Consells d'estudis

CONSELLS D’ESTUDIS

Per cada ensenyament es constitueix un consell d’estudis format per un professor o professora, com a mínim, de cada departament que tingui docència en l’ensenyament i una representació de l’alumnat matriculat en l’ensenyament en nombre igual a la representació dels professors membres del consell.

Responsabilitats dels Consells d’estudis

  1. vetllar per la coherència i la interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis i perquè la docència s'adapti al pla docent de l'assignatura,
  2. informar i fer el seguiment dels plans docents de les assignatures de l'ensenyament,
  3. informar sobre la modificació dels plans d'estudis,
  4. organitzar i supervisar les tutories acadèmiques dels seus ensenyaments,
  5. tenir la comesa d'organitzar anualment els ensenyaments i els cursos dels qual és responsable,
  6. fer el seguiment i control de la docència, i
  7. informar la Comissió Acadèmica de la Facultat sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docents, en acabar cada període lectiu.
Comparteix-ho: