Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractamentSecretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona secretaria.general@ub.edu
Finalitat del tractamentGestionar la prevenció de riscos laborals.
Base jurídicaCompliment d’una obligació legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Termini de conservació de les dadesEs conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
DestinatarisEls destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
Delegat de protecció de dadesSi considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
Autoritat de controlTambé podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.