Reglament

La Facultat d'Educació forma part de la Universitat de Barcelona, i n'és una estructura bàsica. Com a tal, és el centre encarregat de l'organització dels ensenyaments que la Universitat li assigna, dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció dels títols acadèmics, i també de la connexió amb els sectors professionals i laborals corresponents.

Amb el Reglament, la Facultat d'Educació s'adequa a la realitat estatutària de la Universitat de Barcelona i es dota d'un marc normatiu de referència, que pretén ser una eina útil per regular-ne el funcionament intern i per facilitar el correcte desenvolupament de les seves activitats, tant les relacionades amb la formació de professionals com totes aquelles que siguin necessàries per a la millora dels diferents ensenyaments.

 

Comparteix-ho: