Etiqueta 2018 Programa acords voluntaris reducció CO2: UB entitat actuant

Programa d’Acords Voluntaris: la UB redueix les emissions de CO₂ l’any 2018

Un any més, la Universitat de Barcelona ha completat l’avaluació del Programa d’acords voluntaris per a la reducció de CO₂ de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Per un costat es va realitzar l’inventari d’emissions de l’any 2018, que mostra com la UB va emetre un total de 8.160,27 tones de CO₂, principalment provinent del consum elèctric, del consum de gas i de les pèrdues de gasos fluorats en els equips de refrigeració.

Infografia de les Emissions de CO2 de la UB al 2018

En comparació amb les dades de l’any anterior, es van reduir un total de 13.400 tones. La mesura que ha suposat major reducció d’emissions és la contractació d’electricitat amb fonts d’energia renovables i garantia d’origen. 1

Per altra banda, es va presentar el programa de mesures i actuacions que es realitzarien durant l’any 2019 per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Entre les mesures proposades destaquen la renovació de la flota d’automòbils del Servei de Vehicles de la UB, o la renovació de calderes, bombes de calor i equips de refrigeració. En l’àmbit de residus es va plantejar la implantació de la recollida selectiva de la fracció de residus de matèria orgànica en els espais de menjadors dels nostres edificis i la reorganització de contenidors de recollida selectiva a diversos centres.

Gràcies a la participació en aquest Programa d’acords voluntaris, la UB pot fer un seguiment de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i establir mesures per a reduir-les.

En el desenvolupament d’aquestes mesures han participat diversos centres i unitats administratives de la UB, tal com s’ha anat fent des de l’adhesió al Programa d’acords voluntaris.

1 Tot i que les emissions en l’apartat de consum elèctric haurien de ser 0 des de l’1 de gener de 2018, l’empresa subministradora no va generar en temps i forma els certificats de garantia d’origen renovable d’una part del consum elèctric de la UB. Les emissions associades a les 3.186 tones del consum elèctric es van redimir a través de la producció d’energia renovable a Polònia, però aquesta certificació de garantia d’origen no va ser validada per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que és qui gestiona el sistema de garanties d’origen de l’electricitat a Espanya. És per això que l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, com que no va acceptar acreditacions que no es consideren vàlides en els canals oficials, va determinar que aquestes emissions devien ser comptabilitzades a l’inventari dels acords voluntaris.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.