Estudis actuals demostren que l’estrès d’origen laboral pot afectar a molts treballadors europeus en diversos sectors laborals. A l’informe de la Fundació Europea de Condicions de Treball a la Unió Europea, el 28 % de treballadors afirmen patir problemes de salut relacionats amb l’estrès. És el segon problema més mencionat després del dolor d’esquena.

Què és l’estrés?

L’estrès al treball pot definir-se com la resposta psíquica i/o mental i/o física que es pot produir quan les exigències en el treball superen les capacitats, habilitats, expectatives o necessitats del treballador.

El concepte estrès, a vegades es confon amb el de “desafiament o repte en el treball”, que no solsament no produeix conseqüències negatives per a la salut de la persona, sino que pot resultar beneficiós.

Quines són les causes de l’estrés?

L’estrès en el treball és el resultat de la percepció negativa continuada de la interacció entre les condicions del treball i una determinada persona. És important, per tant, destacar que les característiques individuals del treballador en front les condicions del treball poden resultar en conseqüències diametralment oposades.

 1. Home estressatDiferències en les característiques individuals: La personalitat i l’estil d’afrontament són fonamentals per el diagnòstic de certes condicions de treball com estressants, de tal manera que una situació d’estrès viscuda per una persona pot no ser problemàtica per una altra. Això ens serveix per a guiar les estratègies de prevenció que han d’emprar els treballadors.
 2. Condicions de treball: Hi ha evidències que demostren que certes condicions de treball són estressants per a molts treballadors. Podem apuntar amb èmfasi la sobrecàrrega de treball com a clau de l’estrès. D’aquest fet ens servim per establir una primera estratègia en el redisseny del lloc de treball.

Condicions de treball que poden generar estrés

Disseny de tasques,

 • Càrrega de treballSobrecàrrega o infracàrrega de treball/manca de controls respecte el ritme/elevats nivells de pressió temporal
 • Poca varietat o cicles de treball reduïts/Treball fragmentat o amb manca de significat/ infrautilització de les qualificacions/ alta incertesa
 • Programes de treball excessivament rígids/Treballar sense pauses o descansos compensatoris /llargues jornades de treball o en hores fora de l’habitual/ treball a torns

Estil de direcció

 • Falta de definició d’objectius organitzatius
 • Falta de participació dels treballadors en la presa de decisions
 • Falta de comunicació
 • Baixos nivells de recolzament per la resolució de problemes i pel desenvolupament personal
 • Falta de delegació de tasques

Relacions interpersonals

 • Falta d’ajut i suport de companys i supervisors
 • Falta de recolzament social

Rol de treball

 • Expectatives conflictives o incertes en el treball.
 • Percepció d’excés de responsabilitat

Estrès a la feina

Carrera Professional

 • Estancament de la carrera professional
 • Falta d’oportunitat per ascendir o promocionar
 • Ascens ràpid per a qui no està encara preparat
 • Baixa valoració social del treball
 • Baix salari

Condicions ambientals

 • Condicions físiques molestes o perilloses: constricció física, soroll, deficient qualitat de l’aire o problemes ergonòmics.

Accions per a reduir l’estrés

Per a millorar les condicions de treball, és prioritari un canvi en l’organització del treball, però fins i tot amb això no es podrà minvar tot l’estrès de tots els treballadors. Per aquesta raó es fa necessari incidir a la vegada en el control de l’estrès.

Canvi en l’organització

És l’estratègia més directa per a reduir l’estrès en el treball. S’han d’identificar els aspectes del treball que poden produir estrès i dissenyar estratègies per a reduir-los o eliminar-los. L’avantatge d’aquesta estratègia és que menen directament a la identificació de les fonts de l’estrès en el treball. Malauradament a nivell organitzatiu és difícil comprometre’s amb canvis de rutines de treball o d’estructura de l’organització. Com a principals pautes de prevenció podem assenyalar:

 • Assegurar-se que la càrrega de treball està d’acord amb les capacitats i habilitats dels treballadors.
 • El disseny dels treballs ha de poder facilitar l’estimulació i l’oportunitat per a que el treballador utilitzi les seves habilitats i capacitats
 • Millorar la comunicació sobre el desenvolupament de la carrera professional.
 • Preveure oportunitats per a la interacció social entre els treballadors.
 • Establir un programa de treball que sigui compatible amb les necessitats i responsabilitats externes al treball

Control d’estrès,

 • Programes d’afrontament que habilitin a les persones per a resoldre situacions de dificultat en el treball
 • Informació i formació sobre l’estrès
 • Facilitar assessorament individual als treballadors amb problemes amb el treball i extralaborals

Darreres investigacions sobre l’estrés i la salut

Afeccions cardiovasculars

Molts estudis suggereixen que les demandes psicològiques en el treball, que permeten als treballadors el control excessiu dels processos de treball, augmenten el risc d’alteracions cardiovasculars.

Transtorns múscul-esquelètics

Investigacions de la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) i d´altres organitzacions, demostren que l’estrès en el treball augmenta el risc per a desenvolupar trastorns múscul- esquelètics d’ esquena i extremitats superiors.

Trastorns psicològics

Alguns estudis suggereixen que la incidència de problemes com les depressions i el burnout està relacionada amb el desenvolupament d´activitats laborals amb diferents nivells d’estrès en el treball. (Diferencies econòmiques i d’estil de vida entre diferents ocupacions també poden contribuir a aquest problema).

Danys en el lloc de treball

Tot i que es continuen realitzant estudis, cada vegada es té més clar que les condicions de treball estressants interfereixen amb la pràctica d´un treball segur, afavorint els riscos generals d’accidentalitat.

Suïcidi, càncer, úlceres i alteració en el sistema immunitari

Hi ha estudis que demostren una relació entre les condicions de treball estressants i aquests problemes. No obstant es necessiten més investigacions abans de fer conclusions en ferm.

L’Oficina de Formació de la Universitat de Barcelona dins la convocatòria d’accions formatives obertes al PAS i al professorat de la UB, ofereix cursos sobre tècniques d’afrontament a l’estrès, relaxament psicosomàtic, gestió i administració del temps i d’altres temes relacionats.
Podeu trobar més informació a la web de l’Oficina de Formació Enllaç extern.