materials d’àudio.

– Escenes sonores

El so en interacció: instal·lació, performance, vídeo, cinema, net-art, dansa, teatre, espais públics, urbanisme, paisatgisme, arquitectura … Es treballaran les diferents funcions escèniques de el so: estructurals (associació, continuïtat, puntualització), emocionals, referencials, fàctiques, simbòliques i estètiques en relació amb diferents elements: tema, personatges, acció, espai i temps.

 • Excurs: so “in”, “out” i “off” – imatge / so: identitat, complementarietat, oposició.
 • Pràctica: ESCENA SONORA (AUDIO / VIDEO) tema, durada i format lliure.

Gestió de Projectes · Francesc Daumal

2 sessions de 3h.

El Projecte és el conjunt de les activitats que desenvolupa un individu o una entitat per assolir un determinat objectiu o resultat. Aquestes activitats poden ser interprofessionals i per això trobar-se molt interrelacionades. El projecte es basa en diferents coneixements que es mostren a través de diagrames, dibuixos, gràfics, esquemes, plànols, maquetes i altres classes de representacions i informacions que es presenten en format imprès i / o digital, i es desenvolupen de manera coordinada per determinar en algun tipus de suport, com serà una obra o instal·lació que planeja dur a terme. Com que l’objectiu perseguit pel projecte ha de ser complert en un cert període temporal definit amb anterioritat i respectant un pressupost i unes condicions d’execució en obra i / o taller, trasllats, assegurances, etc., és necessari un contracte de clàusules legals, unes memòries descriptives i tècniques, documentació gràfica, estat d’amidaments i pressupostos, que en ocasions han de ser molt detallats.

– Gestió del Projecte

 • Avantprojecte
 • Projecte
 • Memòria descriptiva
 • Memòria técnica
 • Plánols de plantes, alçats i seccions. Plànols de detalls
 • Plec de condicions tècniques
 • Estat d’amidaments
 • Pressupost
 • Promoció
 • Contracte (plaços de realització i de facturació)
 • Facturació. Gestió i impostos

– Lectura de plànols

L’escala

 • La planta i planta zenital
 • Els alçats
 • Les seccions
 • Les perspectives i renders
 • L’enderroc i obra nova
 • Les maquetes

Instal·lacions Sonores · Barbara Held

4 sessions de 3h.

La instal·lació, l’obra sonora que s’organitza en l’espai, sorgeix en la intersecció de moltes pràctiques que han donat lloc a idees radicals sobre noves formes de crear art, a mesura que s’ha trasllat a l’espai de la vida quotidiana. Explorem els enllaços ressonants d’aquestes relacions interdisciplinàries i veiem com les qualitats espacials i relacionals de el so han estat fonamentals per al naixement del environment immersiu per part d’artistes de moltes disciplines en el context de les històries i metodologies de la música experimental, performance , cinema i vídeo. Seguint un procés d’investigació col·lectiu que busca incentivar el pensament crític i aportar una base conceptual encaminada a la creació d’un projecte pràctic col·lectiu final, ens submergim en l’anàlisi no-cronològic d’obres d’instal.lació i textos rellevants. Una obra de Maryanne Amacher de la seva sèrie de partitures per a “Long Distance Music” es recrearà a l’aula, com a part d’una investigació especial d’estratègies creatives de presentació telemàtica en viu d’art sonor, ampliant els conceptes d’espai. El curs conclou amb la creació i producció d’un projecte col·laboratiu d’instal·lació sonora amb la participació de tots els membres de la classe.

La instal·lació sonora no es presenta aquí com una categoria artística establerta o tipus de producte, sinó com una pregunta “per què instal·lació?”

– Instal·lació Sonora – Concepte

Què hi ha d’artístic o estètic en una obra feta d’idees, phenomena o conceptes que són interessants en si mateixos i que poden considerar en si mateixos com bells? Pot el so crear espai? Quines preguntes fem del que escoltem? El Esdeveniment, Fluxus, el marc temporal estès del minimalisme

– Instal·lació Sonora – Lloc i temps

Com va declarar Max Neuhaus, en una instal·lació sonora “els sons es col·loquen en l’espai i no en el temps”. L’espai pot ésser social o polític, de gènere o postcolonial, real o virtual, i es pot moure a través de múltiples moments i llocs. Transmissió / streaming continu, espai mutacional.

– Instal·lació Sonora – Intermèdia

La instal·lació sonora s’origina en les relacions entre la música, l’arquitectura i les pràctiques artístiques intermèdies. Es basa sovint en la integració de el so amb altres mitjans, especialment l’entorn audiovisual. La imatge projectada com a interfície.

– Instal·lació Sonora – Producció i presentació pública

Les sessions pràctiques estaran dedicades a la tutoria de el projecte final d’instal·lació sonora, comptant amb l’assessorament del professor d’acústica, Francesc Daumal.


BIBLIOGRAFIA

1. Instal·lació Sonora – Concepte

2. Instal·lació Sonora – Lloc i temps

 • Amacher, Maryanne. Selected Writings and Interviews. Blank Forms Editions, 2020.
 • Blesser, Barry, and Linda-Ruth Salter. Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. MIT Press, 2009.
 • Cox, Christoph. Installing Duration: Time in the Sound Works of Max Neuhaus. Yale University Press, New Haven, 2009.
 • DeLanda, Manuel. “Mil años de historia no lineal, 2011”.https://barbaraheld.files.wordpress.com/2015/12/e2809cmil-ancc83os-de-historia-nolineale2809d-de-manuel-delanda.pdf.
 • Glover, Richard, et al. Being Time: Case Studies in Musical Temporality. Bloomsbury Academic, 2019.
 • Gottschalk, Jennie. Experimental Music since 1970. Bloomsbury Academic, an Imprint of Bloomsbury Publishing, 2017.
 • Hu Fang. Towards a Non-Intentional Space. 2015. http://www.e-flux.com/journal/towards-a-non-intentional-space/.
 • Kuball, M., & Lersch, G. H. (2019). Res.o.nant. Berlin: Sternberg Press.
 • Lippard, Lucy R. The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society. New Press, 1998. 
 • “MoMA Spaces – Pulsa : Jennifer Licht; Museum of Modern Art; Pulsa : Free Download, Borrow, and Streaming.” Internet Archive, 30 Dec. 1969, archive.org/details/MOMASpaces. 

3. Instal·lació Sonora – Intermèdia

 • Cox, Christoph, and Daniel Warner. Audio Culture: Readings in Modern Music. Continuum, 2009.
 • Higgins, Dick, “Synesthesia and Intersenses: Intermedia”.http://www.ubu.com/papers/higgins_intermedia.html.
 • Illes, Chrissie, and Thomas Zummer. Into the Light: the Projected Image in American Art 1964-1977. Whitney Museum of American Art, 2001.
 • Mowitt, John. “Image”. In Keywords in sound,  eds. David Novak y Matt Sakakeeny. Durham: Duke University Press, 2015.
 • Rogers, Holly. Sounding the Gallery: Video and the Rise of Art-Music. Oxford University Press, 2013.
 • The Experiential Turn — On Performativity — Walker Art Center. walkerart.org/collections/publications/performativity/experiential-turn.

* La majoria d’aquests textos estan en anglès. S’han traduït extractes per utilitzar a classe.